آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,330,307 155,737,860,629 Rls. 4,806,227 $
2 8 1395 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 8,146,466 106,298,745,353 Rls. 3,348,194 $
3 11 1395 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 678,946 96,857,348,182 Rls. 2,992,061 $
4 10 1395 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 668,317 81,285,497,284 Rls. 2,513,729 $
5 3 1395 سهلان عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 847,664 71,979,471,822 Rls. 2,363,130 $
6 12 1395 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,737,283 69,271,548,361 Rls. 2,137,483 $
7 9 1395 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 624,060 64,426,062,636 Rls. 2,005,492 $
8 7 1395 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,540,379 59,576,541,192 Rls. 1,890,951 $
9 4 1395 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 2,757,260 58,930,447,430 Rls. 1,918,127 $
10 9 1395 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,415,772 58,742,912,361 Rls. 1,828,655 $
11 1 1395 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 450,652 52,733,423,680 Rls. 1,741,633 $
12 9 1395 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,092,210 52,431,613,869 Rls. 1,633,193 $
13 10 1395 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3,832,220 50,370,810,543 Rls. 1,556,750 $
14 2 1395 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 386,116 46,441,248,786 Rls. 1,531,476 $
15 12 1395 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3,345,955 44,751,789,363 Rls. 1,381,160 $
16 8 1395 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 2,337,490 43,924,535,882 Rls. 1,384,261 $
17 1 1395 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,999,740 43,586,234,150 Rls. 1,439,911 $
18 2 1395 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,799,523 39,250,757,614 Rls. 1,295,746 $
19 2 1395 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 473,662 37,619,418,497 Rls. 1,241,466 $
20 7 1395 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,728,240 37,128,628,723 Rls. 1,180,074 $
21 8 1395 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 415,851 36,764,932,024 Rls. 1,158,005 $
22 6 1395 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,608,400 36,109,410,923 Rls. 1,158,129 $
23 7 1395 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 416,017 35,358,346,740 Rls. 1,122,824 $
24 10 1395 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,891,960 35,095,236,093 Rls. 1,084,525 $
25 6 1395 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 359,110 33,016,255,889 Rls. 1,058,655 $
26 3 1395 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,644,160 32,967,618,297 Rls. 1,083,647 $
27 5 1395 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,136,320 25,321,949,188 Rls. 818,206 $
28 9 1395 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 352,747 25,095,468,066 Rls. 781,433 $
29 3 1395 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 120,457 23,840,260,244 Rls. 782,680 $
30 11 1395 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,799,890 23,774,630,334 Rls. 734,345 $
31 4 1395 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 126,003 23,390,401,180 Rls. 759,669 $
32 7 1395 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 334,109 22,567,797,354 Rls. 716,398 $
33 10 1395 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 290,739 20,399,277,834 Rls. 631,045 $
34 12 1395 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 904,540 19,383,244,448 Rls. 597,953 $
35 3 1395 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 373,769 19,346,431,554 Rls. 636,571 $
36 4 1395 سهلان عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 227,522 19,011,727,340 Rls. 622,168 $
37 2 1395 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 318,340 16,638,613,100 Rls. 548,396 $
38 10 1395 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 535,532 16,635,212,772 Rls. 513,980 $
39 5 1395 سهلان عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 189,983 15,919,279,424 Rls. 514,238 $
40 11 1395 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 742,700 15,741,198,689 Rls. 486,376 $
41 6 1395 سهلان عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 450,000 15,600,251,964 Rls. 502,084 $
42 12 1395 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 220,792 15,436,229,146 Rls. 476,328 $
43 2 1395 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 238,728 15,090,812,868 Rls. 497,766 $
44 11 1395 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 479,040 14,931,268,995 Rls. 461,330 $
45 8 1395 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 69,683 14,372,016,891 Rls. 452,936 $
46 9 1395 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 68,502 14,270,375,643 Rls. 444,255 $
47 5 1395 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 149,114 13,610,831,233 Rls. 438,359 $
48 11 1395 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 193,227 13,549,673,457 Rls. 418,625 $
49 7 1395 سهلان عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 382,500 13,415,182,515 Rls. 426,773 $
50 12 1395 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 195,887 13,214,879,223 Rls. 407,805 $
51 12 1395 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 60,050 12,577,353,795 Rls. 388,149 $
52 8 1395 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 179,116 12,129,969,849 Rls. 382,235 $
53 1 1395 سهلان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 129,488 11,751,935,808 Rls. 388,464 $
54 3 1395 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 159,203 11,508,212,101 Rls. 377,637 $
55 1 1395 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 176,584 10,967,400,250 Rls. 362,257 $
56 10 1395 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 51,819 10,777,395,690 Rls. 333,365 $
57 7 1395 سهلان عراق 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 1,788,290 10,766,027,497 Rls. 342,204 $
58 2 1395 سهلان عراق 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 68,549 9,559,600,285 Rls. 315,326 $
59 6 1395 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 150,412 9,422,878,949 Rls. 301,929 $
60 10 1395 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 138,851 9,188,883,141 Rls. 284,105 $
61 11 1395 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 129,036 8,932,820,734 Rls. 275,963 $
62 11 1395 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 134,321 8,812,340,970 Rls. 272,253 $
63 8 1395 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 144,790 8,802,134,411 Rls. 277,220 $
64 12 1395 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 127,009 8,780,730,723 Rls. 270,970 $
65 2 1395 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 146,856 8,695,921,918 Rls. 286,860 $
66 3 1395 سهلان عراق 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 60,364 8,442,551,929 Rls. 277,487 $
67 4 1395 سهلان عراق 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 59,349 8,401,950,301 Rls. 273,005 $
68 12 1395 سهلان عراق 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 55,278 8,240,663,643 Rls. 254,279 $
69 7 1395 سهلان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 118,953 8,240,340,864 Rls. 261,696 $
70 9 1395 سهلان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 731,250 8,229,835,266 Rls. 255,936 $
71 10 1395 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 116,570 8,111,937,850 Rls. 250,757 $
72 1 1395 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 125,608 7,602,872,090 Rls. 251,109 $
73 11 1395 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 36,182 7,433,945,246 Rls. 229,682 $
74 12 1395 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 221,670 7,412,114,880 Rls. 228,780 $
75 4 1395 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 115,485 7,200,573,778 Rls. 234,345 $
76 2 1395 سهلان عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 82,369 6,992,166,808 Rls. 230,392 $
77 5 1395 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 107,111 6,866,416,056 Rls. 221,510 $
78 9 1395 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 95,103 6,700,315,755 Rls. 208,609 $
79 7 1395 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 109,347 6,560,945,579 Rls. 208,547 $
80 3 1395 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 112,285 6,442,910,528 Rls. 211,583 $
81 6 1395 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 91,036 6,223,881,359 Rls. 199,545 $
82 6 1395 سهلان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,075,149 6,050,834,582 Rls. 193,525 $
83 6 1395 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 92,931 5,936,585,416 Rls. 190,356 $
84 6 1395 سهلان عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 71,841 5,926,006,342 Rls. 189,614 $
85 6 1395 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 80,226 5,906,695,925 Rls. 189,379 $
86 7 1395 سهلان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 73,880 5,817,443,500 Rls. 184,700 $
87 3 1395 سهلان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 85,020 5,696,110,728 Rls. 187,010 $
88 1 1395 سهلان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 536,614 5,686,099,125 Rls. 187,815 $
89 1 1395 سهلان عراق 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 39,474 5,498,770,034 Rls. 181,580 $
90 6 1395 سهلان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 69,755 5,453,904,069 Rls. 174,387 $
91 4 1395 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 141,880 5,418,646,690 Rls. 176,842 $
92 12 1395 سهلان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 55,245 5,371,694,460 Rls. 165,735 $
93 5 1395 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 186,226 5,349,303,388 Rls. 172,926 $
94 8 1395 سهلان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 74,016 5,164,336,191 Rls. 162,835 $
95 7 1395 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 70,609 4,881,639,538 Rls. 155,124 $
96 10 1395 سهلان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 68,496 4,873,662,272 Rls. 150,692 $
97 7 1395 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 146,124 4,680,759,987 Rls. 149,033 $
98 3 1395 سهلان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 170,687 4,651,319,086 Rls. 152,792 $
99 9 1395 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 73,993 4,591,223,286 Rls. 143,010 $
100 7 1395 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 21,236 4,353,598,267 Rls. 138,033 $
مجموع کل
2,284,299,370,724 ريال
مجموع کل
72,426,811 دلار