آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 سهلان بلغارستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,057,500 35,775,747,895 Rls. 1,179,900 $
2 6 1395 سهلان بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 630,000 20,663,771,620 Rls. 662,264 $
3 1 1395 سهلان بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 583,750 18,574,160,148 Rls. 613,641 $
4 6 1395 سهلان بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 540,000 16,530,347,480 Rls. 528,816 $
5 2 1395 سهلان بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 495,000 15,768,812,052 Rls. 520,344 $
6 1 1395 سهلان بلغارستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 472,500 15,558,667,194 Rls. 514,190 $
7 3 1395 سهلان بلغارستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 450,000 15,262,270,175 Rls. 502,088 $
8 4 1395 سهلان بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 472,500 15,204,016,308 Rls. 496,694 $
9 3 1395 سهلان بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 473,750 15,179,483,577 Rls. 497,807 $
10 4 1395 سهلان بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 381,250 11,449,496,566 Rls. 373,354 $
11 1 1395 سهلان بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 293,750 8,707,778,350 Rls. 287,666 $
12 3 1395 سهلان بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 283,750 8,460,256,017 Rls. 277,853 $
13 2 1395 سهلان بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 270,000 8,113,213,832 Rls. 267,644 $
14 11 1395 سهلان بلغارستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 40,332 7,154,798,221 Rls. 221,019 $
15 7 1395 سهلان بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 211,250 6,981,388,359 Rls. 222,067 $
16 11 1395 سهلان بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 132,000 5,083,737,120 Rls. 157,080 $
17 9 1395 سهلان بلغارستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 21,173 3,717,253,110 Rls. 116,030 $
18 8 1395 سهلان بلغارستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 20,400 3,549,619,584 Rls. 111,792 $
19 10 1395 سهلان بلغارستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 19,266 3,417,949,798 Rls. 105,577 $
20 5 1395 سهلان بلغارستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 20,038 3,399,436,064 Rls. 109,808 $
21 6 1395 سهلان بلغارستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 67,500 2,341,625,808 Rls. 75,312 $
22 7 1395 سهلان بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 71,250 2,194,036,080 Rls. 69,774 $
23 7 1395 سهلان بلغارستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 66,859 1,892,185,700 Rls. 60,173 $
24 8 1395 سهلان بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,085 1,642,569,426 Rls. 51,658 $
25 6 1395 سهلان بلغارستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,576,480,398 Rls. 50,738 $
26 4 1395 سهلان بلغارستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 45,000 1,535,893,310 Rls. 50,209 $
27 2 1395 سهلان بلغارستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,535,334,702 Rls. 50,626 $
28 3 1395 سهلان بلغارستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 45,000 1,534,695,726 Rls. 50,341 $
29 2 1395 سهلان بلغارستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 44,000 1,264,582,132 Rls. 41,668 $
30 5 1395 سهلان بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 45,009 1,258,094,292 Rls. 40,508 $
31 2 1395 سهلان بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 43,991 1,199,705,608 Rls. 39,591 $
32 8 1395 سهلان بلغارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,200 1,013,243,400 Rls. 31,800 $
33 3 1395 سهلان بلغارستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 23,750 815,161,765 Rls. 26,744 $
34 11 1395 سهلان بلغارستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 22,000 767,544,624 Rls. 23,716 $
35 10 1395 سهلان بلغارستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,380 725,584,000 Rls. 22,450 $
36 11 1395 سهلان بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,100 644,018,310 Rls. 19,890 $
37 4 1395 سهلان بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,952 641,417,280 Rls. 20,832 $
38 6 1395 سهلان بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,460 632,435,418 Rls. 20,214 $
39 11 1395 سهلان بلغارستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 21,496 626,126,890 Rls. 19,346 $
40 4 1395 سهلان بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,230 613,794,753 Rls. 20,007 $
41 7 1395 سهلان بلغارستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 10,000 575,201,463 Rls. 18,283 $
42 8 1395 سهلان بلغارستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 22,000 504,709,920 Rls. 15,840 $
43 3 1395 سهلان بلغارستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 6,250 348,866,310 Rls. 11,427 $
44 4 1395 سهلان بلغارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 7,488 345,833,280 Rls. 11,232 $
45 10 1395 سهلان بلغارستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 41,000 265,425,800 Rls. 8,200 $
46 10 1395 سهلان بلغارستان 63029100 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,335 189,847,680 Rls. 5,874 $
47 10 1395 سهلان بلغارستان 52085200 پارچه هاي تار وپود باف ساده باف ا زپنبه, چاپ شده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم. 1,395 180,345,600 Rls. 5,580 $
48 9 1395 سهلان بلغارستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 23,500 151,462,200 Rls. 4,700 $
49 10 1395 سهلان بلغارستان 63022100 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده, ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 835 134,936,000 Rls. 4,175 $
50 10 1395 سهلان بلغارستان 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 900 116,352,000 Rls. 3,600 $
51 4 1395 سهلان بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,070 112,383,500 Rls. 3,650 $
52 9 1395 سهلان بلغارستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 43,800 53,322,383 Rls. 1,664 $
53 4 1395 سهلان بلغارستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,250 43,383,110 Rls. 1,409 $
مجموع کل
266,028,802,338 ريال
مجموع کل
8,646,865 دلار
[1]