آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 سهلان ازبكستان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 298,600 13,843,294,569 Rls. 434,463 $
2 4 1395 سهلان ازبكستان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 306,379 13,759,061,430 Rls. 445,782 $
3 11 1395 سهلان ازبكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 274,879 12,944,202,187 Rls. 399,949 $
4 3 1395 سهلان ازبكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 288,560 12,769,445,984 Rls. 419,855 $
5 12 1395 سهلان ازبكستان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 250,190 11,796,990,582 Rls. 364,026 $
6 3 1395 سهلان ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 330,000 11,253,962,865 Rls. 369,170 $
7 7 1395 سهلان ازبكستان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 212,190 9,713,143,296 Rls. 308,736 $
8 10 1395 سهلان ازبكستان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 205,290 9,670,016,678 Rls. 298,697 $
9 4 1395 سهلان ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 110,000 3,764,283,040 Rls. 123,056 $
10 6 1395 سهلان ازبكستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 60,000 1,971,220,469 Rls. 63,073 $
11 9 1395 سهلان ازبكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 26,270 1,231,774,398 Rls. 38,223 $
12 6 1395 سهلان ازبكستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 10,000 306,060,629 Rls. 9,793 $
13 7 1395 سهلان ازبكستان 27101940 روغن پايه معدني 20,800 196,965,600 Rls. 6,240 $
مجموع کل
103,220,421,727 ريال
مجموع کل
3,281,063 دلار
[1]