آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 6,295 5,968,468,680 Rls. 184,375 $
2 4 1395 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 157,500 5,411,829,475 Rls. 176,195 $
3 8 1395 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 135,000 4,803,167,355 Rls. 151,024 $
4 3 1395 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 135,000 4,594,759,483 Rls. 150,957 $
5 5 1395 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 4,628 4,400,921,738 Rls. 141,926 $
6 12 1395 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 4,831 4,330,547,410 Rls. 133,630 $
7 8 1395 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 4,461 3,908,524,244 Rls. 123,304 $
8 3 1395 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 4,184 3,780,119,011 Rls. 124,113 $
9 11 1395 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 3,511 3,554,739,166 Rls. 109,843 $
10 11 1395 سهلان ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 263,230 3,470,069,908 Rls. 107,197 $
11 6 1395 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 3,670 3,468,331,446 Rls. 111,626 $
12 7 1395 سهلان ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 702,210 3,420,899,534 Rls. 108,512 $
13 7 1395 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,075,280 3,255,643,379 Rls. 103,491 $
14 9 1395 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 90,000 3,228,073,167 Rls. 100,683 $
15 7 1395 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 2,900 3,022,822,225 Rls. 95,765 $
16 6 1395 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,625,280 2,510,781,922 Rls. 80,450 $
17 10 1395 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 67,500 2,442,518,327 Rls. 75,513 $
18 5 1395 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 67,500 2,342,664,970 Rls. 75,513 $
19 5 1395 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,521,240 2,341,711,269 Rls. 75,510 $
20 5 1395 سهلان ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 483,918 2,320,931,021 Rls. 74,779 $
21 2 1395 سهلان ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 2,150,416,188 Rls. 70,956 $
22 6 1395 سهلان ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 418,770 2,016,863,909 Rls. 64,713 $
23 12 1395 سهلان ارمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 36,091 1,751,317,706 Rls. 54,041 $
24 9 1395 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 1,891 1,655,454,990 Rls. 51,490 $
25 6 1395 سهلان ارمنستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 303,820 1,470,147,811 Rls. 46,949 $
26 3 1395 سهلان ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,442,109,744 Rls. 47,304 $
27 4 1395 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 930,580 1,416,133,046 Rls. 46,116 $
28 12 1395 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,089,320 1,341,618,107 Rls. 41,393 $
29 3 1395 سهلان ارمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,255,882,080 Rls. 41,136 $
30 8 1395 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 901,800 1,252,765,268 Rls. 39,434 $
31 3 1395 سهلان ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 8,138 1,239,326,660 Rls. 40,690 $
32 9 1395 سهلان ارمنستان 28042100 آرگون 12,160 1,169,913,600 Rls. 36,480 $
33 12 1395 سهلان ارمنستان 28042100 آرگون 11,450 1,113,489,600 Rls. 34,350 $
34 2 1395 سهلان ارمنستان 27132000 قيرنفت 107,880 1,112,886,478 Rls. 36,680 $
35 11 1395 سهلان ارمنستان 28042100 آرگون 11,030 1,070,858,580 Rls. 33,090 $
36 7 1395 سهلان ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 32,830 1,027,350,208 Rls. 32,748 $
37 3 1395 سهلان ارمنستان 64069090 سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي 11,480 1,006,771,845 Rls. 33,045 $
38 12 1395 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 742,260 911,900,792 Rls. 28,127 $
39 10 1395 سهلان ارمنستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 18,778 907,763,882 Rls. 28,169 $
40 11 1395 سهلان ارمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 17,760 828,434,838 Rls. 25,599 $
41 11 1395 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 22,500 814,659,415 Rls. 25,171 $
42 7 1395 سهلان ارمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 17,808 808,032,435 Rls. 25,599 $
43 3 1395 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 530,540 791,759,727 Rls. 25,980 $
44 3 1395 سهلان ارمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 48,610 756,326,861 Rls. 24,792 $
45 3 1395 سهلان ارمنستان 27132000 قيرنفت 86,170 700,453,680 Rls. 23,064 $
46 6 1395 سهلان ارمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 688,628,602 Rls. 22,034 $
47 4 1395 سهلان ارمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 43,860 686,258,551 Rls. 22,369 $
48 4 1395 سهلان ارمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 678,426,860 Rls. 22,034 $
49 2 1395 سهلان ارمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 667,542,064 Rls. 22,034 $
50 8 1395 سهلان ارمنستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 22,320 637,834,176 Rls. 20,088 $
51 9 1395 سهلان ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,980 636,011,082 Rls. 19,782 $
52 7 1395 سهلان ارمنستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 22,120 627,440,436 Rls. 19,908 $
53 6 1395 سهلان ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,745 583,524,763 Rls. 18,671 $
54 8 1395 سهلان ارمنستان 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 6,140 583,287,720 Rls. 18,420 $
55 2 1395 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 380,300 564,286,751 Rls. 18,608 $
56 1 1395 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 323,520 478,054,784 Rls. 15,792 $
57 7 1395 سهلان ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 5,626 441,781,650 Rls. 14,065 $
58 5 1395 سهلان ارمنستان 64069090 سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي 4,583 425,641,542 Rls. 13,749 $
59 9 1395 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 349,680 420,302,934 Rls. 13,101 $
60 3 1395 سهلان ارمنستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 110,583 403,925,530 Rls. 13,270 $
61 12 1395 سهلان ارمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 24,075 398,011,752 Rls. 12,278 $
62 5 1395 سهلان ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 19,840 367,952,640 Rls. 11,904 $
63 7 1395 سهلان ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 24,103 328,514,363 Rls. 10,459 $
64 5 1395 سهلان ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 23,960 325,240,769 Rls. 10,476 $
65 6 1395 سهلان ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 23,960 321,992,812 Rls. 10,363 $
66 7 1395 سهلان ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 2,017 318,333,025 Rls. 10,085 $
67 12 1395 سهلان ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 22,960 302,746,194 Rls. 9,342 $
68 11 1395 سهلان ارمنستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,050 296,112,300 Rls. 9,150 $
69 4 1395 سهلان ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 19,822 283,545,440 Rls. 9,269 $
70 7 1395 سهلان ارمنستان 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 1,930 274,142,025 Rls. 8,685 $
71 10 1395 سهلان ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 1,688 273,194,360 Rls. 8,440 $
72 9 1395 سهلان ارمنستان 58012100 پارچه هاي مخمل وپلوش تار وپود باف باپرز پودي, قطع نشده, ا زپنبه. 1,765 255,343,242 Rls. 7,942 $
73 9 1395 سهلان ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 1,571 252,546,105 Rls. 7,855 $
74 10 1395 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 199,360 245,233,589 Rls. 7,575 $
75 4 1395 سهلان ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 22,150 237,823,608 Rls. 7,752 $
76 12 1395 سهلان ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 2,080 208,701,080 Rls. 6,440 $
77 10 1395 سهلان ارمنستان 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 2,130 206,869,860 Rls. 6,390 $
78 11 1395 سهلان ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 1,077 174,269,370 Rls. 5,385 $
79 5 1395 سهلان ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 1,071 165,780,090 Rls. 5,355 $
80 11 1395 سهلان ارمنستان 55070000 الياف مصنوعي غير يكسره، حلاجي شده، شانهکزده يا به نحو ديگري براي نخکريسي عملکآورده شده باشند. 1,096 148,962,286 Rls. 4,603 $
81 8 1395 سهلان ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 1,507 143,161,986 Rls. 4,521 $
82 12 1395 سهلان ارمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,380 134,235,360 Rls. 4,140 $
83 11 1395 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 97,040 119,345,938 Rls. 3,688 $
84 7 1395 سهلان ارمنستان 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 1,100 111,108,800 Rls. 3,520 $
85 12 1395 سهلان ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 11,680 94,678,080 Rls. 2,920 $
86 5 1395 سهلان ارمنستان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 688 89,437,662 Rls. 2,889 $
87 12 1395 سهلان ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 9,030 87,836,616 Rls. 2,709 $
88 6 1395 سهلان ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 543 84,357,765 Rls. 2,715 $
89 3 1395 سهلان ارمنستان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 650 83,098,470 Rls. 2,730 $
90 10 1395 سهلان ارمنستان 55070000 الياف مصنوعي غير يكسره، حلاجي شده، شانهکزده يا به نحو ديگري براي نخکريسي عملکآورده شده باشند. 446 60,627,137 Rls. 1,873 $
91 8 1395 سهلان ارمنستان 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 407 57,980,446 Rls. 1,831 $
92 12 1395 سهلان ارمنستان 55070000 الياف مصنوعي غير يكسره، حلاجي شده، شانهکزده يا به نحو ديگري براي نخکريسي عملکآورده شده باشند. 280 38,110,632 Rls. 1,176 $
93 11 1395 سهلان ارمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 514 25,954,324 Rls. 802 $
94 4 1395 سهلان ارمنستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 438 24,503,814 Rls. 801 $
95 7 1395 سهلان ارمنستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 337 13,495,745 Rls. 431 $
96 6 1395 سهلان ارمنستان 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 108 9,165,945 Rls. 295 $
97 8 1395 سهلان ارمنستان 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 48 3,039,936 Rls. 96 $
مجموع کل
117,678,562,191 ريال
مجموع کل
3,742,332 دلار
[1]