آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 سهلان آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 247,500 8,878,495,782 Rls. 276,878 $
2 11 1395 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 6,751 7,067,448,876 Rls. 218,372 $
3 3 1395 سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 63,850 5,826,181,350 Rls. 191,464 $
4 5 1395 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 8,517 5,760,364,208 Rls. 186,252 $
5 4 1395 سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 62,433 5,648,269,194 Rls. 184,599 $
6 12 1395 سهلان آذربايجان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 8,470 5,444,376,000 Rls. 168,000 $
7 9 1395 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 18,162 4,496,983,428 Rls. 140,104 $
8 11 1395 سهلان آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 55,519 4,312,756,773 Rls. 133,246 $
9 7 1395 سهلان آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 56,069 4,239,449,260 Rls. 134,574 $
10 11 1395 سهلان آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 41,950 4,072,943,550 Rls. 125,850 $
11 10 1395 سهلان آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 41,850 4,061,105,100 Rls. 125,550 $
12 10 1395 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 15,664 3,892,885,602 Rls. 120,364 $
13 8 1395 سهلان آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 40,765 3,892,643,415 Rls. 122,295 $
14 10 1395 سهلان آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 42,196 3,274,661,526 Rls. 101,270 $
15 12 1395 سهلان آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 41,981 3,265,108,257 Rls. 100,754 $
16 5 1395 سهلان آذربايجان 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 88,000 3,087,290,800 Rls. 99,880 $
17 6 1395 سهلان آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,380,449,377 Rls. 76,107 $
18 9 1395 سهلان آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 28,471 2,195,581,608 Rls. 68,331 $
19 8 1395 سهلان آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 28,493 2,178,893,902 Rls. 68,383 $
20 5 1395 سهلان آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 27,891 2,075,132,866 Rls. 66,938 $
21 11 1395 سهلان آذربايجان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 11,000 2,064,554,502 Rls. 63,796 $
22 9 1395 سهلان آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 21,100 2,027,942,100 Rls. 63,300 $
23 12 1395 سهلان آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,800 2,022,758,400 Rls. 62,400 $
24 12 1395 سهلان آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,800 2,021,260,800 Rls. 62,400 $
25 10 1395 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 2,132 2,012,167,694 Rls. 62,203 $
26 12 1395 سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,625 2,005,183,125 Rls. 61,875 $
27 4 1395 سهلان آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 21,055 1,944,850,350 Rls. 63,165 $
28 7 1395 سهلان آذربايجان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 2,000 1,887,660,000 Rls. 60,000 $
29 6 1395 سهلان آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 19,840 1,860,178,560 Rls. 59,520 $
30 4 1395 سهلان آذربايجان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 20,208 1,854,488,160 Rls. 60,624 $
31 4 1395 سهلان آذربايجان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 20,120 1,846,412,400 Rls. 60,360 $
32 3 1395 سهلان آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 20,000 1,822,200,000 Rls. 60,000 $
33 2 1395 سهلان آذربايجان 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 70,125 1,787,298,920 Rls. 58,920 $
34 3 1395 سهلان آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 19,430 1,779,593,700 Rls. 58,290 $
35 10 1395 سهلان آذربايجان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 24,123 1,763,601,276 Rls. 54,549 $
36 10 1395 سهلان آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 45,000 1,622,289,066 Rls. 50,341 $
37 7 1395 سهلان آذربايجان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 1,386,423,348 Rls. 44,068 $
38 7 1395 سهلان آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,294,179,696 Rls. 41,136 $
39 3 1395 سهلان آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 13,250 1,209,950,250 Rls. 39,750 $
40 3 1395 سهلان آذربايجان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 3,700 1,184,050,375 Rls. 38,988 $
41 12 1395 سهلان آذربايجان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 11,865 1,153,527,165 Rls. 35,595 $
42 10 1395 سهلان آذربايجان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 3,970 1,136,953,500 Rls. 35,250 $
43 11 1395 سهلان آذربايجان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 19,930 1,096,731,232 Rls. 33,888 $
44 3 1395 سهلان آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 98,510 1,091,447,500 Rls. 35,750 $
45 12 1395 سهلان آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 14,020 1,091,002,752 Rls. 33,648 $
46 3 1395 سهلان آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 58,772 1,073,464,803 Rls. 35,258 $
47 6 1395 سهلان آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 14,123 1,060,479,122 Rls. 33,895 $
48 12 1395 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,950 1,058,187,904 Rls. 32,644 $
49 7 1395 سهلان آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 47,270 1,019,409,499 Rls. 32,339 $
50 5 1395 سهلان آذربايجان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 13,200 980,749,440 Rls. 31,680 $
51 9 1395 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 3,417 941,960,040 Rls. 29,372 $
52 4 1395 سهلان آذربايجان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 1,200 896,813,560 Rls. 29,375 $
53 4 1395 سهلان آذربايجان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 39,694 885,307,563 Rls. 28,863 $
54 8 1395 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 27,314 868,597,917 Rls. 27,314 $
55 4 1395 سهلان آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 81,530 862,273,950 Rls. 28,005 $
56 12 1395 سهلان آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,224 843,010,496 Rls. 26,006 $
57 7 1395 سهلان آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 71,470 841,788,000 Rls. 26,800 $
58 2 1395 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 1,794 801,447,151 Rls. 26,453 $
59 9 1395 سهلان آذربايجان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 1,770 796,701,780 Rls. 24,780 $
60 8 1395 سهلان آذربايجان 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 29,392 791,336,777 Rls. 24,842 $
61 7 1395 سهلان آذربايجان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 23,600 787,925,000 Rls. 25,000 $
62 5 1395 سهلان آذربايجان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 22,500 780,006,384 Rls. 25,104 $
63 7 1395 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,493 776,700,296 Rls. 24,679 $
64 10 1395 سهلان آذربايجان 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 10,136 773,295,474 Rls. 23,924 $
65 2 1395 سهلان آذربايجان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 34,082 770,938,202 Rls. 25,433 $
66 11 1395 سهلان آذربايجان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 36,000 699,386,400 Rls. 21,600 $
67 5 1395 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,305 693,759,031 Rls. 22,385 $
68 3 1395 سهلان آذربايجان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 700 678,096,501 Rls. 22,328 $
69 11 1395 سهلان آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 103,575 676,992,800 Rls. 20,900 $
70 2 1395 سهلان آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 10,855 642,732,654 Rls. 21,206 $
71 7 1395 سهلان آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,400 636,350,400 Rls. 20,160 $
72 3 1395 سهلان آذربايجان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 6,900 630,087,300 Rls. 20,700 $
73 5 1395 سهلان آذربايجان 61113000 ک از الياف سنتتيك 2,929 615,742,160 Rls. 19,920 $
74 8 1395 سهلان آذربايجان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 863 608,221,528 Rls. 19,207 $
75 8 1395 سهلان آذربايجان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 25,502 605,626,307 Rls. 19,084 $
76 12 1395 سهلان آذربايجان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 3,705 600,339,675 Rls. 18,525 $
77 9 1395 سهلان آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 10,217 595,829,922 Rls. 18,567 $
78 7 1395 سهلان آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,946 578,486,685 Rls. 18,329 $
79 1 1395 سهلان آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 52,610 557,177,380 Rls. 18,413 $
80 5 1395 سهلان آذربايجان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,000 557,172,000 Rls. 18,000 $
81 2 1395 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 950 545,754,078 Rls. 17,996 $
82 7 1395 سهلان آذربايجان 56031110 پارچه هاي نبافته Spunlace که ازطريق High pressure water jet رول به عرض 5 تا120سانتي متر به وزن كمتراز25گرم درمتر توليد گرديده باشد ، از رشته هاي سنتيك يا معمولي 3,996 528,949,811 Rls. 16,783 $
83 3 1395 سهلان آذربايجان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 15,438 512,402,640 Rls. 16,872 $
84 6 1395 سهلان آذربايجان 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 8,540 508,483,227 Rls. 16,359 $
85 11 1395 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 630 504,279,065 Rls. 15,581 $
86 8 1395 سهلان آذربايجان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 22,590 466,214,616 Rls. 14,683 $
87 3 1395 سهلان آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 21,010 459,073,736 Rls. 15,059 $
88 5 1395 سهلان آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 24,289 451,886,171 Rls. 14,573 $
89 2 1395 سهلان آذربايجان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,222 451,832,549 Rls. 14,913 $
90 4 1395 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 660 447,832,969 Rls. 14,669 $
91 4 1395 سهلان آذربايجان 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 2,400 443,376,000 Rls. 14,400 $
92 2 1395 سهلان آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 23,979 436,244,455 Rls. 14,389 $
93 7 1395 سهلان آذربايجان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 18,343 433,168,202 Rls. 13,758 $
94 2 1395 سهلان آذربايجان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 23,223 423,476,075 Rls. 13,963 $
95 3 1395 سهلان آذربايجان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 18,489 421,925,532 Rls. 13,860 $
96 8 1395 سهلان آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 21,045 414,824,397 Rls. 13,019 $
97 7 1395 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 13,103 412,840,454 Rls. 13,103 $
98 7 1395 سهلان آذربايجان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 26,093 408,186,259 Rls. 12,983 $
99 3 1395 سهلان آذربايجان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 22,076 407,637,460 Rls. 13,418 $
100 6 1395 سهلان آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 21,102 405,321,195 Rls. 13,045 $
مجموع کل
163,087,828,737 ريال
مجموع کل
5,163,544 دلار