آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 سنندج عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 330,800 47,193,038,400 Rls. 1,468,400 $
2 8 1395 سنندج عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 316,800 45,584,495,700 Rls. 1,434,400 $
3 7 1395 سنندج عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 245,600 34,274,578,400 Rls. 1,088,000 $
4 5 1395 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,928,457 29,028,586,256 Rls. 937,124 $
5 3 1395 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,704,215 26,909,822,315 Rls. 883,996 $
6 4 1395 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,227,596 25,072,711,170 Rls. 815,893 $
7 2 1395 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,031,791 23,569,981,224 Rls. 777,449 $
8 6 1395 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,681,408 22,185,181,280 Rls. 710,805 $
9 7 1395 سنندج عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 3,649,567 22,032,285,888 Rls. 700,101 $
10 5 1395 سنندج عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 169,400 21,337,721,600 Rls. 689,700 $
11 9 1395 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,344,875 20,816,808,123 Rls. 648,173 $
12 12 1395 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,138,438 18,655,185,796 Rls. 575,700 $
13 10 1395 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,603,592 15,808,332,720 Rls. 488,807 $
14 1 1395 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,486,727 14,522,575,440 Rls. 479,728 $
15 10 1395 سنندج عراق 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 97,400 13,856,758,800 Rls. 428,100 $
16 8 1395 سنندج عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 139,090 13,483,522,326 Rls. 424,367 $
17 10 1395 سنندج عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 99,000 13,265,552,400 Rls. 410,300 $
18 7 1395 سنندج عراق 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 11,671,605 13,224,790,631 Rls. 419,971 $
19 9 1395 سنندج عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 131,012 12,623,118,129 Rls. 393,036 $
20 8 1395 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,945,996 12,211,882,476 Rls. 383,848 $
21 11 1395 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,895,679 11,951,107,967 Rls. 369,229 $
22 8 1395 سنندج عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,311,966 10,631,062,395 Rls. 333,978 $
23 12 1395 سنندج عراق 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 87,000 10,246,697,600 Rls. 316,100 $
24 10 1395 سنندج عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 103,617 10,054,346,943 Rls. 310,851 $
25 9 1395 سنندج عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,042,156 8,102,798,637 Rls. 252,485 $
26 9 1395 سنندج عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 81,484 7,851,495,546 Rls. 244,452 $
27 7 1395 سنندج عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 77,570 7,651,460,510 Rls. 242,970 $
28 10 1395 سنندج عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,539,126 7,594,232,354 Rls. 234,776 $
29 6 1395 سنندج عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,579,104 7,397,439,984 Rls. 236,952 $
30 3 1395 سنندج عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 51,200 7,305,360,000 Rls. 240,000 $
31 6 1395 سنندج عراق 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 17,887 7,049,209,090 Rls. 225,830 $
32 6 1395 سنندج عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 74,070 6,923,930,910 Rls. 222,210 $
33 5 1395 سنندج عراق 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 17,553 6,841,385,200 Rls. 220,580 $
34 8 1395 سنندج عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 1,082,102 6,796,702,712 Rls. 214,709 $
35 9 1395 سنندج عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 68,830 6,631,955,235 Rls. 206,490 $
36 6 1395 سنندج عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 47,200 6,490,921,000 Rls. 208,600 $
37 12 1395 سنندج عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 65,509 6,368,082,675 Rls. 196,527 $
38 7 1395 سنندج عراق 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 26,358 6,307,748,280 Rls. 200,520 $
39 10 1395 سنندج عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 63,169 6,127,857,774 Rls. 189,507 $
40 7 1395 سنندج عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 64,270 6,076,871,322 Rls. 192,810 $
41 8 1395 سنندج عراق 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 5,209,853 5,945,896,186 Rls. 187,603 $
42 5 1395 سنندج عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 58,717 5,893,515,060 Rls. 190,122 $
43 12 1395 سنندج عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 57,808 5,619,235,665 Rls. 173,424 $
44 12 1395 سنندج عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 56,984 5,539,833,521 Rls. 170,954 $
45 8 1395 سنندج عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 56,750 5,399,290,110 Rls. 170,250 $
46 9 1395 سنندج عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 55,600 5,357,707,920 Rls. 166,800 $
47 10 1395 سنندج عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 54,596 5,298,009,762 Rls. 163,788 $
48 4 1395 سنندج عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 45,200 5,151,065,000 Rls. 167,600 $
49 8 1395 سنندج عراق 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 23,969 5,098,776,120 Rls. 160,410 $
50 10 1395 سنندج عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 52,023 5,047,906,431 Rls. 156,069 $
51 7 1395 سنندج عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 51,775 4,888,287,570 Rls. 155,325 $
52 11 1395 سنندج عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 48,044 4,665,080,232 Rls. 144,132 $
53 12 1395 سنندج عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,949,116 4,635,888,208 Rls. 143,064 $
54 2 1395 سنندج عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 32,000 4,546,725,000 Rls. 149,946 $
55 8 1395 سنندج عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 46,974 4,479,258,864 Rls. 140,922 $
56 11 1395 سنندج عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 53,139 4,463,783,618 Rls. 137,921 $
57 11 1395 سنندج عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 45,765 4,444,419,330 Rls. 137,295 $
58 5 1395 سنندج عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,811,275 4,244,413,164 Rls. 136,863 $
59 6 1395 سنندج عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 44,759 4,196,144,079 Rls. 134,277 $
60 9 1395 سنندج عراق 25221000 آهک زنده 2,169,065 4,179,039,927 Rls. 130,139 $
61 10 1395 سنندج عراق 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 20,904 3,771,808,044 Rls. 116,616 $
62 9 1395 سنندج عراق 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 20,860 3,733,668,864 Rls. 116,352 $
63 6 1395 سنندج عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 36,883 3,630,550,998 Rls. 116,288 $
64 8 1395 سنندج عراق 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 9,544 3,574,397,500 Rls. 112,500 $
65 11 1395 سنندج عراق 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 13,256 3,553,033,696 Rls. 109,780 $
66 12 1395 سنندج عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 36,280 3,526,620,780 Rls. 108,840 $
67 5 1395 سنندج عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 36,169 3,365,656,971 Rls. 108,507 $
68 5 1395 سنندج عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 35,650 3,316,493,910 Rls. 106,950 $
69 8 1395 سنندج عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 34,568 3,295,865,712 Rls. 103,704 $
70 7 1395 سنندج عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 34,840 3,291,366,450 Rls. 104,520 $
71 10 1395 سنندج عراق 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 23,000 3,264,820,778 Rls. 100,847 $
72 2 1395 سنندج عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 90,000 3,195,599,535 Rls. 105,393 $
73 1 1395 سنندج عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 22,400 3,178,875,000 Rls. 105,000 $
74 6 1395 سنندج عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 33,104 3,097,657,356 Rls. 99,312 $
75 8 1395 سنندج عراق 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,391 3,047,030,535 Rls. 95,865 $
76 8 1395 سنندج عراق 08061000 ا نگور تازه 80,296 2,993,601,267 Rls. 94,089 $
77 8 1395 سنندج عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 3,577,645 2,980,262,462 Rls. 93,836 $
78 8 1395 سنندج عراق 25221000 آهک زنده 1,530,793 2,922,915,750 Rls. 91,843 $
79 11 1395 سنندج عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,449,277 2,884,446,069 Rls. 89,118 $
80 6 1395 سنندج عراق 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 6,188 2,884,010,220 Rls. 92,820 $
81 10 1395 سنندج عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 4,441 2,870,662,400 Rls. 88,820 $
82 12 1395 سنندج عراق 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 13,051 2,852,332,200 Rls. 88,020 $
83 5 1395 سنندج عراق 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 6,400 2,786,220,000 Rls. 90,000 $
84 12 1395 سنندج عراق 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 10,431 2,734,735,104 Rls. 84,384 $
85 6 1395 سنندج عراق 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,240 2,720,700,840 Rls. 87,384 $
86 8 1395 سنندج عراق 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 391,787 2,589,681,585 Rls. 81,335 $
87 7 1395 سنندج عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 3,261,080 2,565,736,663 Rls. 81,515 $
88 5 1395 سنندج عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 26,560 2,492,057,940 Rls. 80,480 $
89 6 1395 سنندج عراق 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 7,030 2,337,241,000 Rls. 75,000 $
90 5 1395 سنندج عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 24,173 2,251,352,355 Rls. 72,519 $
91 11 1395 سنندج عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 23,146 2,247,267,834 Rls. 69,438 $
92 11 1395 سنندج عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 22,883 2,222,785,971 Rls. 68,649 $
93 5 1395 سنندج عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 23,760 2,213,435,898 Rls. 71,238 $
94 6 1395 سنندج عراق 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 2,720,550 2,119,121,665 Rls. 68,007 $
95 12 1395 سنندج عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 21,728 2,112,417,888 Rls. 65,184 $
96 12 1395 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 323,092 2,105,808,192 Rls. 64,962 $
97 9 1395 سنندج عراق 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 12,920 2,073,078,600 Rls. 64,600 $
98 6 1395 سنندج عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 328,223 2,016,743,868 Rls. 64,332 $
99 5 1395 سنندج عراق 54025100 نخ يک لا از نايلون ياساير پلي آميدها، بابيش ا ز50 دور در متر,غير ازنخ دوخت آماده نشده براي خرده فروشي وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 21,789 2,007,838,776 Rls. 64,749 $
100 7 1395 سنندج عراق 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 88,230 1,999,092,140 Rls. 63,523 $
مجموع کل
811,978,863,791 ريال
مجموع کل
25,700,697 دلار