آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 سنندج افغانستان 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 371,100 36,508,270,200 Rls. 1,126,600 $
2 6 1395 سنندج افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 372,000 35,213,159,800 Rls. 1,128,400 $
3 11 1395 سنندج افغانستان 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 353,400 34,723,875,800 Rls. 1,072,600 $
4 8 1395 سنندج افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 336,450 32,457,341,800 Rls. 1,023,200 $
5 7 1395 سنندج افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 314,200 31,313,959,800 Rls. 995,000 $
6 3 1395 سنندج افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 314,350 29,286,525,450 Rls. 960,950 $
7 9 1395 سنندج افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 303,000 29,220,828,000 Rls. 910,000 $
8 10 1395 سنندج افغانستان 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 239,100 23,500,571,200 Rls. 726,100 $
9 5 1395 سنندج افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 239,550 23,052,091,300 Rls. 744,100 $
10 4 1395 سنندج افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 223,650 20,931,567,000 Rls. 679,800 $
11 10 1395 سنندج افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 159,800 16,312,009,600 Rls. 504,600 $
12 2 1395 سنندج افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 170,550 15,697,294,800 Rls. 517,760 $
13 1 1395 سنندج افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 18,000 1,653,015,000 Rls. 54,600 $
14 10 1395 سنندج افغانستان 08081000 سيب , تازه 98,519 891,724,777 Rls. 27,585 $
مجموع کل
330,762,234,527 ريال
مجموع کل
10,471,295 دلار
[1]