آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 سمنان چين 25309030 سلستيت 7,470,140 15,868,292,201 Rls. 525,017 $
2 12 1395 سمنان چين 25309030 سلستيت 5,905,080 14,349,091,901 Rls. 442,883 $
3 9 1395 سمنان چين 25309030 سلستيت 5,334,160 12,871,853,577 Rls. 400,062 $
4 11 1395 سمنان چين 25309030 سلستيت 5,045,030 12,248,083,159 Rls. 378,377 $
5 8 1395 سمنان چين 25309030 سلستيت 5,104,660 12,186,041,001 Rls. 382,849 $
6 10 1395 سمنان چين 25309030 سلستيت 4,314,460 10,474,790,390 Rls. 323,585 $
7 4 1395 سمنان چين 25309030 سلستيت 4,622,018 9,533,293,582 Rls. 310,216 $
8 3 1395 سمنان چين 25309030 سلستيت 1,210,340 2,210,480,180 Rls. 72,620 $
9 2 1395 سمنان چين 25309030 سلستيت 1,210,800 2,204,794,152 Rls. 72,648 $
10 5 1395 سمنان چين 25309030 سلستيت 729,900 1,641,030,911 Rls. 54,743 $
مجموع کل
93,587,751,054 ريال
مجموع کل
2,963,000 دلار
[1]