آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,494,968 19,719,022,245 Rls. 609,207 $
2 7 1395 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 462,200 18,919,290,390 Rls. 600,600 $
3 5 1395 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 369,600 14,883,078,210 Rls. 480,480 $
4 6 1395 سمنان پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 187,460 10,850,331,600 Rls. 346,800 $
5 4 1395 سمنان پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 187,010 10,599,239,148 Rls. 345,968 $
6 5 1395 سمنان پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 184,950 10,583,981,694 Rls. 342,157 $
7 9 1395 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 231,000 9,635,395,770 Rls. 300,300 $
8 6 1395 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 231,200 9,364,014,660 Rls. 300,300 $
9 12 1395 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 711,915 9,227,197,696 Rls. 284,773 $
10 3 1395 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 207,900 8,240,141,910 Rls. 270,270 $
11 12 1395 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 161,700 6,810,323,520 Rls. 210,210 $
12 8 1395 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 161,700 6,686,089,410 Rls. 210,210 $
13 10 1395 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 334,140 6,210,551,307 Rls. 191,837 $
14 8 1395 سمنان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 150,000 6,201,780,000 Rls. 195,000 $
15 3 1395 سمنان پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,520 5,612,838,432 Rls. 184,112 $
16 4 1395 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 138,600 5,513,447,940 Rls. 180,180 $
17 12 1395 سمنان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 341,861 4,651,458,600 Rls. 143,535 $
18 5 1395 سمنان پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 231,000 4,547,802,100 Rls. 133,904 $
19 9 1395 سمنان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 100,000 4,168,320,000 Rls. 130,000 $
20 11 1395 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 187,452 3,971,043,590 Rls. 122,700 $
21 12 1395 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 162,339 3,670,764,537 Rls. 113,281 $
22 8 1395 سمنان پاكستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 162,230 3,350,915,384 Rls. 105,450 $
23 9 1395 سمنان پاكستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 148,870 3,106,548,933 Rls. 96,765 $
24 12 1395 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 69,300 2,920,597,680 Rls. 90,090 $
25 12 1395 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 200,765 2,603,199,296 Rls. 80,306 $
26 12 1395 سمنان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 2,106,130,000 Rls. 65,000 $
27 8 1395 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 164,940 2,094,041,570 Rls. 65,975 $
28 7 1395 سمنان پاكستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 100,020 2,046,317,845 Rls. 65,013 $
29 7 1395 سمنان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 2,044,965,000 Rls. 65,000 $
30 5 1395 سمنان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 2,012,010,000 Rls. 65,000 $
31 3 1395 سمنان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 1,981,590,000 Rls. 65,000 $
32 5 1395 سمنان پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 88,850 1,922,447,450 Rls. 62,195 $
33 10 1395 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 121,216 1,568,956,936 Rls. 48,487 $
34 12 1395 سمنان پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 73,600 1,550,192,930 Rls. 47,840 $
35 10 1395 سمنان پاكستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 73,660 1,546,848,446 Rls. 47,879 $
36 5 1395 سمنان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 130,340 1,533,318,782 Rls. 49,529 $
37 7 1395 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 121,440 1,532,259,515 Rls. 48,575 $
38 4 1395 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 121,440 1,488,279,710 Rls. 48,575 $
39 3 1395 سمنان پاكستان 27101920 گريس 127,886 1,478,303,793 Rls. 48,596 $
40 3 1395 سمنان پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 67,000 1,327,860,950 Rls. 43,550 $
41 3 1395 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 103,648 1,262,500,886 Rls. 41,459 $
42 9 1395 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 97,470 1,250,424,741 Rls. 38,988 $
43 2 1395 سمنان پاكستان 72029940 فروسيليکومنيزيم 23,000 1,219,414,000 Rls. 40,250 $
44 2 1395 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 94,990 1,152,451,230 Rls. 37,996 $
45 1 1395 سمنان پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 58,100 1,143,335,375 Rls. 37,765 $
46 11 1395 سمنان پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 50,000 1,052,317,500 Rls. 32,500 $
47 6 1395 سمنان پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 50,000 1,016,827,500 Rls. 32,500 $
48 2 1395 سمنان پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 50,000 985,627,500 Rls. 32,500 $
49 1 1395 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 23,000 904,774,000 Rls. 29,900 $
50 2 1395 سمنان پاكستان 27101950 روغن صنعتي 44,497 835,875,039 Rls. 27,576 $
51 8 1395 سمنان پاكستان 27101920 گريس 67,344 812,567,800 Rls. 25,590 $
52 4 1395 سمنان پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 37,700 751,908,950 Rls. 24,505 $
53 10 1395 سمنان پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 22,632 646,690,880 Rls. 20,009 $
54 10 1395 سمنان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 80,300 592,741,128 Rls. 18,312 $
55 7 1395 سمنان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 80,200 575,179,920 Rls. 18,312 $
56 2 1395 سمنان پاكستان 27101920 گريس 44,896 517,566,280 Rls. 17,060 $
57 1 1395 سمنان پاكستان 27101920 گريس 44,896 516,235,600 Rls. 17,060 $
58 1 1395 سمنان پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 14,400 392,364,000 Rls. 12,960 $
59 3 1395 سمنان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 53,500 374,277,944 Rls. 12,296 $
60 5 1395 سمنان پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 15,667 363,572,660 Rls. 11,750 $
61 5 1395 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 24,288 300,718,110 Rls. 9,715 $
62 6 1395 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 24,012 299,020,540 Rls. 9,604 $
63 7 1395 سمنان پاكستان 27101920 گريس 22,947 274,339,920 Rls. 8,720 $
64 6 1395 سمنان پاكستان 27101920 گريس 22,448 265,035,630 Rls. 8,530 $
65 8 1395 سمنان پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 8,813 233,201,190 Rls. 7,330 $
66 12 1395 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 15,486 200,834,256 Rls. 6,194 $
67 3 1395 سمنان پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 7,200 197,244,720 Rls. 6,480 $
68 4 1395 سمنان پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 6,468 179,228,590 Rls. 5,821 $
69 11 1395 سمنان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,291 134,962,050 Rls. 4,170 $
70 12 1395 سمنان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8,004 132,354,768 Rls. 4,082 $
71 8 1395 سمنان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,742 91,159,992 Rls. 2,871 $
72 4 1395 سمنان پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 3,312 75,985,560 Rls. 2,484 $
مجموع کل
237,031,635,238 ريال
مجموع کل
7,509,938 دلار
[1]