آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 سمنان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 3,686,950 77,196,010,038 Rls. 2,403,418 $
2 2 1395 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 830,098 74,463,923,634 Rls. 2,456,544 $
3 2 1395 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,707,850 72,938,655,598 Rls. 2,405,552 $
4 1 1395 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,671,400 72,241,052,325 Rls. 2,386,398 $
5 3 1395 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,560,030 70,496,521,990 Rls. 2,314,021 $
6 10 1395 سمنان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,981,950 62,627,125,264 Rls. 1,938,268 $
7 5 1395 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,076,000 61,920,041,950 Rls. 1,999,400 $
8 4 1395 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 2,782,000 55,556,185,500 Rls. 1,806,943 $
9 7 1395 سمنان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,468,510 50,542,115,237 Rls. 1,606,187 $
10 8 1395 سمنان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,109,950 43,765,022,996 Rls. 1,378,368 $
11 1 1395 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 398,466 35,511,704,958 Rls. 1,173,318 $
12 12 1395 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 312,938 30,421,308,156 Rls. 938,814 $
13 12 1395 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 310,009 29,828,815,416 Rls. 920,022 $
14 11 1395 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,335,000 28,087,424,950 Rls. 867,750 $
15 11 1395 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 260,372 24,929,218,644 Rls. 770,116 $
16 6 1395 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,196,980 24,261,153,761 Rls. 778,037 $
17 11 1395 سمنان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,806,740 24,218,400,771 Rls. 748,318 $
18 12 1395 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 926,500 19,512,559,625 Rls. 602,225 $
19 9 1395 سمنان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,519,270 17,450,842,200 Rls. 543,196 $
20 6 1395 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 146,600 17,369,408,600 Rls. 557,080 $
21 3 1395 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 180,516 16,453,887,192 Rls. 541,548 $
22 8 1395 سمنان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,391,390 15,922,806,856 Rls. 501,032 $
23 5 1395 سمنان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,364,740 15,844,420,368 Rls. 511,548 $
24 6 1395 سمنان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,186,570 14,514,612,080 Rls. 465,192 $
25 6 1395 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 822,560 14,149,958,064 Rls. 452,958 $
26 9 1395 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 142,725 13,750,807,995 Rls. 428,175 $
27 3 1395 سمنان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,945,950 13,629,065,640 Rls. 447,560 $
28 3 1395 سمنان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 397,000 12,792,931,935 Rls. 420,096 $
29 5 1395 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 107,800 12,691,273,060 Rls. 409,640 $
30 4 1395 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 108,000 12,619,638,500 Rls. 410,400 $
31 1 1395 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 697,600 11,615,634,086 Rls. 383,890 $
32 7 1395 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 635,220 10,981,276,240 Rls. 349,371 $
33 2 1395 سمنان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,660,330 10,979,486,676 Rls. 362,104 $
34 7 1395 سمنان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,626,140 10,969,551,805 Rls. 348,241 $
35 10 1395 سمنان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,466,880 10,883,020,397 Rls. 336,409 $
36 4 1395 سمنان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,697,685 10,796,540,644 Rls. 351,692 $
37 12 1395 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 10,930 10,629,206,400 Rls. 327,900 $
38 4 1395 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 676,560 10,616,598,740 Rls. 346,764 $
39 10 1395 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 109,100 10,579,314,600 Rls. 327,300 $
40 2 1395 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 113,750 10,345,846,350 Rls. 341,250 $
41 11 1395 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 106,500 10,341,933,000 Rls. 319,500 $
42 8 1395 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 106,800 10,184,257,200 Rls. 320,400 $
43 7 1395 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 86,500 10,056,765,000 Rls. 319,900 $
44 8 1395 سمنان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 104,000 9,909,038,160 Rls. 312,000 $
45 2 1395 سمنان عراق 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 250,000 9,852,570,000 Rls. 325,000 $
46 2 1395 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 81,800 9,429,143,680 Rls. 310,840 $
47 1 1395 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 81,300 9,353,690,500 Rls. 308,940 $
48 12 1395 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 90,800 8,827,823,400 Rls. 272,400 $
49 7 1395 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 37,184 8,784,191,160 Rls. 278,880 $
50 3 1395 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 74,710 8,649,598,380 Rls. 283,898 $
51 3 1395 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 94,050 8,596,280,850 Rls. 282,150 $
52 7 1395 سمنان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 108,915 8,572,651,170 Rls. 272,288 $
53 10 1395 سمنان عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 11,446 8,177,685,016 Rls. 252,970 $
54 2 1395 سمنان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 290,820 7,939,009,746 Rls. 261,738 $
55 3 1395 سمنان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 84,620 7,737,652,800 Rls. 253,860 $
56 8 1395 سمنان عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 915,640 7,124,230,024 Rls. 224,136 $
57 3 1395 سمنان عراق 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 175,000 6,926,627,500 Rls. 227,500 $
58 10 1395 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 71,300 6,919,523,670 Rls. 213,900 $
59 3 1395 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 398,660 6,675,954,923 Rls. 219,263 $
60 12 1395 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 45,293 6,650,617,198 Rls. 205,198 $
61 5 1395 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 70,630 6,556,876,020 Rls. 211,890 $
62 5 1395 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 375,620 6,402,393,657 Rls. 206,591 $
63 10 1395 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 354,100 6,301,583,420 Rls. 194,755 $
64 9 1395 سمنان عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 800,960 6,275,560,968 Rls. 195,736 $
65 4 1395 سمنان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 245,150 6,205,610,730 Rls. 202,035 $
66 11 1395 سمنان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 276,000 5,806,191,300 Rls. 179,400 $
67 8 1395 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 329,380 5,738,922,244 Rls. 181,159 $
68 9 1395 سمنان عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 880,000 5,644,320,000 Rls. 176,000 $
69 10 1395 سمنان عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 14,211 5,588,386,560 Rls. 172,908 $
70 1 1395 سمنان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 161,593 5,479,490,193 Rls. 181,076 $
71 10 1395 سمنان عراق 38089313 بيشتر 2000 داراي توليد داخل 50 LD 18,750 5,462,268,750 Rls. 168,750 $
72 5 1395 سمنان عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 9,106 5,347,862,740 Rls. 173,014 $
73 4 1395 سمنان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 155,900 5,189,916,060 Rls. 169,453 $
74 12 1395 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 53,300 5,183,318,400 Rls. 159,900 $
75 6 1395 سمنان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 52,900 4,968,055,500 Rls. 158,700 $
76 10 1395 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,574,700 4,919,304,636 Rls. 152,057 $
77 3 1395 سمنان عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 8,430 4,881,981,600 Rls. 160,170 $
78 10 1395 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 228,000 4,797,085,800 Rls. 148,200 $
79 3 1395 سمنان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 171,000 4,687,823,160 Rls. 153,900 $
80 8 1395 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,100,600 4,454,550,710 Rls. 140,120 $
81 1 1395 سمنان عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 147,000 4,446,897,000 Rls. 147,000 $
82 2 1395 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 259,180 4,323,347,919 Rls. 142,549 $
83 12 1395 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 240,820 4,292,001,559 Rls. 132,451 $
84 11 1395 سمنان عراق 38089313 بيشتر 2000 داراي توليد داخل 50 LD 14,557 4,239,842,706 Rls. 131,013 $
85 11 1395 سمنان عراق 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 100,000 4,207,255,000 Rls. 130,000 $
86 12 1395 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 42,665 4,147,691,280 Rls. 127,995 $
87 12 1395 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,347,400 4,147,599,561 Rls. 128,000 $
88 8 1395 سمنان عراق 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 100,000 4,140,045,000 Rls. 130,000 $
89 4 1395 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 44,640 4,117,879,800 Rls. 133,920 $
90 12 1395 سمنان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 525,480 4,103,923,520 Rls. 126,648 $
91 10 1395 سمنان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 201,320 4,092,627,189 Rls. 126,628 $
92 10 1395 سمنان عراق 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 10,247 4,089,659,492 Rls. 126,485 $
93 7 1395 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 42,840 4,050,822,150 Rls. 128,520 $
94 11 1395 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,257,410 3,865,099,669 Rls. 119,410 $
95 6 1395 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 40,420 3,785,130,540 Rls. 121,260 $
96 7 1395 سمنان عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 478,830 3,707,464,200 Rls. 117,696 $
97 11 1395 سمنان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 481,760 3,651,196,098 Rls. 112,810 $
98 2 1395 سمنان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 296,680 3,595,286,912 Rls. 118,672 $
99 5 1395 سمنان عراق 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 54,675 3,516,502,400 Rls. 113,600 $
100 1 1395 سمنان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 129,780 3,485,788,170 Rls. 115,122 $
مجموع کل
1,504,710,175,231 ريال
مجموع کل
48,137,399 دلار