آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري متحده تانزانيا) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 580,000 47,635,468,679 Rls. 1,536,342 $
2 7 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 333,050 31,641,202,121 Rls. 1,008,318 $
3 3 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 309,600 28,496,639,578 Rls. 934,929 $
4 6 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 273,500 24,797,130,296 Rls. 793,432 $
5 4 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 219,800 6,503,792,256 Rls. 211,231 $
6 8 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 25,100 2,369,471,782 Rls. 74,827 $
7 7 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 6,600 1,136,340,000 Rls. 36,000 $
8 9 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 37,500 353,661,000 Rls. 11,000 $
9 6 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 85153900 ماشين هاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي (ا زجمله قوس پلاسمائي) ,غيرخودکار 900 315,217,758 Rls. 10,086 $
10 10 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 1,950 241,833,780 Rls. 7,470 $
11 8 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 27,560 181,619,100 Rls. 5,700 $
12 6 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,800 66,669,837 Rls. 2,133 $
13 10 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 2,205 64,696,000 Rls. 2,000 $
14 7 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 320 63,130,000 Rls. 2,000 $
15 6 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 1,800 40,185,107 Rls. 1,286 $
16 10 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 980 32,320,000 Rls. 1,000 $
17 6 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 900 21,252,040 Rls. 680 $
18 6 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 900 11,963,648 Rls. 383 $
19 6 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,700 1,750,168 Rls. 56 $
20 6 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 900 825,079 Rls. 26 $
مجموع کل
143,975,168,229 ريال
مجموع کل
4,638,899 دلار
[1]