آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 958,480 57,260,580,346 Rls. 1,771,803 $
2 9 1395 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 928,480 55,162,836,405 Rls. 1,717,686 $
3 7 1395 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 864,730 50,335,240,067 Rls. 1,599,748 $
4 6 1395 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 386,180 22,350,422,228 Rls. 714,432 $
5 4 1395 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 386,760 21,928,111,063 Rls. 715,505 $
6 8 1395 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 364,520 21,416,797,418 Rls. 674,361 $
7 5 1395 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 283,600 16,231,101,651 Rls. 524,659 $
8 3 1395 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 109,980 6,211,725,390 Rls. 203,463 $
9 9 1395 سمنان جمهوري كره 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 327,000 2,734,316,520 Rls. 85,020 $
10 10 1395 سمنان جمهوري كره 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 186,000 1,558,449,360 Rls. 48,360 $
11 12 1395 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 21,880 1,312,102,432 Rls. 40,477 $
12 4 1395 سمنان جمهوري كره 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 16,000 127,004,800 Rls. 4,160 $
مجموع کل
256,628,687,680 ريال
مجموع کل
8,099,674 دلار
[1]