آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,338,000 52,636,577,500 Rls. 1,739,400 $
2 2 1395 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 554,000 21,821,481,500 Rls. 720,200 $
3 8 1395 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 264,000 10,891,920,000 Rls. 343,200 $
4 3 1395 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 460,000 10,517,670,000 Rls. 345,000 $
5 7 1395 سمنان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 148,400 8,652,677,180 Rls. 274,540 $
6 8 1395 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 336,000 8,001,504,000 Rls. 252,000 $
7 11 1395 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 328,000 7,961,790,000 Rls. 246,000 $
8 4 1395 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 322,000 7,431,438,000 Rls. 241,500 $
9 12 1395 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 259,000 6,296,173,500 Rls. 194,250 $
10 1 1395 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 253,000 5,742,266,250 Rls. 189,750 $
11 9 1395 سمنان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 94,620 5,613,757,290 Rls. 175,047 $
12 10 1395 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 211,000 5,099,764,500 Rls. 158,250 $
13 5 1395 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 96,000 3,860,313,600 Rls. 124,800 $
14 7 1395 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 161,000 3,811,473,750 Rls. 120,750 $
15 4 1395 سمنان ترکيه 27132000 قيرنفت 201,960 3,278,557,007 Rls. 107,039 $
16 6 1395 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 138,000 3,227,716,500 Rls. 103,500 $
17 5 1395 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 115,000 2,677,631,250 Rls. 86,250 $
18 9 1395 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 48,000 2,006,222,400 Rls. 62,400 $
19 4 1395 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 48,000 1,905,072,000 Rls. 62,400 $
20 3 1395 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 48,000 1,899,393,600 Rls. 62,400 $
21 11 1395 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 43,000 1,809,035,800 Rls. 55,900 $
22 6 1395 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 69,000 1,611,236,250 Rls. 51,750 $
23 4 1395 سمنان ترکيه 72029940 فروسيليکومنيزيم 23,000 1,228,832,500 Rls. 40,250 $
24 10 1395 سمنان ترکيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 53,400 1,208,121,600 Rls. 37,380 $
25 9 1395 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 47,000 1,135,966,500 Rls. 35,250 $
26 10 1395 سمنان ترکيه 27132000 قيرنفت 157,080 1,067,063,476 Rls. 32,987 $
27 2 1395 سمنان ترکيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 14,022 1,063,173,639 Rls. 35,057 $
28 7 1395 سمنان ترکيه 27132000 قيرنفت 157,080 1,041,234,655 Rls. 32,987 $
29 5 1395 سمنان ترکيه 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 40,464 942,153,660 Rls. 30,348 $
30 12 1395 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 8,690 844,862,100 Rls. 26,070 $
31 12 1395 سمنان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,000 784,467,200 Rls. 24,200 $
32 10 1395 سمنان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,000 782,821,600 Rls. 24,200 $
33 7 1395 سمنان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 20,625 716,115,155 Rls. 22,687 $
34 4 1395 سمنان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 20,000 672,980,000 Rls. 22,000 $
35 6 1395 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 6,042 567,108,162 Rls. 18,126 $
36 11 1395 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 5,345 518,924,670 Rls. 16,035 $
37 10 1395 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 5,225 506,616,000 Rls. 15,675 $
38 7 1395 سمنان ترکيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 23,000 505,701,000 Rls. 16,100 $
39 7 1395 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 4,540 429,915,300 Rls. 13,620 $
40 9 1395 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 4,315 414,718,965 Rls. 12,945 $
41 5 1395 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 5,893 364,823,844 Rls. 11,786 $
42 1 1395 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 5,498 306,352,725 Rls. 10,119 $
43 3 1395 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 5,543 284,190,492 Rls. 9,322 $
44 11 1395 سمنان ترکيه 72029940 فروسيليکومنيزيم 5,000 283,167,500 Rls. 8,750 $
45 3 1395 سمنان ترکيه 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 20,736 272,826,531 Rls. 8,949 $
46 3 1395 سمنان ترکيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 12,620 269,702,020 Rls. 8,834 $
47 3 1395 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 910 145,540,164 Rls. 4,774 $
48 1 1395 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 455 72,296,700 Rls. 2,388 $
49 2 1395 سمنان ترکيه 25202000 ک گچ 100,000 60,654,000 Rls. 2,000 $
50 7 1395 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 660 33,332,640 Rls. 1,056 $
51 11 1395 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 585 30,290,832 Rls. 936 $
52 9 1395 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 585 29,986,632 Rls. 936 $
53 5 1395 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 585 28,972,944 Rls. 936 $
54 12 1395 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 520 26,961,376 Rls. 832 $
55 10 1395 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 455 23,528,960 Rls. 728 $
56 6 1395 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 325 16,269,240 Rls. 520 $
مجموع کل
193,433,344,659 ريال
مجموع کل
6,245,109 دلار
[1]