آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 سمنان تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 32,500,000 30,020,250,000 Rls. 975,000 $
2 2 1395 سمنان تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,000,000 11,827,530,000 Rls. 390,000 $
3 2 1395 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 504,180 10,244,357,824 Rls. 337,808 $
4 5 1395 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 312,938 7,269,910,487 Rls. 234,704 $
5 12 1395 سمنان تركمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 87,834 6,616,792,216 Rls. 204,107 $
6 1 1395 سمنان تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,500,000 5,900,700,000 Rls. 195,000 $
7 12 1395 سمنان تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 219,250 4,617,088,891 Rls. 142,513 $
8 11 1395 سمنان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 204,230 4,500,522,065 Rls. 139,018 $
9 4 1395 سمنان تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 217,270 4,345,971,454 Rls. 141,226 $
10 5 1395 سمنان تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 180,000 3,625,259,950 Rls. 117,000 $
11 3 1395 سمنان تركمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 146,125 2,892,936,897 Rls. 94,981 $
12 11 1395 سمنان تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 153,560 2,882,739,419 Rls. 89,060 $
13 7 1395 سمنان تركمنستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 30,128 2,845,367,280 Rls. 90,384 $
14 12 1395 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 112,968 2,745,063,540 Rls. 84,726 $
15 9 1395 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 344,540 2,528,518,860 Rls. 78,660 $
16 6 1395 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 102,738 2,403,476,021 Rls. 77,053 $
17 5 1395 سمنان تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,650 2,378,524,500 Rls. 76,950 $
18 3 1395 سمنان تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 219,700 2,337,081,971 Rls. 76,895 $
19 1 1395 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 290,000 2,131,062,616 Rls. 70,408 $
20 5 1395 سمنان تركمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 114,630 2,093,664,234 Rls. 67,647 $
21 12 1395 سمنان تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,650 2,077,778,250 Rls. 64,125 $
22 11 1395 سمنان تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 25,550 2,067,122,750 Rls. 63,875 $
23 9 1395 سمنان تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,650 2,066,492,250 Rls. 64,125 $
24 7 1395 سمنان تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,650 2,017,436,625 Rls. 64,125 $
25 1 1395 سمنان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 102,450 2,016,186,225 Rls. 66,593 $
26 6 1395 سمنان تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 25,650 1,996,531,875 Rls. 64,125 $
27 9 1395 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 81,792 1,970,976,240 Rls. 61,344 $
28 2 1395 سمنان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 97,225 1,916,576,514 Rls. 63,196 $
29 1 1395 سمنان تركمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 40,012 1,915,920,125 Rls. 63,295 $
30 1 1395 سمنان تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 25,300 1,914,893,750 Rls. 63,250 $
31 9 1395 سمنان تركمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 46,000 1,895,257,848 Rls. 59,048 $
32 9 1395 سمنان تركمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 86,000 1,800,165,900 Rls. 55,900 $
33 8 1395 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 268,030 1,774,834,800 Rls. 55,848 $
34 12 1395 سمنان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 75,840 1,708,052,993 Rls. 52,709 $
35 6 1395 سمنان تركمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 93,565 1,689,534,974 Rls. 54,268 $
36 4 1395 سمنان تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 148,740 1,597,118,061 Rls. 52,059 $
37 10 1395 سمنان تركمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 74,100 1,557,535,200 Rls. 48,165 $
38 7 1395 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 62,784 1,481,435,568 Rls. 47,088 $
39 2 1395 سمنان تركمنستان 25202000 ک گچ 2,257,000 1,399,354,384 Rls. 46,164 $
40 2 1395 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 61,272 1,393,646,958 Rls. 45,954 $
41 7 1395 سمنان تركمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 60,000 1,224,990,000 Rls. 39,000 $
42 6 1395 سمنان تركمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 60,000 1,222,611,000 Rls. 39,000 $
43 5 1395 سمنان تركمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 16,823 1,202,275,360 Rls. 38,896 $
44 3 1395 سمنان تركمنستان 25202000 ک گچ 1,941,000 1,181,519,220 Rls. 38,820 $
45 5 1395 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 168,580 1,149,659,076 Rls. 37,044 $
46 2 1395 سمنان تركمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 19,633 1,137,201,750 Rls. 37,550 $
47 7 1395 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 172,250 1,107,426,128 Rls. 35,240 $
48 6 1395 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 175,910 1,099,595,172 Rls. 35,220 $
49 2 1395 سمنان تركمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 124,070 1,072,284,265 Rls. 35,386 $
50 11 1395 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 41,724 1,013,236,047 Rls. 31,293 $
51 4 1395 سمنان تركمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 49,799 993,663,625 Rls. 32,369 $
52 8 1395 سمنان تركمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 24,000 987,979,200 Rls. 31,200 $
53 4 1395 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 42,048 969,081,840 Rls. 31,536 $
54 9 1395 سمنان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 51,290 954,320,383 Rls. 29,749 $
55 6 1395 سمنان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 52,010 942,771,748 Rls. 30,166 $
56 8 1395 سمنان تركمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 7,072 898,200,576 Rls. 28,288 $
57 5 1395 سمنان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 48,010 862,632,028 Rls. 27,846 $
58 1 1395 سمنان تركمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 42,200 830,438,050 Rls. 27,430 $
59 3 1395 سمنان تركمنستان 70193910 پشم شيشه 22,623 826,457,948 Rls. 27,148 $
60 3 1395 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 121,440 776,467,080 Rls. 25,540 $
61 2 1395 سمنان تركمنستان 70193910 پشم شيشه 20,560 747,760,560 Rls. 24,672 $
62 12 1395 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 92,360 720,731,680 Rls. 22,240 $
63 4 1395 سمنان تركمنستان 25202000 ک گچ 1,115,500 684,393,180 Rls. 22,310 $
64 10 1395 سمنان تركمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 19,200 652,135,680 Rls. 20,160 $
65 3 1395 سمنان تركمنستان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 6,180 632,062,590 Rls. 20,703 $
66 10 1395 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 80,970 631,148,880 Rls. 19,528 $
67 5 1395 سمنان تركمنستان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 72,000 586,097,623 Rls. 18,879 $
68 6 1395 سمنان تركمنستان 70193910 پشم شيشه 14,437 540,048,260 Rls. 17,324 $
69 3 1395 سمنان تركمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 62,240 538,557,227 Rls. 17,693 $
70 8 1395 سمنان تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,620 537,210,180 Rls. 16,860 $
71 2 1395 سمنان تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 49,680 527,325,876 Rls. 17,388 $
72 1 1395 سمنان تركمنستان 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 2,786 526,996,925 Rls. 17,407 $
73 4 1395 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 74,730 520,882,720 Rls. 16,908 $
74 8 1395 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,312 508,243,248 Rls. 15,984 $
75 9 1395 سمنان تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 27,000 504,659,160 Rls. 15,660 $
76 10 1395 سمنان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 26,070 489,527,254 Rls. 15,121 $
77 6 1395 سمنان تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 24,000 484,707,600 Rls. 15,600 $
78 12 1395 سمنان تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 25,645 481,947,348 Rls. 14,874 $
79 11 1395 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 73,000 479,246,112 Rls. 14,808 $
80 10 1395 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,642 476,901,394 Rls. 14,731 $
81 10 1395 سمنان تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 19,555 474,723,754 Rls. 14,666 $
82 10 1395 سمنان تركمنستان 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 99,300 450,063,348 Rls. 13,902 $
83 10 1395 سمنان تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 21,400 448,680,960 Rls. 14,980 $
84 1 1395 سمنان تركمنستان 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 47,030 446,423,040 Rls. 14,746 $
85 3 1395 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,440 444,485,880 Rls. 14,580 $
86 8 1395 سمنان تركمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 25,000 435,407,500 Rls. 13,750 $
87 12 1395 سمنان تركمنستان 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 95,840 434,893,056 Rls. 13,416 $
88 10 1395 سمنان تركمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 22,700 402,341,610 Rls. 12,485 $
89 6 1395 سمنان تركمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 23,500 401,592,675 Rls. 12,925 $
90 3 1395 سمنان تركمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 23,320 391,013,436 Rls. 12,826 $
91 1 1395 سمنان تركمنستان 25202000 ک گچ 529,000 352,284,700 Rls. 11,636 $
92 7 1395 سمنان تركمنستان 70193910 پشم شيشه 9,292 350,221,500 Rls. 11,150 $
93 11 1395 سمنان تركمنستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 22,175 304,998,336 Rls. 9,424 $
94 4 1395 سمنان تركمنستان 70193910 پشم شيشه 8,190 300,638,520 Rls. 9,828 $
95 2 1395 سمنان تركمنستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 23,300 300,328,281 Rls. 9,903 $
96 12 1395 سمنان تركمنستان 70193910 پشم شيشه 7,636 296,945,341 Rls. 9,163 $
97 10 1395 سمنان تركمنستان 70193910 پشم شيشه 7,636 296,597,147 Rls. 9,163 $
98 8 1395 سمنان تركمنستان 25202000 ک گچ 462,820 265,066,666 Rls. 8,336 $
99 9 1395 سمنان تركمنستان 25202000 ک گچ 373,500 203,986,968 Rls. 6,350 $
100 8 1395 سمنان تركمنستان 70193910 پشم شيشه 5,124 195,243,048 Rls. 6,149 $
مجموع کل
189,382,999,274 ريال
مجموع کل
6,085,345 دلار