آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 181,710 10,802,980,533 Rls. 336,163 $
2 6 1395 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,840 5,750,727,905 Rls. 184,703 $
3 1 1395 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 100,580 5,330,614,275 Rls. 176,015 $
4 6 1395 سمنان امارات متحده عربي 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 32,000 3,700,355,200 Rls. 118,400 $
5 1 1395 سمنان امارات متحده عربي 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 32,000 3,585,152,000 Rls. 118,400 $
6 12 1395 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 34,300 3,334,310,400 Rls. 102,900 $
7 10 1395 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 33,300 3,232,642,500 Rls. 99,900 $
8 8 1395 سمنان امارات متحده عربي 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 30,400 3,025,454,400 Rls. 95,200 $
9 5 1395 سمنان امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 30,507 2,838,936,660 Rls. 91,521 $
10 8 1395 سمنان امارات متحده عربي 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 17,180 2,836,596,672 Rls. 89,336 $
11 8 1395 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 46,230 2,719,438,425 Rls. 85,525 $
12 7 1395 سمنان امارات متحده عربي 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 16,620 2,718,985,464 Rls. 86,424 $
13 7 1395 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 32,000 2,315,529,600 Rls. 73,600 $
14 7 1395 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,200 2,056,290,960 Rls. 65,360 $
15 3 1395 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 16,600 1,923,056,880 Rls. 63,080 $
16 7 1395 سمنان امارات متحده عربي 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 16,000 1,859,472,000 Rls. 59,200 $
17 5 1395 سمنان امارات متحده عربي 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 16,000 1,832,476,800 Rls. 59,200 $
18 4 1395 سمنان امارات متحده عربي 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 16,000 1,810,928,000 Rls. 59,200 $
19 8 1395 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 24,000 1,754,752,800 Rls. 55,200 $
20 2 1395 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 15,000 1,728,639,000 Rls. 57,000 $
21 3 1395 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 24,300 1,706,321,700 Rls. 55,890 $
22 1 1395 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 24,000 1,671,180,000 Rls. 55,200 $
23 2 1395 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 23,710 1,653,822,291 Rls. 54,533 $
24 4 1395 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 22,400 1,581,056,800 Rls. 51,520 $
25 9 1395 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 15,800 1,527,512,400 Rls. 47,400 $
26 5 1395 سمنان امارات متحده عربي 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 16,000 1,238,160,000 Rls. 40,000 $
27 2 1395 سمنان امارات متحده عربي 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 16,000 1,212,360,000 Rls. 40,000 $
28 8 1395 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 12,700 1,206,474,600 Rls. 38,100 $
29 4 1395 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,000 1,170,020,000 Rls. 38,000 $
30 5 1395 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 16,000 1,139,107,200 Rls. 36,800 $
31 12 1395 سمنان امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 11,318 1,100,652,864 Rls. 33,954 $
32 2 1395 سمنان امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 11,795 1,074,081,459 Rls. 35,391 $
33 12 1395 سمنان امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 9,520 1,022,939,360 Rls. 31,580 $
34 7 1395 سمنان امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 9,422 889,276,626 Rls. 28,266 $
35 8 1395 سمنان امارات متحده عربي 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 8,000 637,260,000 Rls. 20,000 $
36 4 1395 سمنان امارات متحده عربي 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 8,000 617,300,000 Rls. 20,000 $
37 1 1395 سمنان امارات متحده عربي 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 8,000 605,500,000 Rls. 20,000 $
38 8 1395 سمنان امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 7,300 601,654,000 Rls. 19,000 $
39 9 1395 سمنان امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 5,847 565,276,266 Rls. 17,541 $
40 7 1395 سمنان امارات متحده عربي 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,960 409,748,064 Rls. 13,024 $
41 8 1395 سمنان امارات متحده عربي 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,000 279,417,600 Rls. 8,800 $
42 8 1395 سمنان امارات متحده عربي 29049000 ساير مشتقات نيتره يا نيتروزه هيدروکربورها حتي هالوژنه غير از مشتقاتي که فقط نيتره يا نيتروزه هستند 1,000 68,266,800 Rls. 2,150 $
43 4 1395 سمنان امارات متحده عربي 29049090 ساير مشتقات نيتره يا نيتروزه هيدروکربورها حتي هالوژنه غير از رد?ف ها? مشمول 29041000 لغا?ت 29049010 1,000 65,768,500 Rls. 2,150 $
مجموع کل
87,200,497,004 ريال
مجموع کل
2,785,626 دلار
[1]