آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,746,745 101,078,642,023 Rls. 3,122,732 $
2 9 1395 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,736,340 81,229,764,243 Rls. 2,532,268 $
3 10 1395 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,093,340 80,411,689,107 Rls. 2,484,998 $
4 12 1395 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,958,060 77,229,866,736 Rls. 2,383,220 $
5 6 1395 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,299,970 62,869,352,732 Rls. 2,014,002 $
6 7 1395 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,261,368 62,857,434,944 Rls. 1,999,700 $
7 8 1395 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,999,440 60,431,180,398 Rls. 1,899,788 $
8 5 1395 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,967,862 34,331,123,120 Rls. 1,107,256 $
9 4 1395 سمنان افغانستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 23,910 28,468,919,700 Rls. 932,490 $
10 1 1395 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,995,240 24,165,812,240 Rls. 798,096 $
11 4 1395 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,900,340 23,252,362,240 Rls. 760,136 $
12 2 1395 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,504,800 18,236,134,520 Rls. 601,920 $
13 3 1395 سمنان افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 1,419,550 17,288,376,108 Rls. 567,820 $
14 8 1395 سمنان افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 1,412,340 17,034,707,014 Rls. 536,692 $
15 5 1395 سمنان افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 1,282,780 15,110,445,378 Rls. 487,962 $
16 8 1395 سمنان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,500,000 12,047,628,750 Rls. 378,750 $
17 12 1395 سمنان افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 894,340 11,587,784,512 Rls. 357,736 $
18 8 1395 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 519,120 11,543,971,670 Rls. 363,384 $
19 4 1395 سمنان افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 830,960 10,198,334,108 Rls. 332,384 $
20 2 1395 سمنان افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 708,020 8,595,079,592 Rls. 283,208 $
21 2 1395 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 376,750 7,422,768,538 Rls. 244,888 $
22 10 1395 سمنان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,000,000 7,272,000,000 Rls. 225,000 $
23 7 1395 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 298,990 6,590,842,097 Rls. 209,293 $
24 12 1395 سمنان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,284,090 6,420,712,537 Rls. 198,145 $
25 12 1395 سمنان افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 4,190 6,095,115,648 Rls. 188,028 $
26 11 1395 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 244,900 5,549,309,710 Rls. 171,430 $
27 6 1395 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 226,650 4,871,093,875 Rls. 155,949 $
28 12 1395 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 350,270 4,541,740,928 Rls. 140,108 $
29 3 1395 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 223,900 4,431,300,965 Rls. 145,535 $
30 3 1395 سمنان افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 55,954 4,423,197,506 Rls. 145,385 $
31 6 1395 سمنان افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 4,473 4,404,628,547 Rls. 140,503 $
32 3 1395 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 359,080 4,385,084,960 Rls. 143,632 $
33 5 1395 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 196,920 4,269,204,072 Rls. 137,907 $
34 5 1395 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 212,000 4,263,474,150 Rls. 137,800 $
35 12 1395 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 174,140 3,949,463,588 Rls. 121,898 $
36 10 1395 سمنان افغانستان 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 7,732 3,662,968,290 Rls. 113,665 $
37 7 1395 سمنان افغانستان 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 34,060 3,534,757,150 Rls. 112,276 $
38 5 1395 سمنان افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 87,260 3,510,132,964 Rls. 113,438 $
39 12 1395 سمنان افغانستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 46,760 3,486,275,968 Rls. 107,548 $
40 9 1395 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 149,640 3,362,994,936 Rls. 104,748 $
41 9 1395 سمنان افغانستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 19,500 3,267,716,400 Rls. 101,400 $
42 6 1395 سمنان افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 271,137 3,229,950,168 Rls. 103,032 $
43 10 1395 سمنان افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 2,947 3,132,528,330 Rls. 97,205 $
44 6 1395 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 141,990 2,879,667,979 Rls. 92,293 $
45 4 1395 سمنان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,000,000 2,747,700,000 Rls. 90,000 $
46 12 1395 سمنان افغانستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 16,260 2,740,076,664 Rls. 84,552 $
47 2 1395 سمنان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,000,000 2,729,430,000 Rls. 90,000 $
48 1 1395 سمنان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,000,000 2,723,400,000 Rls. 90,000 $
49 12 1395 سمنان افغانستان 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 5,081 2,699,734,144 Rls. 83,284 $
50 10 1395 سمنان افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 27,700 2,689,964,400 Rls. 83,100 $
51 1 1395 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 125,500 2,660,008,750 Rls. 87,850 $
52 8 1395 سمنان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 127,600 2,639,169,520 Rls. 82,940 $
53 7 1395 سمنان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 128,570 2,629,097,231 Rls. 83,571 $
54 4 1395 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 129,800 2,589,757,300 Rls. 84,370 $
55 3 1395 سمنان افغانستان 27101950 روغن صنعتي 135,360 2,576,518,966 Rls. 84,596 $
56 2 1395 سمنان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 98,446 2,546,040,588 Rls. 84,002 $
57 9 1395 سمنان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 118,865 2,480,600,442 Rls. 77,262 $
58 4 1395 سمنان افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 2,793 2,450,329,780 Rls. 79,582 $
59 12 1395 سمنان افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,011 2,432,269,728 Rls. 75,033 $
60 1 1395 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 122,800 2,416,466,000 Rls. 79,820 $
61 4 1395 سمنان افغانستان 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 6,152 2,371,415,010 Rls. 77,019 $
62 7 1395 سمنان افغانستان 38089313 بيشتر 2000 داراي توليد داخل 50 LD 14,240 2,237,890,000 Rls. 71,200 $
63 6 1395 سمنان افغانستان 27101950 روغن صنعتي 131,175 2,227,131,565 Rls. 71,489 $
64 1 1395 سمنان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 26,010 2,204,867,700 Rls. 72,828 $
65 2 1395 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 99,860 2,119,365,472 Rls. 69,902 $
66 12 1395 سمنان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 99,800 2,102,825,920 Rls. 64,870 $
67 9 1395 سمنان افغانستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 23,800 2,010,789,000 Rls. 62,700 $
68 8 1395 سمنان افغانستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 238,000 1,963,497,900 Rls. 61,880 $
69 11 1395 سمنان افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 274,450 1,933,023,244 Rls. 59,728 $
70 1 1395 سمنان افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 47,300 1,861,438,150 Rls. 61,490 $
71 10 1395 سمنان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,854 1,851,923,000 Rls. 57,250 $
72 9 1395 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,015 1,849,596,876 Rls. 57,636 $
73 12 1395 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 23,580 1,833,693,984 Rls. 56,592 $
74 7 1395 سمنان افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 64,054 1,791,924,177 Rls. 56,957 $
75 8 1395 سمنان افغانستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 350,000 1,778,024,000 Rls. 56,000 $
76 5 1395 سمنان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 63,987 1,709,748,424 Rls. 55,228 $
77 5 1395 سمنان افغانستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 23,630 1,682,318,946 Rls. 54,349 $
78 6 1395 سمنان افغانستان 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 3,528 1,676,450,473 Rls. 53,477 $
79 5 1395 سمنان افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 71,856 1,668,859,092 Rls. 53,892 $
80 6 1395 سمنان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 58,096 1,591,035,968 Rls. 51,136 $
81 3 1395 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 74,100 1,577,186,100 Rls. 51,870 $
82 7 1395 سمنان افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 13,880 1,571,977,980 Rls. 49,968 $
83 7 1395 سمنان افغانستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 192,000 1,568,623,680 Rls. 49,920 $
84 5 1395 سمنان افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 11,550 1,459,050,540 Rls. 47,130 $
85 9 1395 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 88,632 1,440,305,886 Rls. 44,876 $
86 7 1395 سمنان افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 34,980 1,430,333,190 Rls. 45,474 $
87 12 1395 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 87,740 1,421,716,088 Rls. 43,871 $
88 2 1395 سمنان افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 59,477 1,415,129,124 Rls. 46,676 $
89 5 1395 سمنان افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 15,090 1,399,295,700 Rls. 45,270 $
90 9 1395 سمنان افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 11,070 1,300,641,360 Rls. 40,360 $
91 3 1395 سمنان افغانستان 27101920 گريس 112,021 1,297,920,840 Rls. 42,567 $
92 11 1395 سمنان افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 11,000 1,282,208,400 Rls. 39,600 $
93 3 1395 سمنان افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 10,200 1,258,446,600 Rls. 41,220 $
94 4 1395 سمنان افغانستان 27101950 روغن صنعتي 65,474 1,250,679,492 Rls. 40,808 $
95 5 1395 سمنان افغانستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 250,000 1,239,296,000 Rls. 40,000 $
96 9 1395 سمنان افغانستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 7,000 1,237,813,500 Rls. 38,500 $
97 4 1395 سمنان افغانستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 225,000 1,235,008,614 Rls. 40,116 $
98 3 1395 سمنان افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 1,535 1,230,319,070 Rls. 40,511 $
99 7 1395 سمنان افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 71,000 1,229,924,850 Rls. 39,050 $
100 9 1395 سمنان افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 12,650 1,220,004,900 Rls. 37,950 $
مجموع کل
974,207,802,769 ريال
مجموع کل
30,826,970 دلار