آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 سمنان ازبكستان 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 940,475 48,122,031,695 Rls. 1,486,883 $
2 10 1395 سمنان ازبكستان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 268,000 16,037,642,600 Rls. 495,800 $
3 6 1395 سمنان ازبكستان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 134,000 8,175,293,100 Rls. 261,300 $
4 6 1395 سمنان ازبكستان 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 134,000 8,135,575,500 Rls. 261,300 $
5 8 1395 سمنان ازبكستان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 134,000 7,882,476,300 Rls. 247,900 $
6 10 1395 سمنان ازبكستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 41,580 5,384,443,680 Rls. 166,320 $
7 6 1395 سمنان ازبكستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 41,600 5,206,156,800 Rls. 166,400 $
8 12 1395 سمنان ازبكستان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 68,000 4,077,932,800 Rls. 125,800 $
9 4 1395 سمنان ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 65,320 468,036,860 Rls. 15,164 $
10 6 1395 سمنان ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 65,260 460,596,504 Rls. 14,824 $
11 2 1395 سمنان ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 64,340 450,014,972 Rls. 14,828 $
12 1 1395 سمنان ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 64,100 448,917,700 Rls. 14,828 $
مجموع کل
104,849,118,511 ريال
مجموع کل
3,271,347 دلار
[1]