آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سرو)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 سرو ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,016,423 33,156,001,209 Rls. 1,046,829 $
2 9 1395 سرو ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 932,443 29,795,443,327 Rls. 932,445 $
3 10 1395 سرو ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 245,362 8,672,443,954 Rls. 268,612 $
4 7 1395 سرو ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 145,324 4,587,152,060 Rls. 145,324 $
5 12 1395 سرو ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 16,800 2,993,020,800 Rls. 92,400 $
6 11 1395 سرو ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 45,620 1,476,491,300 Rls. 45,620 $
7 10 1395 سرو ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 5,000 468,640,000 Rls. 14,500 $
8 8 1395 سرو ترکيه 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 3,703 412,120,917 Rls. 12,961 $
9 12 1395 سرو ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 12,180 394,534,560 Rls. 12,180 $
10 10 1395 سرو ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 21,534 347,989,440 Rls. 10,767 $
11 9 1395 سرو ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 25,200 243,061,560 Rls. 7,560 $
مجموع کل
82,546,899,127 ريال
مجموع کل
2,589,198 دلار
[1]