آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 42,263,100 39,567,299,169 Rls. 1,267,893 $
2 10 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 130,991 33,869,032,960 Rls. 1,047,928 $
3 10 1395 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 69,127 29,279,205,340 Rls. 905,201 $
4 1 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 117,460 28,389,612,160 Rls. 939,680 $
5 2 1395 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 49,463 27,146,383,957 Rls. 894,673 $
6 6 1395 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 95,382 26,737,151,848 Rls. 857,120 $
7 9 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 90,400 25,855,564,320 Rls. 802,320 $
8 5 1395 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 26,198,710 24,351,150,935 Rls. 785,836 $
9 4 1395 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,671,100 23,642,626,040 Rls. 770,051 $
10 4 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 92,551 22,745,156,600 Rls. 740,408 $
11 3 1395 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 24,108,500 22,055,281,312 Rls. 724,561 $
12 3 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 87,412 21,262,419,776 Rls. 699,296 $
13 2 1395 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,611,000 17,836,476,000 Rls. 588,355 $
14 9 1395 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 44,781 17,676,897,084 Rls. 550,242 $
15 7 1395 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 65,413 15,667,728,362 Rls. 497,684 $
16 11 1395 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 31,343 12,845,440,187 Rls. 396,787 $
17 12 1395 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 12,493,260 12,145,640,554 Rls. 374,791 $
18 12 1395 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,271,740 11,929,137,042 Rls. 368,141 $
19 7 1395 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,895,750 11,219,204,037 Rls. 356,864 $
20 1 1395 سرخس تركمنستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 243,679 11,056,396,714 Rls. 365,518 $
21 11 1395 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 11,099,392 10,779,358,177 Rls. 332,981 $
22 5 1395 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 32,406 9,519,315,190 Rls. 307,340 $
23 1 1395 سرخس تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 541,397 9,397,078,870 Rls. 310,352 $
24 2 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 89,052 9,290,365,095 Rls. 306,307 $
25 8 1395 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 42,676 9,175,190,442 Rls. 288,662 $
26 2 1395 سرخس تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 628,685 8,831,751,490 Rls. 291,541 $
27 1 1395 سرخس تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 809,790 8,581,549,615 Rls. 283,427 $
28 3 1395 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 38,095 8,540,943,114 Rls. 280,379 $
29 6 1395 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 8,254,706 7,747,449,466 Rls. 248,180 $
30 10 1395 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,317,060 7,094,548,210 Rls. 219,448 $
31 3 1395 سرخس تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 621,930 6,625,990,627 Rls. 217,678 $
32 11 1395 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,797,860 6,601,332,402 Rls. 203,938 $
33 9 1395 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,791,000 6,541,726,410 Rls. 203,730 $
34 7 1395 سرخس تركمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 104,430 5,916,473,838 Rls. 187,974 $
35 2 1395 سرخس تركمنستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 88,997 5,664,570,246 Rls. 186,894 $
36 2 1395 سرخس تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 530,140 5,623,341,787 Rls. 185,553 $
37 3 1395 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 6,117,470 5,594,805,252 Rls. 183,524 $
38 3 1395 سرخس تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 101,040 5,528,397,042 Rls. 181,872 $
39 5 1395 سرخس تركمنستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 84,186 5,468,457,456 Rls. 176,790 $
40 4 1395 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 5,355,560 4,915,946,188 Rls. 160,664 $
41 10 1395 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 4,788,804 4,645,889,636 Rls. 143,608 $
42 11 1395 سرخس تركمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 64,071 4,358,311,208 Rls. 134,549 $
43 1 1395 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 4,773,630 4,336,854,960 Rls. 143,208 $
44 6 1395 سرخس تركمنستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 66,221 4,335,236,734 Rls. 139,064 $
45 8 1395 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,248,050 4,056,764,292 Rls. 127,420 $
46 4 1395 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 14,152 3,941,707,765 Rls. 128,056 $
47 12 1395 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,854,936 3,749,387,236 Rls. 115,647 $
48 1 1395 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,876,000 3,519,991,950 Rls. 116,280 $
49 6 1395 سرخس تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 34,220 3,402,398,784 Rls. 109,504 $
50 10 1395 سرخس تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 576,071 3,354,669,786 Rls. 103,677 $
51 12 1395 سرخس تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 567,562 3,310,629,036 Rls. 102,173 $
52 2 1395 سرخس تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 33,672 3,061,752,984 Rls. 101,016 $
53 9 1395 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,145,000 3,027,367,890 Rls. 94,345 $
54 3 1395 سرخس تركمنستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 46,592 2,982,841,698 Rls. 97,843 $
55 3 1395 سرخس تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 31,980 2,923,143,300 Rls. 95,940 $
56 4 1395 سرخس تركمنستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 44,787 2,902,914,980 Rls. 94,052 $
57 5 1395 سرخس تركمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 43,606 2,834,885,976 Rls. 91,572 $
58 2 1395 سرخس تركمنستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 47,467 2,593,048,909 Rls. 85,441 $
59 12 1395 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,574,000 2,503,464,480 Rls. 77,220 $
60 2 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 73065090 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي حداقل 2/203 ميليمتر و حداكثر 4/406 ميليمتر 51,057 2,474,975,100 Rls. 81,690 $
61 11 1395 سرخس تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 418,258 2,436,724,320 Rls. 75,285 $
62 1 1395 سرخس تركمنستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 17,900 2,164,826,000 Rls. 71,600 $
63 8 1395 سرخس تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 22,620 2,148,854,760 Rls. 67,860 $
64 5 1395 سرخس تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 100,000 2,017,925,000 Rls. 65,000 $
65 12 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 23,566 1,909,225,998 Rls. 58,914 $
66 12 1395 سرخس تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 195,290 1,904,386,379 Rls. 58,777 $
67 6 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 23,490 1,835,332,425 Rls. 58,725 $
68 2 1395 سرخس تركمنستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 17,650 1,818,540,000 Rls. 60,000 $
69 5 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 23,490 1,815,189,750 Rls. 58,725 $
70 5 1395 سرخس تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 239,045 1,794,186,445 Rls. 57,972 $
71 10 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 21,175 1,713,533,938 Rls. 52,938 $
72 7 1395 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,794,000 1,695,976,620 Rls. 53,820 $
73 8 1395 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 74,487 1,425,125,215 Rls. 44,965 $
74 9 1395 سرخس تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 70,776 1,421,986,311 Rls. 44,221 $
75 9 1395 سرخس تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 241,978 1,400,934,018 Rls. 43,598 $
76 6 1395 سرخس تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 247,268 1,388,804,166 Rls. 44,508 $
77 1 1395 سرخس تركمنستان 07031000 پيازوموسير 223,411 1,351,963,860 Rls. 44,680 $
78 6 1395 سرخس تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 122,000 1,336,468,954 Rls. 42,700 $
79 3 1395 سرخس تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 224,320 1,313,965,450 Rls. 43,246 $
80 7 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,390 1,298,112,480 Rls. 41,328 $
81 2 1395 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,360,010 1,236,222,000 Rls. 40,800 $
82 6 1395 سرخس تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 123,900 1,220,867,192 Rls. 39,064 $
83 10 1395 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 60,051 1,165,200,640 Rls. 36,052 $
84 4 1395 سرخس تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 117,730 1,095,005,758 Rls. 35,796 $
85 3 1395 سرخس تركمنستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 7,500 1,065,365,000 Rls. 35,000 $
86 5 1395 سرخس تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 93,380 1,010,231,530 Rls. 32,683 $
87 8 1395 سرخس تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 174,905 1,001,740,968 Rls. 31,561 $
88 9 1395 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 27,783 980,295,912 Rls. 30,560 $
89 12 1395 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,090 962,992,800 Rls. 29,700 $
90 1 1395 سرخس تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 113,890 949,833,300 Rls. 31,380 $
91 10 1395 سرخس تركمنستان 08109010 انار تازه 45,874 889,918,924 Rls. 27,523 $
92 1 1395 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,560 886,184,668 Rls. 29,266 $
93 1 1395 سرخس تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,629 873,742,650 Rls. 28,887 $
94 8 1395 سرخس تركمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 53,510 810,364,128 Rls. 25,498 $
95 4 1395 سرخس تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 73,140 786,637,030 Rls. 25,599 $
96 12 1395 سرخس تركمنستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 6,512 705,221,107 Rls. 21,763 $
97 1 1395 سرخس تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 127,038 692,180,385 Rls. 22,866 $
98 1 1395 سرخس تركمنستان 08081000 سيب , تازه 81,110 687,029,364 Rls. 22,709 $
99 5 1395 سرخس تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 7,830 620,628,146 Rls. 20,022 $
100 12 1395 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 31,496 616,619,088 Rls. 19,029 $
مجموع کل
703,480,974,697 ريال
مجموع کل
22,547,508 دلار