آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 121,389 4,719,822,015 Rls. 145,665 $
2 6 1395 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 123,933 4,619,340,287 Rls. 148,215 $
3 3 1395 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 125,117 4,572,899,650 Rls. 150,140 $
4 9 1395 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 587,600 4,218,260,334 Rls. 131,398 $
5 10 1395 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 524,410 3,399,923,106 Rls. 105,087 $
6 1 1395 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 85,255 3,097,180,590 Rls. 102,306 $
7 9 1395 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 80,470 3,058,544,040 Rls. 95,216 $
8 5 1395 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 73,966 2,751,782,503 Rls. 88,759 $
9 12 1395 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 390,755 2,589,561,435 Rls. 79,906 $
10 8 1395 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 392,030 2,492,335,022 Rls. 78,406 $
11 11 1395 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 63,542 2,467,780,574 Rls. 76,250 $
12 7 1395 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 62,632 2,375,952,514 Rls. 75,482 $
13 4 1395 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 61,594 2,276,573,200 Rls. 73,912 $
14 12 1395 ساوه گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 68,932 2,176,799,232 Rls. 67,152 $
15 11 1395 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 273,630 1,847,753,047 Rls. 57,069 $
16 7 1395 ساوه گرجستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 6,459 1,813,022,076 Rls. 57,628 $
17 7 1395 ساوه گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 229,065 1,736,931,240 Rls. 55,116 $
18 9 1395 ساوه گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 221,172 1,662,712,092 Rls. 51,796 $
19 10 1395 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 41,135 1,598,045,388 Rls. 49,362 $
20 8 1395 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 40,796 1,555,255,185 Rls. 48,955 $
21 12 1395 ساوه گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 190,788 1,502,315,496 Rls. 46,376 $
22 8 1395 ساوه گرجستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 10,510 1,497,643,356 Rls. 47,295 $
23 6 1395 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 45,400 1,467,860,892 Rls. 46,916 $
24 2 1395 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 39,303 1,430,445,927 Rls. 47,163 $
25 10 1395 ساوه گرجستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 66,400 1,364,162,560 Rls. 42,208 $
26 10 1395 ساوه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 52,410 1,356,511,176 Rls. 41,928 $
27 2 1395 ساوه گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 185,888 1,314,243,172 Rls. 43,316 $
28 4 1395 ساوه گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 162,261 1,230,044,908 Rls. 40,076 $
29 11 1395 ساوه گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 150,180 1,154,239,140 Rls. 35,660 $
30 3 1395 ساوه گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 164,317 1,115,074,584 Rls. 36,604 $
31 2 1395 ساوه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 42,100 1,021,360,592 Rls. 33,674 $
32 5 1395 ساوه گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 138,897 954,097,756 Rls. 30,820 $
33 7 1395 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 40,000 932,030,000 Rls. 29,600 $
34 6 1395 ساوه گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 139,592 902,446,164 Rls. 28,908 $
35 12 1395 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 139,180 902,331,776 Rls. 27,836 $
36 10 1395 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 40,000 841,594,000 Rls. 26,000 $
37 12 1395 ساوه گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 20,620 801,507,648 Rls. 24,744 $
38 12 1395 ساوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 103,630 701,189,736 Rls. 21,637 $
39 11 1395 ساوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 104,570 676,969,880 Rls. 20,914 $
40 11 1395 ساوه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 22,640 586,194,880 Rls. 18,112 $
41 12 1395 ساوه گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 34,820 569,494,900 Rls. 17,575 $
42 5 1395 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 22,500 522,348,750 Rls. 16,875 $
43 12 1395 ساوه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 19,845 514,446,152 Rls. 15,876 $
44 10 1395 ساوه گرجستان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 35,140 511,518,924 Rls. 15,813 $
45 5 1395 ساوه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 19,980 494,832,672 Rls. 15,984 $
46 2 1395 ساوه گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,500 484,560,000 Rls. 16,000 $
47 9 1395 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 20,000 481,050,000 Rls. 15,000 $
48 3 1395 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 21,000 480,154,500 Rls. 15,750 $
49 10 1395 ساوه گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 44,680 398,753,028 Rls. 12,325 $
50 4 1395 ساوه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 15,900 388,341,600 Rls. 12,720 $
51 1 1395 ساوه گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 47,216 329,876,400 Rls. 10,896 $
52 10 1395 ساوه گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 40,796 308,977,456 Rls. 9,544 $
53 7 1395 ساوه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 12,000 300,950,400 Rls. 9,600 $
54 12 1395 ساوه گرجستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 46,300 300,042,520 Rls. 9,260 $
55 9 1395 ساوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 46,620 299,216,484 Rls. 9,324 $
56 5 1395 ساوه گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 46,080 284,866,560 Rls. 9,216 $
57 3 1395 ساوه گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 42,160 268,375,933 Rls. 8,827 $
58 1 1395 ساوه گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 119,125 252,242,932 Rls. 8,338 $
59 11 1395 ساوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 6,200 233,067,600 Rls. 7,200 $
60 8 1395 ساوه گرجستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 1,105 221,109,174 Rls. 6,983 $
61 11 1395 ساوه گرجستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 713 203,854,336 Rls. 6,299 $
62 11 1395 ساوه گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 11,520 201,559,275 Rls. 6,225 $
63 8 1395 ساوه گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 26,937 200,139,614 Rls. 6,320 $
64 11 1395 ساوه گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,000 194,223,000 Rls. 6,000 $
65 3 1395 ساوه گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 11,860 181,391,700 Rls. 5,950 $
66 12 1395 ساوه گرجستان 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 24,000 171,807,168 Rls. 5,304 $
67 6 1395 ساوه گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 71,750 157,434,678 Rls. 5,022 $
68 7 1395 ساوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 5,000 157,050,000 Rls. 5,000 $
69 5 1395 ساوه گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 71,300 154,945,595 Rls. 4,991 $
70 4 1395 ساوه گرجستان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 24,500 154,218,460 Rls. 5,034 $
71 3 1395 ساوه گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 71,000 151,515,420 Rls. 4,970 $
72 10 1395 ساوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 23,340 151,000,464 Rls. 4,668 $
73 11 1395 ساوه گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 16,930 120,523,536 Rls. 3,724 $
74 7 1395 ساوه گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 11,700 119,614,722 Rls. 3,802 $
75 7 1395 ساوه گرجستان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 11,700 119,614,722 Rls. 3,802 $
76 12 1395 ساوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 3,100 116,647,200 Rls. 3,600 $
77 10 1395 ساوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 3,100 116,546,400 Rls. 3,600 $
78 12 1395 ساوه گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 97,206,000 Rls. 3,000 $
79 10 1395 ساوه گرجستان 70193990 نطع مت ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 3,000 97,122,000 Rls. 3,000 $
80 8 1395 ساوه گرجستان 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 355 89,946,252 Rls. 2,840 $
81 4 1395 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 5,700 78,691,635 Rls. 2,565 $
82 7 1395 ساوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 12,000 75,237,600 Rls. 2,400 $
83 3 1395 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 11,300 68,898,360 Rls. 2,260 $
84 11 1395 ساوه گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 22,800 66,412,980 Rls. 2,052 $
85 9 1395 ساوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 10,175 62,320,722 Rls. 1,942 $
86 4 1395 ساوه گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 22,605 48,393,380 Rls. 1,582 $
87 7 1395 ساوه گرجستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 737 46,377,420 Rls. 1,474 $
88 5 1395 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,220 30,927,042 Rls. 999 $
89 2 1395 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,160 29,447,712 Rls. 972 $
90 9 1395 ساوه گرجستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 10,000 27,328,350 Rls. 850 $
91 11 1395 ساوه گرجستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 363 26,693,562 Rls. 825 $
92 9 1395 ساوه گرجستان 70193990 نطع مت ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 800 21,886,062 Rls. 682 $
93 8 1395 ساوه گرجستان 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 277 17,564,910 Rls. 555 $
94 7 1395 ساوه گرجستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 110 17,316,588 Rls. 550 $
95 4 1395 ساوه گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,000 15,295,000 Rls. 500 $
96 11 1395 ساوه گرجستان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 128 8,274,658 Rls. 256 $
97 11 1395 ساوه گرجستان 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 91 5,885,740 Rls. 182 $
مجموع کل
88,030,275,421 ريال
مجموع کل
2,784,510 دلار
[1]