آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,811,820 65,911,567,872 Rls. 2,174,104 $
2 3 1395 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,542,800 56,373,987,168 Rls. 1,851,360 $
3 4 1395 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,475,520 54,389,925,024 Rls. 1,770,624 $
4 7 1395 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,324,720 50,051,361,696 Rls. 1,589,664 $
5 12 1395 ساوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,324,606 43,095,163,755 Rls. 1,329,840 $
6 5 1395 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,016,160 37,749,781,632 Rls. 1,219,392 $
7 11 1395 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 941,920 36,583,477,728 Rls. 1,130,304 $
8 12 1395 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 788,800 30,673,276,800 Rls. 946,560 $
9 8 1395 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 805,040 30,646,416,768 Rls. 966,048 $
10 9 1395 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 737,760 28,442,619,072 Rls. 885,312 $
11 12 1395 ساوه پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,149,400 27,860,229,164 Rls. 859,755 $
12 12 1395 ساوه پاكستان 27101910 روغن موتور 638,570 26,893,613,545 Rls. 829,922 $
13 6 1395 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 693,680 26,000,881,248 Rls. 832,416 $
14 1 1395 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 709,442 25,757,960,834 Rls. 851,330 $
15 10 1395 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 647,280 25,090,744,320 Rls. 776,736 $
16 11 1395 ساوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,295,343 16,776,347,168 Rls. 518,184 $
17 12 1395 ساوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 870,763 11,290,622,464 Rls. 348,304 $
18 11 1395 ساوه پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 854,573 11,065,636,916 Rls. 341,829 $
19 12 1395 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 278,400 10,829,537,280 Rls. 334,080 $
20 3 1395 ساوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 948,152 6,669,497,236 Rls. 219,088 $
21 9 1395 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 138,840 5,350,824,387 Rls. 166,629 $
22 10 1395 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 94,044 4,864,592,724 Rls. 150,470 $
23 9 1395 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 93,084 4,786,654,755 Rls. 148,917 $
24 1 1395 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 90,448 4,445,617,075 Rls. 146,845 $
25 8 1395 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 81,804 4,362,631,697 Rls. 137,366 $
26 2 1395 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 80,347 4,011,413,727 Rls. 132,272 $
27 10 1395 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 94,892 3,681,889,316 Rls. 113,870 $
28 12 1395 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 63,033 3,361,564,456 Rls. 103,708 $
29 7 1395 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 61,458 3,101,211,881 Rls. 98,333 $
30 12 1395 ساوه پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 155,810 2,720,312,552 Rls. 83,981 $
31 11 1395 ساوه پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 69,600 2,703,124,800 Rls. 83,520 $
32 12 1395 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 67,460 2,623,386,132 Rls. 80,952 $
33 12 1395 ساوه پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 198,170 2,568,175,496 Rls. 79,268 $
34 5 1395 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 66,912 2,443,063,290 Rls. 78,810 $
35 2 1395 ساوه پاكستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 64,960 2,362,647,168 Rls. 77,952 $
36 3 1395 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 47,025 2,290,705,470 Rls. 75,240 $
37 2 1395 ساوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 333,151 2,211,250,876 Rls. 72,928 $
38 10 1395 ساوه پاكستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 18,672 2,172,518,080 Rls. 67,219 $
39 11 1395 ساوه پاكستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 18,426 2,146,964,640 Rls. 66,336 $
40 10 1395 ساوه پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 46,400 1,802,305,920 Rls. 55,680 $
41 12 1395 ساوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 269,708 1,716,389,216 Rls. 52,952 $
42 5 1395 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 33,204 1,706,811,943 Rls. 55,046 $
43 4 1395 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 45,780 1,685,975,760 Rls. 54,936 $
44 1 1395 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 46,177 1,678,152,420 Rls. 55,412 $
45 5 1395 ساوه پاكستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 44,080 1,635,015,360 Rls. 52,896 $
46 6 1395 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 31,650 1,585,945,008 Rls. 50,640 $
47 1 1395 ساوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 240,144 1,582,344,140 Rls. 52,264 $
48 4 1395 ساوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 215,238 1,571,985,480 Rls. 51,420 $
49 4 1395 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 31,446 1,552,941,610 Rls. 50,314 $
50 1 1395 ساوه پاكستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 41,760 1,517,391,360 Rls. 50,112 $
51 3 1395 ساوه پاكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 14,616 1,336,534,752 Rls. 43,848 $
52 9 1395 ساوه پاكستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 8,887 1,028,639,094 Rls. 31,994 $
53 11 1395 ساوه پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 44,400 991,963,044 Rls. 30,636 $
54 11 1395 ساوه پاكستان 27101920 گريس 75,027 971,693,790 Rls. 30,024 $
55 7 1395 ساوه پاكستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 8,375 948,549,150 Rls. 30,150 $
56 5 1395 ساوه پاكستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 8,350 930,597,480 Rls. 30,060 $
57 11 1395 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 23,510 913,476,348 Rls. 28,212 $
58 3 1395 ساوه پاكستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 8,250 905,256,000 Rls. 29,700 $
59 8 1395 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 23,430 894,004,452 Rls. 28,116 $
60 3 1395 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 23,150 848,123,400 Rls. 27,780 $
61 2 1395 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,920 834,113,808 Rls. 27,504 $
62 12 1395 ساوه پاكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 8,136 790,868,016 Rls. 24,408 $
63 11 1395 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,072 780,457,860 Rls. 24,115 $
64 10 1395 ساوه پاكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 8,010 777,827,070 Rls. 24,030 $
65 7 1395 ساوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 94,046 723,560,760 Rls. 23,036 $
66 2 1395 ساوه پاكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,769 706,411,863 Rls. 23,307 $
67 9 1395 ساوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 96,570 643,412,748 Rls. 20,044 $
68 11 1395 ساوه پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 21,850 636,733,035 Rls. 19,665 $
69 12 1395 ساوه پاكستان 27101920 گريس 45,970 595,935,488 Rls. 18,388 $
70 12 1395 ساوه پاكستان 27101950 روغن صنعتي 45,641 591,622,192 Rls. 18,256 $
71 8 1395 ساوه پاكستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 4,000 508,752,000 Rls. 16,000 $
72 10 1395 ساوه پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,000 507,559,500 Rls. 15,750 $
73 5 1395 ساوه پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 20,928 487,282,320 Rls. 15,696 $
74 8 1395 ساوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 72,756 483,476,488 Rls. 15,268 $
75 3 1395 ساوه پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,000 478,327,500 Rls. 15,750 $
76 6 1395 ساوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 66,453 423,290,632 Rls. 13,544 $
77 8 1395 ساوه پاكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 3,500 333,868,500 Rls. 10,500 $
78 10 1395 ساوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 46,821 319,935,196 Rls. 9,884 $
79 5 1395 ساوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 49,515 303,720,648 Rls. 9,812 $
80 8 1395 ساوه پاكستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,550 147,856,050 Rls. 4,650 $
81 12 1395 ساوه پاكستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 690 67,072,140 Rls. 2,070 $
82 3 1395 ساوه پاكستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 680 62,144,700 Rls. 2,040 $
83 8 1395 ساوه پاكستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 8,759 39,322,898 Rls. 1,234 $
84 2 1395 ساوه پاكستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 260 23,641,020 Rls. 780 $
85 10 1395 ساوه پاكستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 170 22,010,920 Rls. 680 $
86 12 1395 ساوه پاكستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 130 21,061,300 Rls. 650 $
مجموع کل
723,475,556,591 ريال
مجموع کل
22,988,721 دلار
[1]