آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 ساوه فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 268,974 10,164,863,855 Rls. 322,764 $
2 4 1395 ساوه فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 188,801 6,944,814,711 Rls. 226,168 $
3 3 1395 ساوه فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 187,637 6,854,800,146 Rls. 225,161 $
4 11 1395 ساوه فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 176,349 6,849,532,830 Rls. 211,616 $
5 9 1395 ساوه فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 153,950 5,930,850,231 Rls. 184,736 $
6 6 1395 ساوه فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 154,988 5,810,676,468 Rls. 185,982 $
7 5 1395 ساوه فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 142,694 5,303,065,945 Rls. 171,229 $
8 10 1395 ساوه فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 113,345 4,395,024,602 Rls. 136,012 $
9 8 1395 ساوه فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 106,137 4,040,936,712 Rls. 127,363 $
10 2 1395 ساوه فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 83,976 3,056,548,451 Rls. 100,769 $
11 1 1395 ساوه فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 63,661 2,311,692,431 Rls. 76,392 $
12 12 1395 ساوه فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 22,270 865,643,808 Rls. 26,724 $
مجموع کل
62,528,450,190 ريال
مجموع کل
1,994,916 دلار
[1]