آمار کل " صادرات به" کشور (تونس) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 1,137,380 44,154,452,822 Rls. 1,364,846 $
2 11 1395 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 941,771 36,579,149,371 Rls. 1,130,117 $
3 4 1395 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 884,964 32,678,102,853 Rls. 1,061,948 $
4 2 1395 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 774,024 28,152,237,477 Rls. 928,818 $
5 7 1395 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 653,398 24,716,603,549 Rls. 784,073 $
6 6 1395 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 609,837 22,894,417,507 Rls. 731,799 $
7 5 1395 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 477,154 17,757,853,357 Rls. 572,580 $
8 8 1395 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 432,089 16,463,564,718 Rls. 518,497 $
9 3 1395 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 387,731 14,175,614,228 Rls. 465,273 $
10 12 1395 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 294,347 11,656,969,641 Rls. 359,700 $
11 9 1395 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 270,658 10,422,030,198 Rls. 324,787 $
12 1 1395 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 160,598 5,830,563,886 Rls. 192,716 $
13 12 1395 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 138,756 5,397,902,512 Rls. 166,513 $
مجموع کل
270,879,462,119 ريال
مجموع کل
8,601,667 دلار
[1]