آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 614,400 22,659,804,245 Rls. 737,818 $
2 5 1395 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 566,962 21,076,255,764 Rls. 680,344 $
3 3 1395 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 533,591 19,496,052,337 Rls. 639,938 $
4 10 1395 ساوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,986,660 19,319,719,650 Rls. 597,295 $
5 12 1395 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 470,839 18,309,765,910 Rls. 565,041 $
6 6 1395 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 486,502 18,235,194,913 Rls. 583,791 $
7 8 1395 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 451,545 17,248,411,664 Rls. 542,232 $
8 10 1395 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 360,104 13,974,019,517 Rls. 432,119 $
9 11 1395 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 336,532 13,071,838,093 Rls. 403,834 $
10 9 1395 ساوه ترکيه 74112200 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) 67,882 12,727,278,684 Rls. 396,234 $
11 7 1395 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 335,903 12,690,662,137 Rls. 403,077 $
12 2 1395 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 317,443 11,551,211,833 Rls. 380,926 $
13 1 1395 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 255,824 9,161,748,769 Rls. 302,755 $
14 9 1395 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 233,479 8,993,098,461 Rls. 280,171 $
15 11 1395 ساوه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 882,220 5,711,046,960 Rls. 176,444 $
16 4 1395 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 307,920 5,103,655,855 Rls. 165,787 $
17 4 1395 ساوه ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 24,334 3,471,016,710 Rls. 113,469 $
18 3 1395 ساوه ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 24,000 3,441,555,096 Rls. 113,064 $
19 2 1395 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 187,260 3,428,135,511 Rls. 113,048 $
20 2 1395 ساوه ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 24,000 3,379,664,640 Rls. 111,360 $
21 11 1395 ساوه ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 145,314 3,244,840,654 Rls. 100,267 $
22 2 1395 ساوه ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 83,873 3,049,535,352 Rls. 100,647 $
23 9 1395 ساوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 404,450 2,593,350,894 Rls. 80,905 $
24 7 1395 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 139,220 2,449,375,425 Rls. 77,725 $
25 8 1395 ساوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 371,950 2,363,400,990 Rls. 74,390 $
26 2 1395 ساوه ترکيه 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 84,000 2,165,347,800 Rls. 71,400 $
27 12 1395 ساوه ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 97,600 2,151,385,088 Rls. 66,368 $
28 1 1395 ساوه ترکيه 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 83,000 2,134,571,850 Rls. 70,550 $
29 9 1395 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 112,140 2,066,352,780 Rls. 64,424 $
30 9 1395 ساوه ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 6,643 1,739,433,402 Rls. 54,102 $
31 4 1395 ساوه ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 6,954 1,733,737,640 Rls. 56,788 $
32 11 1395 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 91,580 1,728,244,973 Rls. 53,399 $
33 3 1395 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 94,640 1,576,983,700 Rls. 51,750 $
34 8 1395 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 92,780 1,534,128,486 Rls. 48,236 $
35 5 1395 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 94,980 1,527,220,275 Rls. 49,175 $
36 1 1395 ساوه ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 40,460 1,469,575,200 Rls. 48,552 $
37 12 1395 ساوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 59,360 1,423,641,948 Rls. 43,926 $
38 5 1395 ساوه ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 37,469 1,391,933,596 Rls. 44,889 $
39 12 1395 ساوه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 207,720 1,345,969,088 Rls. 41,544 $
40 6 1395 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 67,460 1,111,713,147 Rls. 35,749 $
41 8 1395 ساوه ترکيه 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 40,000 1,079,568,000 Rls. 34,000 $
42 2 1395 ساوه ترکيه 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 90,000 1,016,257,725 Rls. 33,525 $
43 11 1395 ساوه ترکيه 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 3,665 948,974,165 Rls. 29,321 $
44 5 1395 ساوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 142,600 882,884,080 Rls. 28,520 $
45 10 1395 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 45,460 835,354,752 Rls. 25,824 $
46 9 1395 ساوه ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,600 831,254,400 Rls. 25,920 $
47 12 1395 ساوه ترکيه 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 118,640 769,033,708 Rls. 23,728 $
48 10 1395 ساوه ترکيه 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 11,340 761,598,350 Rls. 23,525 $
49 5 1395 ساوه ترکيه 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 118,400 761,415,482 Rls. 24,611 $
50 7 1395 ساوه ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,580 741,651,240 Rls. 23,496 $
51 2 1395 ساوه ترکيه 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 2,760 702,979,860 Rls. 23,180 $
52 10 1395 ساوه ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,624 679,587,155 Rls. 20,995 $
53 3 1395 ساوه ترکيه 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 90,000 671,877,095 Rls. 22,049 $
54 3 1395 ساوه ترکيه 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 98,450 600,269,340 Rls. 19,690 $
55 6 1395 ساوه ترکيه 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 80,190 501,174,602 Rls. 16,038 $
56 1 1395 ساوه ترکيه 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 75,210 500,899,875 Rls. 16,545 $
57 11 1395 ساوه ترکيه 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 66,130 470,779,798 Rls. 14,547 $
58 5 1395 ساوه ترکيه 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 21,600 454,711,104 Rls. 14,688 $
59 10 1395 ساوه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 68,860 452,259,668 Rls. 13,972 $
60 1 1395 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 24,240 435,350,620 Rls. 14,387 $
61 1 1395 ساوه ترکيه 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 67,840 410,771,200 Rls. 13,568 $
62 11 1395 ساوه ترکيه 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 46,110 328,300,416 Rls. 10,144 $
63 7 1395 ساوه ترکيه 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 45,180 312,690,879 Rls. 9,939 $
64 10 1395 ساوه ترکيه 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 41,260 293,622,796 Rls. 9,077 $
65 4 1395 ساوه ترکيه 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 47,460 292,970,580 Rls. 9,492 $
66 2 1395 ساوه ترکيه 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 48,040 291,208,872 Rls. 9,608 $
67 5 1395 ساوه ترکيه 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 46,300 286,226,600 Rls. 9,260 $
68 8 1395 ساوه ترکيه 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 39,650 277,365,231 Rls. 8,723 $
69 8 1395 ساوه ترکيه 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 3,950 252,673,590 Rls. 7,930 $
70 9 1395 ساوه ترکيه 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 14,670 212,723,826 Rls. 6,601 $
71 12 1395 ساوه ترکيه 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 22,710 161,880,392 Rls. 4,996 $
72 12 1395 ساوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 23,140 149,910,176 Rls. 4,628 $
73 11 1395 ساوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,980 148,813,884 Rls. 4,596 $
74 7 1395 ساوه ترکيه 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 23,500 147,866,700 Rls. 4,700 $
75 8 1395 ساوه ترکيه 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 23,260 147,310,232 Rls. 4,652 $
76 1 1395 ساوه ترکيه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 4,750 143,735,000 Rls. 4,750 $
77 3 1395 ساوه ترکيه 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 21,300 142,637,154 Rls. 4,686 $
78 2 1395 ساوه ترکيه 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 23,400 142,033,320 Rls. 4,680 $
79 9 1395 ساوه ترکيه 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 19,880 140,097,801 Rls. 4,373 $
80 9 1395 ساوه ترکيه 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 9,230 133,834,578 Rls. 4,153 $
81 6 1395 ساوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 14,860 93,169,228 Rls. 2,972 $
82 2 1395 ساوه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,378 93,043,236 Rls. 3,068 $
83 5 1395 ساوه ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,379 58,922,361 Rls. 1,903 $
84 10 1395 ساوه ترکيه 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 22,500 50,989,050 Rls. 1,575 $
85 9 1395 ساوه ترکيه 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 22,500 50,543,325 Rls. 1,575 $
86 7 1395 ساوه ترکيه 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 22,500 49,470,750 Rls. 1,575 $
87 1 1395 ساوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,600 35,421,750 Rls. 1,170 $
88 6 1395 ساوه ترکيه 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 70 435,890 Rls. 14 $
89 7 1395 ساوه ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 175 376,920 Rls. 12 $
90 7 1395 ساوه ترکيه 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 100 282,690 Rls. 9 $
مجموع کل
300,798,088,483 ريال
مجموع کل
9,576,523 دلار
[1]