آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 147,309 38,186,327,655 Rls. 1,178,472 $
2 11 1395 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 141,769 36,710,917,541 Rls. 1,134,151 $
3 2 1395 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 119,635 29,017,885,441 Rls. 957,081 $
4 10 1395 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 110,602 28,625,008,349 Rls. 884,817 $
5 9 1395 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 87,224 22,394,433,755 Rls. 697,792 $
6 7 1395 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 85,465 21,518,964,024 Rls. 683,721 $
7 1 1395 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 84,914 20,567,613,588 Rls. 679,312 $
8 5 1395 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 70,641 17,452,876,054 Rls. 563,681 $
9 4 1395 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 67,836 16,617,898,570 Rls. 542,688 $
10 4 1395 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 285,626 12,280,194,825 Rls. 399,870 $
11 8 1395 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 47,306 12,063,102,928 Rls. 378,448 $
12 3 1395 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 245,600 10,470,389,957 Rls. 343,836 $
13 3 1395 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 40,175 9,790,730,169 Rls. 321,400 $
14 12 1395 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 204,201 9,264,076,552 Rls. 285,877 $
15 2 1395 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 217,551 9,234,726,818 Rls. 304,556 $
16 11 1395 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 201,729 9,140,857,396 Rls. 282,416 $
17 8 1395 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 204,708 9,116,243,277 Rls. 286,586 $
18 7 1395 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 203,912 8,990,422,484 Rls. 285,472 $
19 6 1395 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 204,405 8,907,576,845 Rls. 286,163 $
20 6 1395 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 35,517 8,840,997,453 Rls. 284,138 $
21 12 1395 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 33,337 8,645,206,248 Rls. 266,696 $
22 10 1395 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 143,145 6,486,005,276 Rls. 200,401 $
23 9 1395 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 141,589 6,356,289,996 Rls. 198,222 $
24 5 1395 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 61,582 2,667,637,764 Rls. 86,214 $
25 1 1395 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 59,864 2,622,335,280 Rls. 86,608 $
26 11 1395 ساوه ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 290,420 1,948,512,246 Rls. 60,189 $
27 11 1395 ساوه ايتاليا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 254,630 1,812,887,619 Rls. 56,016 $
28 8 1395 ساوه ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 39,520 1,759,810,278 Rls. 55,327 $
29 2 1395 ساوه ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 40,219 1,707,703,314 Rls. 56,306 $
30 3 1395 ساوه ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 23,500 1,284,651,000 Rls. 42,300 $
31 10 1395 ساوه ايتاليا 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 67,450 1,191,330,768 Rls. 36,968 $
32 2 1395 ساوه ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 21,820 1,191,123,252 Rls. 39,276 $
33 12 1395 ساوه ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 19,127 1,116,018,048 Rls. 34,428 $
34 4 1395 ساوه ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 19,000 1,055,583,000 Rls. 34,200 $
35 6 1395 ساوه ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 17,200 970,565,040 Rls. 30,960 $
36 11 1395 ساوه ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 16,500 962,042,400 Rls. 29,700 $
37 1 1395 ساوه ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 19,910 885,619,420 Rls. 29,267 $
38 7 1395 ساوه ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 19,997 879,322,950 Rls. 27,995 $
39 6 1395 ساوه ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 19,872 866,175,700 Rls. 27,820 $
40 9 1395 ساوه ايتاليا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 122,020 834,615,414 Rls. 26,013 $
41 12 1395 ساوه ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 119,390 824,554,128 Rls. 25,444 $
42 3 1395 ساوه ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 15,000 824,310,000 Rls. 27,000 $
43 12 1395 ساوه ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 2,397 691,567,200 Rls. 21,334 $
44 9 1395 ساوه ايتاليا 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 62,600 402,530,520 Rls. 12,520 $
45 11 1395 ساوه ايتاليا 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,490 318,607,712 Rls. 9,836 $
46 11 1395 ساوه ايتاليا 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 41,800 270,558,596 Rls. 8,360 $
47 12 1395 ساوه ايتاليا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 6,740 174,755,392 Rls. 5,392 $
48 2 1395 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 2,666 161,709,396 Rls. 5,332 $
49 10 1395 ساوه ايتاليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 19,485 112,791,016 Rls. 3,484 $
50 1 1395 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 1,792 108,501,296 Rls. 3,584 $
51 5 1395 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 1,451 89,700,670 Rls. 2,902 $
52 3 1395 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 1,454 88,773,287 Rls. 2,908 $
53 12 1395 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 927 61,318,053 Rls. 1,893 $
54 8 1395 ساوه ايتاليا 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 390 55,804,996 Rls. 1,755 $
55 5 1395 ساوه ايتاليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 10,553 48,377,547 Rls. 1,557 $
56 8 1395 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 537 34,130,420 Rls. 1,073 $
57 6 1395 ساوه ايتاليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,400 25,353,936 Rls. 816 $
58 12 1395 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 305 19,788,408 Rls. 610 $
59 12 1395 ساوه ايتاليا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 695 18,932,508 Rls. 584 $
60 5 1395 ساوه ايتاليا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 420 10,937,392 Rls. 352 $
61 11 1395 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 162 10,455,844 Rls. 323 $
62 9 1395 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 124 7,964,114 Rls. 248 $
63 12 1395 ساوه ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 34 7,747,958 Rls. 239 $
64 6 1395 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 65 4,079,907 Rls. 131 $
65 7 1395 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 56 3,533,200 Rls. 112 $
66 12 1395 ساوه ايتاليا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 87 2,365,527 Rls. 73 $
67 10 1395 ساوه ايتاليا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 26 711,375 Rls. 22 $
68 11 1395 ساوه ايتاليا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 10 276,976 Rls. 9 $
مجموع کل
388,814,816,068 ريال
مجموع کل
12,343,277 دلار
[1]