آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 11,723,875 151,966,554,348 Rls. 4,689,629 $
2 12 1395 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 7,362,936 95,438,384,872 Rls. 2,945,244 $
3 11 1395 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,500,900 84,183,295,004 Rls. 2,600,507 $
4 12 1395 ساوه افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,969,390 39,136,532,258 Rls. 1,207,627 $
5 3 1395 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,050,200 33,284,375,281 Rls. 1,093,353 $
6 4 1395 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 907,330 31,433,783,746 Rls. 1,022,793 $
7 11 1395 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 805,260 25,537,398,758 Rls. 789,069 $
8 8 1395 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,791,650 23,838,422,666 Rls. 749,710 $
9 9 1395 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,673,400 23,488,509,756 Rls. 731,765 $
10 12 1395 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 682,352 21,559,217,037 Rls. 665,244 $
11 10 1395 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 642,868 20,231,096,464 Rls. 625,578 $
12 6 1395 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 703,297 19,753,226,368 Rls. 632,034 $
13 5 1395 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 512,172 19,022,552,748 Rls. 614,604 $
14 9 1395 ساوه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,896,130 18,371,013,354 Rls. 572,231 $
15 11 1395 ساوه افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,221,630 18,307,891,493 Rls. 565,509 $
16 5 1395 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 567,642 17,922,109,148 Rls. 578,818 $
17 6 1395 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 466,008 17,432,648,320 Rls. 559,208 $
18 8 1395 ساوه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,760,540 16,894,105,336 Rls. 531,447 $
19 8 1395 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 424,105 16,167,699,970 Rls. 508,924 $
20 12 1395 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 385,583 14,997,961,527 Rls. 462,819 $
21 12 1395 ساوه افغانستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 475,910 14,806,635,857 Rls. 456,957 $
22 7 1395 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 495,453 14,719,198,190 Rls. 468,699 $
23 3 1395 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,672,890 14,082,748,344 Rls. 462,306 $
24 7 1395 ساوه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,350,330 13,687,734,618 Rls. 434,862 $
25 12 1395 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,026,275 13,307,092,160 Rls. 410,510 $
26 7 1395 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,903,560 11,982,858,168 Rls. 380,712 $
27 2 1395 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 344,088 11,430,292,192 Rls. 376,706 $
28 10 1395 ساوه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,020,140 10,673,283,352 Rls. 330,163 $
29 5 1395 ساوه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,152,640 10,404,032,268 Rls. 335,956 $
30 4 1395 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,319,130 10,026,453,099 Rls. 326,783 $
31 6 1395 ساوه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 954,473 9,882,295,554 Rls. 316,548 $
32 10 1395 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 233,500 8,902,961,552 Rls. 275,200 $
33 12 1395 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 673,241 8,729,499,136 Rls. 269,296 $
34 3 1395 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 236,460 8,646,441,120 Rls. 283,752 $
35 3 1395 ساوه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 364,450 8,638,123,441 Rls. 283,575 $
36 2 1395 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 236,886 8,617,071,907 Rls. 284,252 $
37 9 1395 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 218,886 8,433,277,338 Rls. 262,661 $
38 5 1395 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,314,110 8,381,796,732 Rls. 270,502 $
39 6 1395 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,211,890 8,329,011,982 Rls. 267,038 $
40 6 1395 ساوه افغانستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 212,720 8,029,583,772 Rls. 257,244 $
41 1 1395 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 210,989 7,663,606,968 Rls. 253,188 $
42 4 1395 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 192,263 7,090,658,141 Rls. 230,714 $
43 6 1395 ساوه افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 951,811 6,875,906,964 Rls. 220,364 $
44 11 1395 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 524,830 6,796,209,108 Rls. 209,932 $
45 12 1395 ساوه افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 391,650 6,374,638,816 Rls. 196,651 $
46 12 1395 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 657,240 6,194,915,975 Rls. 191,171 $
47 9 1395 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 195,458 5,641,559,883 Rls. 175,683 $
48 9 1395 ساوه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 212,020 5,441,199,408 Rls. 169,616 $
49 9 1395 ساوه افغانستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 20,987 5,378,884,152 Rls. 167,896 $
50 2 1395 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 654,270 5,221,699,766 Rls. 172,202 $
51 7 1395 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 138,062 5,219,545,462 Rls. 165,674 $
52 10 1395 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 786,930 5,089,964,268 Rls. 157,373 $
53 8 1395 ساوه افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 651,603 4,997,785,940 Rls. 157,028 $
54 11 1395 ساوه افغانستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 19,048 4,931,451,008 Rls. 152,384 $
55 4 1395 ساوه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 616,306 4,302,774,045 Rls. 139,937 $
56 11 1395 ساوه افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 36,941 4,279,909,016 Rls. 132,232 $
57 11 1395 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 108,391 4,211,026,876 Rls. 130,069 $
58 12 1395 ساوه افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 54,822 4,162,052,320 Rls. 128,395 $
59 11 1395 ساوه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 445,470 4,009,599,424 Rls. 123,879 $
60 8 1395 ساوه افغانستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 24,501 3,843,474,375 Rls. 120,625 $
61 7 1395 ساوه افغانستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 24,604 3,811,909,143 Rls. 121,163 $
62 8 1395 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 135,120 3,801,039,961 Rls. 119,605 $
63 2 1395 ساوه افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 553,802 3,721,927,960 Rls. 122,805 $
64 9 1395 ساوه افغانستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 22,397 3,550,532,562 Rls. 110,826 $
65 3 1395 ساوه افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 28,998 3,536,132,112 Rls. 115,992 $
66 5 1395 ساوه افغانستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 13,200 3,269,164,800 Rls. 105,600 $
67 11 1395 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 430,770 3,160,328,838 Rls. 97,646 $
68 4 1395 ساوه افغانستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 21,185 3,124,155,300 Rls. 101,220 $
69 11 1395 ساوه افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 387,203 2,952,834,152 Rls. 91,240 $
70 2 1395 ساوه افغانستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 12,100 2,935,653,600 Rls. 96,800 $
71 3 1395 ساوه افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 407,614 2,913,714,632 Rls. 95,664 $
72 8 1395 ساوه افغانستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 456,380 2,897,307,604 Rls. 91,276 $
73 12 1395 ساوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 222,930 2,889,828,048 Rls. 89,172 $
74 7 1395 ساوه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 57,012 2,879,327,735 Rls. 91,219 $
75 7 1395 ساوه افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 81,973 2,871,497,575 Rls. 91,273 $
76 9 1395 ساوه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 54,637 2,810,608,269 Rls. 87,419 $
77 1 1395 ساوه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 481,150 2,772,750,180 Rls. 91,592 $
78 1 1395 ساوه افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 384,428 2,704,241,600 Rls. 89,300 $
79 3 1395 ساوه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 436,100 2,655,374,090 Rls. 87,220 $
80 6 1395 ساوه افغانستان 20097100 آب سيب با يک مقياس بريکس که از20 تجاوز نکند 83,160 2,598,999,480 Rls. 83,160 $
81 1 1395 ساوه افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 45,000 2,587,896,900 Rls. 85,500 $
82 8 1395 ساوه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 99,420 2,528,196,720 Rls. 79,574 $
83 5 1395 ساوه افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 341,141 2,522,424,604 Rls. 81,420 $
84 7 1395 ساوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 397,320 2,500,876,052 Rls. 79,464 $
85 1 1395 ساوه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 102,630 2,485,226,800 Rls. 82,104 $
86 2 1395 ساوه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 389,010 2,357,822,162 Rls. 77,781 $
87 12 1395 ساوه افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 312,405 2,349,748,492 Rls. 72,508 $
88 6 1395 ساوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 363,080 2,266,998,416 Rls. 72,616 $
89 6 1395 ساوه افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 31,736 2,249,290,750 Rls. 71,750 $
90 7 1395 ساوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 8,883 2,234,584,983 Rls. 71,142 $
91 4 1395 ساوه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 90,954 2,233,281,195 Rls. 72,763 $
92 2 1395 ساوه افغانستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 62,355 2,164,455,063 Rls. 71,347 $
93 7 1395 ساوه افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 288,966 2,144,802,452 Rls. 68,104 $
94 11 1395 ساوه افغانستان 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 46,930 2,126,445,230 Rls. 65,702 $
95 11 1395 ساوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 7,758 2,011,880,498 Rls. 62,135 $
96 9 1395 ساوه افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 54,850 2,007,236,982 Rls. 62,540 $
97 11 1395 ساوه افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 24,596 1,976,793,120 Rls. 61,080 $
98 4 1395 ساوه افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 53,349 1,928,424,380 Rls. 62,950 $
99 2 1395 ساوه افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 15,493 1,877,503,712 Rls. 61,972 $
100 11 1395 ساوه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 70,400 1,823,303,040 Rls. 56,320 $
مجموع کل
1,134,638,550,343 ريال
مجموع کل
35,693,811 دلار