آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 ساري عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 1,732,926 99,635,930,570 Rls. 3,292,562 $
2 12 1395 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 253,610 27,112,483,431 Rls. 836,913 $
3 11 1395 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 208,925 21,625,180,797 Rls. 668,096 $
4 8 1395 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 185,915 19,263,502,905 Rls. 606,546 $
5 10 1395 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 185,600 19,117,746,816 Rls. 591,120 $
6 2 1395 ساري عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 278,256 16,869,148,848 Rls. 556,512 $
7 6 1395 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 161,365 16,614,796,952 Rls. 532,504 $
8 2 1395 ساري عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 267,213 15,381,400,384 Rls. 507,704 $
9 9 1395 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 132,025 13,767,239,565 Rls. 428,526 $
10 7 1395 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 118,930 12,379,347,837 Rls. 392,468 $
11 5 1395 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 96,375 9,859,488,379 Rls. 318,037 $
12 6 1395 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 81,310 9,636,642,338 Rls. 308,978 $
13 7 1395 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 78,300 9,360,704,920 Rls. 297,540 $
14 12 1395 ساري عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 85,560 9,338,775,813 Rls. 288,213 $
15 8 1395 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 71,200 8,585,631,080 Rls. 270,560 $
16 5 1395 ساري عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 40,056 7,930,188,500 Rls. 256,358 $
17 3 1395 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 403,220 7,373,651,558 Rls. 242,042 $
18 9 1395 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 64,495 7,155,629,631 Rls. 222,821 $
19 9 1395 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 780,760 7,078,753,113 Rls. 220,385 $
20 5 1395 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 56,600 6,659,750,800 Rls. 215,075 $
21 5 1395 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 728,060 6,397,923,265 Rls. 206,539 $
22 6 1395 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 626,480 5,524,921,180 Rls. 176,752 $
23 3 1395 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 47,000 5,444,332,960 Rls. 178,600 $
24 2 1395 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 275,250 5,349,141,603 Rls. 176,437 $
25 6 1395 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 256,861 5,302,035,682 Rls. 169,820 $
26 3 1395 ساري عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 80,708 4,915,211,224 Rls. 161,416 $
27 4 1395 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 46,720 4,729,965,504 Rls. 154,176 $
28 4 1395 ساري عراق 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,381 4,667,196,255 Rls. 151,287 $
29 6 1395 ساري عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 71,500 4,472,421,000 Rls. 143,000 $
30 3 1395 ساري عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 144,000 4,384,416,000 Rls. 144,000 $
31 7 1395 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 196,081 4,255,172,435 Rls. 135,278 $
32 1 1395 ساري عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 70,054 4,242,229,700 Rls. 140,108 $
33 7 1395 ساري عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 20,121 4,051,390,275 Rls. 128,775 $
34 4 1395 ساري عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 65,800 4,033,262,400 Rls. 131,600 $
35 4 1395 ساري عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 76,300 3,965,860,660 Rls. 129,278 $
36 4 1395 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 201,137 3,904,954,615 Rls. 127,224 $
37 4 1395 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 33,400 3,897,899,400 Rls. 126,920 $
38 8 1395 ساري عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 18,792 3,824,193,393 Rls. 120,269 $
39 10 1395 ساري عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 124,730 3,671,211,600 Rls. 113,400 $
40 6 1395 ساري عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 114,800 3,591,003,000 Rls. 114,800 $
41 3 1395 ساري عراق 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 30,665 3,544,734,648 Rls. 116,281 $
42 3 1395 ساري عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 124,180 3,376,418,662 Rls. 110,790 $
43 11 1395 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 372,210 3,367,085,892 Rls. 104,023 $
44 6 1395 ساري عراق 23099010 خوراك اماده ابزيان 104,400 3,247,968,500 Rls. 104,400 $
45 10 1395 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 57,970 3,185,493,796 Rls. 98,549 $
46 5 1395 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 152,752 3,116,651,107 Rls. 100,490 $
47 9 1395 ساري عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 14,994 3,092,471,412 Rls. 95,962 $
48 8 1395 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 346,120 3,085,700,889 Rls. 97,087 $
49 8 1395 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 382,500 3,038,805,125 Rls. 95,642 $
50 2 1395 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 26,300 3,031,356,900 Rls. 99,940 $
51 7 1395 ساري عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 62,402 2,987,036,457 Rls. 94,837 $
52 5 1395 ساري عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 96,000 2,971,584,000 Rls. 96,000 $
53 3 1395 ساري عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 25,650 2,963,231,640 Rls. 97,470 $
54 10 1395 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 323,610 2,914,382,352 Rls. 90,168 $
55 8 1395 ساري عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 45,457 2,882,745,328 Rls. 90,914 $
56 7 1395 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 317,760 2,843,354,597 Rls. 90,169 $
57 2 1395 ساري عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 24,400 2,809,553,940 Rls. 92,720 $
58 1 1395 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 133,453 2,755,246,062 Rls. 91,044 $
59 11 1395 ساري عراق 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 8,385 2,683,511,610 Rls. 82,914 $
60 12 1395 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 111,650 2,532,209,260 Rls. 78,155 $
61 11 1395 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 45,900 2,525,594,715 Rls. 78,030 $
62 12 1395 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 272,460 2,472,441,240 Rls. 76,296 $
63 7 1395 ساري عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 100,480 2,434,620,510 Rls. 77,511 $
64 2 1395 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 269,440 2,312,843,880 Rls. 76,296 $
65 2 1395 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 36,398 2,205,931,964 Rls. 72,796 $
66 1 1395 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 18,850 2,168,480,450 Rls. 71,630 $
67 4 1395 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 246,440 2,130,909,982 Rls. 69,435 $
68 9 1395 ساري عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 36,730 2,122,930,134 Rls. 66,114 $
69 6 1395 ساري عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 34,500 2,054,926,950 Rls. 65,550 $
70 12 1395 ساري عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 9,889 2,051,039,030 Rls. 63,290 $
71 6 1395 ساري عراق 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 82,800 2,015,731,224 Rls. 64,584 $
72 12 1395 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 29,900 1,937,738,600 Rls. 59,800 $
73 1 1395 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 225,920 1,889,470,440 Rls. 62,424 $
74 6 1395 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 34,990 1,854,946,195 Rls. 59,484 $
75 4 1395 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 30,000 1,844,900,000 Rls. 60,000 $
76 9 1395 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 33,529 1,832,114,784 Rls. 56,999 $
77 5 1395 ساري عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 38,342 1,780,257,402 Rls. 57,513 $
78 11 1395 ساري عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 27,280 1,719,644,144 Rls. 53,114 $
79 12 1395 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 30,805 1,696,950,174 Rls. 52,368 $
80 3 1395 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 195,340 1,690,150,608 Rls. 55,488 $
81 9 1395 ساري عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 29,100 1,684,820,412 Rls. 52,380 $
82 7 1395 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 26,800 1,680,306,400 Rls. 53,600 $
83 10 1395 ساري عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 28,530 1,659,761,280 Rls. 51,354 $
84 7 1395 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 30,825 1,649,217,643 Rls. 52,403 $
85 6 1395 ساري عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 28,630 1,606,628,718 Rls. 51,534 $
86 5 1395 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 30,450 1,605,421,283 Rls. 51,767 $
87 6 1395 ساري عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 28,380 1,587,230,964 Rls. 51,084 $
88 5 1395 ساري عراق 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 24,760 1,569,396,210 Rls. 50,510 $
89 7 1395 ساري عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 24,730 1,561,204,900 Rls. 49,460 $
90 1 1395 ساري عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 26,382 1,517,564,650 Rls. 50,126 $
91 8 1395 ساري عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 25,840 1,515,921,975 Rls. 47,675 $
92 2 1395 ساري عراق 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 8,050 1,511,497,680 Rls. 49,840 $
93 9 1395 ساري عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 53,210 1,500,905,133 Rls. 46,683 $
94 8 1395 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 63,175 1,400,000,756 Rls. 44,223 $
95 3 1395 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 22,780 1,383,657,200 Rls. 45,560 $
96 6 1395 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 22,004 1,375,257,012 Rls. 44,004 $
97 8 1395 ساري عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 9,275 1,355,314,790 Rls. 42,665 $
98 8 1395 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 21,204 1,349,041,176 Rls. 42,408 $
99 7 1395 ساري عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 9,025 1,308,060,623 Rls. 41,515 $
100 10 1395 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 23,320 1,282,147,776 Rls. 39,645 $
مجموع کل
566,645,257,572 ريال
مجموع کل
18,167,352 دلار