آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 ساري تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 14,732 19,592,255,676 Rls. 626,892 $
2 11 1395 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 1,450,460 19,559,602,193 Rls. 604,293 $
3 12 1395 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 191,819 18,649,071,327 Rls. 575,471 $
4 3 1395 ساري تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 286,290 16,552,476,506 Rls. 543,951 $
5 11 1395 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 163,399 15,865,393,305 Rls. 490,197 $
6 12 1395 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 1,178,700 15,635,571,075 Rls. 481,562 $
7 3 1395 ساري تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 849,660 14,495,764,077 Rls. 476,070 $
8 5 1395 ساري تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,025,770 14,026,476,488 Rls. 452,848 $
9 7 1395 ساري تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,117,560 13,150,197,679 Rls. 417,765 $
10 10 1395 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 968,080 13,069,611,830 Rls. 403,998 $
11 2 1395 ساري تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 928,637 12,539,393,390 Rls. 413,617 $
12 2 1395 ساري تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 216,040 12,440,932,480 Rls. 410,476 $
13 6 1395 ساري تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,008,605 11,738,694,817 Rls. 375,969 $
14 11 1395 ساري تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 183,750 11,415,429,341 Rls. 352,710 $
15 12 1395 ساري تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 15,000 11,325,765,624 Rls. 349,647 $
16 11 1395 ساري تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 37,870 11,112,263,830 Rls. 343,342 $
17 4 1395 ساري تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 820,090 10,916,600,177 Rls. 355,062 $
18 2 1395 ساري تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 193,010 10,534,997,772 Rls. 347,418 $
19 9 1395 ساري تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 81,000 10,275,909,714 Rls. 319,614 $
20 9 1395 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 676,750 9,066,347,817 Rls. 282,226 $
21 9 1395 ساري تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 195,040 7,237,205,373 Rls. 225,575 $
22 3 1395 ساري تركمنستان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 610,080 7,135,083,415 Rls. 234,271 $
23 1 1395 ساري تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 121,130 6,966,315,325 Rls. 230,147 $
24 3 1395 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 533,900 6,854,293,102 Rls. 225,329 $
25 7 1395 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 490,680 6,446,390,224 Rls. 204,845 $
26 2 1395 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 438,340 5,591,904,689 Rls. 184,361 $
27 8 1395 ساري تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 96,050 5,495,277,222 Rls. 172,890 $
28 10 1395 ساري تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 583,470 5,481,800,001 Rls. 169,487 $
29 8 1395 ساري تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 14,500 5,205,985,398 Rls. 164,403 $
30 8 1395 ساري تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 367,650 5,202,000,050 Rls. 163,982 $
31 4 1395 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 364,620 4,706,495,674 Rls. 153,634 $
32 7 1395 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 52,226 4,535,309,982 Rls. 144,225 $
33 3 1395 ساري تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 76,300 4,186,123,200 Rls. 137,340 $
34 6 1395 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 318,660 4,153,859,152 Rls. 133,148 $
35 12 1395 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 39,955 3,886,211,968 Rls. 119,875 $
36 1 1395 ساري تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 70,780 3,855,877,380 Rls. 127,404 $
37 8 1395 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 265,280 3,510,480,777 Rls. 110,387 $
38 5 1395 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 245,140 3,171,641,107 Rls. 102,424 $
39 3 1395 ساري تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 116,160 2,984,273,586 Rls. 98,154 $
40 2 1395 ساري تركمنستان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 245,260 2,856,851,976 Rls. 94,180 $
41 12 1395 ساري تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,100 2,809,883,712 Rls. 86,682 $
42 10 1395 ساري تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 47,460 2,765,646,072 Rls. 85,428 $
43 9 1395 ساري تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 47,430 2,744,859,474 Rls. 85,374 $
44 7 1395 ساري تركمنستان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 226,440 2,738,035,739 Rls. 86,954 $
45 4 1395 ساري تركمنستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 98,230 2,417,389,352 Rls. 78,584 $
46 10 1395 ساري تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,690 2,316,875,913 Rls. 71,577 $
47 12 1395 ساري تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 83,910 2,206,615,360 Rls. 68,088 $
48 1 1395 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 169,860 2,170,566,125 Rls. 71,695 $
49 5 1395 ساري تركمنستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 177,060 2,103,244,466 Rls. 67,991 $
50 4 1395 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 75,000 2,080,012,500 Rls. 67,500 $
51 2 1395 ساري تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 230,760 2,037,354,462 Rls. 67,174 $
52 5 1395 ساري تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 227,040 2,027,450,565 Rls. 65,439 $
53 10 1395 ساري تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 73,900 2,026,033,990 Rls. 62,815 $
54 12 1395 ساري تركمنستان 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 72,820 1,994,320,718 Rls. 61,532 $
55 9 1395 ساري تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 114,100 1,984,107,888 Rls. 61,690 $
56 1 1395 ساري تركمنستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 30,570 1,888,370,715 Rls. 62,363 $
57 11 1395 ساري تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 67,680 1,850,750,418 Rls. 57,189 $
58 4 1395 ساري تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 195,400 1,750,653,208 Rls. 56,836 $
59 2 1395 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 18,567 1,688,430,546 Rls. 55,701 $
60 10 1395 ساري تركمنستان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 135,820 1,687,796,236 Rls. 52,155 $
61 11 1395 ساري تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 61,250 1,617,347,545 Rls. 49,965 $
62 11 1395 ساري تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 162,230 1,563,114,719 Rls. 48,299 $
63 1 1395 ساري تركمنستان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 59,900 1,531,506,593 Rls. 50,614 $
64 9 1395 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 52,200 1,506,648,600 Rls. 46,980 $
65 5 1395 ساري تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 57,100 1,492,615,344 Rls. 48,248 $
66 7 1395 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 51,500 1,455,853,500 Rls. 46,350 $
67 4 1395 ساري تركمنستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 81,410 1,448,594,887 Rls. 47,217 $
68 8 1395 ساري تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 157,800 1,428,726,060 Rls. 45,077 $
69 10 1395 ساري تركمنستان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 50,460 1,380,330,238 Rls. 42,637 $
70 10 1395 ساري تركمنستان 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 50,330 1,376,588,832 Rls. 42,528 $
71 2 1395 ساري تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 110,140 1,335,737,712 Rls. 44,056 $
72 12 1395 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 100,600 1,328,083,520 Rls. 40,970 $
73 12 1395 ساري تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 20,240 1,311,835,360 Rls. 40,480 $
74 4 1395 ساري تركمنستان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 2,655 1,309,993,300 Rls. 42,700 $
75 12 1395 ساري تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 20,000 1,296,640,000 Rls. 40,000 $
76 11 1395 ساري تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 20,000 1,295,160,000 Rls. 40,000 $
77 10 1395 ساري تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 20,000 1,294,760,000 Rls. 40,000 $
78 4 1395 ساري تركمنستان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 108,240 1,273,582,142 Rls. 41,564 $
79 10 1395 ساري تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 90,600 1,170,788,000 Rls. 36,240 $
80 11 1395 ساري تركمنستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 25,770 1,167,628,392 Rls. 36,078 $
81 2 1395 ساري تركمنستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 18,540 1,145,439,270 Rls. 37,822 $
82 11 1395 ساري تركمنستان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 90,330 1,122,700,474 Rls. 34,686 $
83 2 1395 ساري تركمنستان 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 45,520 1,104,792,832 Rls. 36,416 $
84 10 1395 ساري تركمنستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 40,510 1,091,944,063 Rls. 33,733 $
85 11 1395 ساري تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 185,500 1,080,794,106 Rls. 33,393 $
86 12 1395 ساري تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 35,680 977,159,720 Rls. 30,149 $
87 1 1395 ساري تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 141,554 963,501,875 Rls. 31,825 $
88 2 1395 ساري تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 36,920 945,114,016 Rls. 31,196 $
89 4 1395 ساري تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 16,770 931,690,890 Rls. 30,186 $
90 1 1395 ساري تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 100,250 878,974,300 Rls. 29,056 $
91 8 1395 ساري تركمنستان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 67,540 823,488,120 Rls. 25,935 $
92 5 1395 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 8,526 791,741,412 Rls. 25,578 $
93 11 1395 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 26,330 766,882,314 Rls. 23,697 $
94 12 1395 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 25,980 757,740,474 Rls. 23,382 $
95 12 1395 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 25,800 752,699,520 Rls. 23,220 $
96 6 1395 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 8,029 749,948,745 Rls. 24,087 $
97 3 1395 ساري تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 75,820 749,319,010 Rls. 24,673 $
98 9 1395 ساري تركمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 47,040 730,633,479 Rls. 22,754 $
99 10 1395 ساري تركمنستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 22,400 728,091,260 Rls. 22,490 $
100 5 1395 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 25,000 698,512,500 Rls. 22,500 $
مجموع کل
460,091,235,302 ريال
مجموع کل
14,628,737 دلار