آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 ساري افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,075,690 39,674,890,295 Rls. 1,224,122 $
2 1 1395 ساري افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,016,920 12,716,424,595 Rls. 419,987 $
3 8 1395 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 551,600 12,260,634,470 Rls. 386,120 $
4 7 1395 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 335,500 9,180,074,706 Rls. 291,173 $
5 5 1395 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 311,150 8,567,682,308 Rls. 276,569 $
6 7 1395 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 378,000 8,326,409,770 Rls. 264,600 $
7 6 1395 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 286,540 7,884,925,049 Rls. 252,311 $
8 12 1395 ساري افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 593,370 7,655,362,560 Rls. 236,160 $
9 11 1395 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 325,120 7,366,056,656 Rls. 227,584 $
10 11 1395 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 259,240 7,123,502,365 Rls. 220,101 $
11 12 1395 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 231,040 6,510,545,529 Rls. 200,918 $
12 8 1395 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 219,490 6,120,745,984 Rls. 192,378 $
13 10 1395 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 208,590 5,942,950,363 Rls. 183,743 $
14 3 1395 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 197,860 5,600,594,175 Rls. 183,721 $
15 5 1395 ساري افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 51,570 4,782,086,100 Rls. 154,710 $
16 4 1395 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 171,070 4,725,020,945 Rls. 153,248 $
17 12 1395 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 199,960 4,535,434,414 Rls. 139,972 $
18 3 1395 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 201,600 4,295,939,760 Rls. 141,120 $
19 9 1395 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 146,170 4,183,650,135 Rls. 130,347 $
20 5 1395 ساري افغانستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 117,180 4,037,022,150 Rls. 130,416 $
21 5 1395 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 153,700 3,826,310,040 Rls. 123,480 $
22 2 1395 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 125,310 3,423,916,224 Rls. 112,932 $
23 7 1395 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 250,980 3,326,067,180 Rls. 105,372 $
24 12 1395 ساري افغانستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 50,010 3,306,366,320 Rls. 102,020 $
25 2 1395 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 151,200 3,209,562,720 Rls. 105,840 $
26 3 1395 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 247,660 3,203,950,366 Rls. 105,373 $
27 3 1395 ساري افغانستان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 40,165 3,056,440,868 Rls. 100,412 $
28 6 1395 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 126,000 2,752,351,560 Rls. 88,200 $
29 1 1395 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 97,390 2,666,882,500 Rls. 88,100 $
30 2 1395 ساري افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 44,000 2,666,048,000 Rls. 88,000 $
31 3 1395 ساري افغانستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 45,720 2,649,474,000 Rls. 86,925 $
32 6 1395 ساري افغانستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 66,672 2,532,337,111 Rls. 81,191 $
33 8 1395 ساري افغانستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 39,744 2,398,664,453 Rls. 75,514 $
34 12 1395 ساري افغانستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 91,502 2,342,243,374 Rls. 72,287 $
35 10 1395 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 100,800 2,283,392,160 Rls. 70,560 $
36 5 1395 ساري افغانستان 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 24,143 2,250,441,459 Rls. 72,429 $
37 3 1395 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 261,560 2,140,584,350 Rls. 70,278 $
38 2 1395 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 75,040 2,047,759,110 Rls. 67,536 $
39 5 1395 ساري افغانستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 71,990 2,036,583,045 Rls. 65,601 $
40 12 1395 ساري افغانستان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 19,999 1,944,322,779 Rls. 59,997 $
41 9 1395 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 75,600 1,697,144,400 Rls. 52,920 $
42 3 1395 ساري افغانستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 26,620 1,654,378,275 Rls. 54,305 $
43 9 1395 ساري افغانستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 25,160 1,644,363,099 Rls. 51,327 $
44 4 1395 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 123,960 1,625,906,470 Rls. 52,678 $
45 10 1395 ساري افغانستان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 20,038 1,614,361,470 Rls. 50,095 $
46 5 1395 ساري افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 73,860 1,606,432,842 Rls. 51,702 $
47 1 1395 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 75,040 1,590,461,600 Rls. 52,528 $
48 6 1395 ساري افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 72,750 1,582,290,675 Rls. 50,925 $
49 7 1395 ساري افغانستان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 20,034 1,580,933,025 Rls. 50,085 $
50 5 1395 ساري افغانستان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 20,016 1,546,736,400 Rls. 50,040 $
51 1 1395 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 184,000 1,516,477,906 Rls. 50,099 $
52 2 1395 ساري افغانستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 24,410 1,509,297,273 Rls. 49,797 $
53 3 1395 ساري افغانستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 23,990 1,487,930,749 Rls. 48,940 $
54 8 1395 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 51,390 1,469,607,867 Rls. 46,251 $
55 1 1395 ساري افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 24,256 1,468,700,800 Rls. 48,512 $
56 12 1395 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 100,650 1,365,859,416 Rls. 42,149 $
57 3 1395 ساري افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 48,240 1,340,563,999 Rls. 44,041 $
58 4 1395 ساري افغانستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 22,770 1,323,415,170 Rls. 43,263 $
59 3 1395 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 48,050 1,316,035,620 Rls. 43,245 $
60 2 1395 ساري افغانستان 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 48,040 1,304,303,616 Rls. 43,008 $
61 7 1395 ساري افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 39,920 1,260,074,800 Rls. 39,920 $
62 12 1395 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 134,720 1,165,643,820 Rls. 35,970 $
63 10 1395 ساري افغانستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 44,280 1,126,344,093 Rls. 34,797 $
64 6 1395 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 40,010 1,119,730,710 Rls. 36,010 $
65 5 1395 ساري افغانستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 17,360 1,099,458,675 Rls. 35,415 $
66 8 1395 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 78,480 1,036,352,850 Rls. 32,534 $
67 6 1395 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 74,500 982,216,452 Rls. 31,612 $
68 6 1395 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 106,380 900,780,082 Rls. 28,778 $
69 9 1395 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 100,560 897,303,717 Rls. 27,975 $
70 8 1395 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 103,380 880,107,681 Rls. 27,681 $
71 8 1395 ساري افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 12,960 823,821,840 Rls. 25,920 $
72 3 1395 ساري افغانستان 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 27,100 759,371,480 Rls. 25,004 $
73 12 1395 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 24,930 747,804,704 Rls. 23,069 $
74 2 1395 ساري افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 22,726 688,802,334 Rls. 22,726 $
75 10 1395 ساري افغانستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 10,360 683,083,200 Rls. 21,135 $
76 11 1395 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 49,480 682,017,862 Rls. 21,074 $
77 5 1395 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 49,780 652,439,850 Rls. 21,075 $
78 6 1395 ساري افغانستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 10,250 651,032,850 Rls. 20,910 $
79 2 1395 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 49,440 639,141,525 Rls. 21,075 $
80 1 1395 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 49,700 638,256,375 Rls. 21,075 $
81 9 1395 ساري افغانستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 24,480 621,800,340 Rls. 19,340 $
82 5 1395 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 66,440 552,994,772 Rls. 17,870 $
83 4 1395 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 25,200 544,458,600 Rls. 17,640 $
84 5 1395 ساري افغانستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 7,890 499,700,320 Rls. 16,096 $
85 10 1395 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 14,530 422,648,640 Rls. 13,077 $
86 9 1395 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,200 390,226,560 Rls. 12,160 $
87 10 1395 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 25,040 340,850,876 Rls. 10,537 $
88 9 1395 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 24,780 335,383,041 Rls. 10,451 $
89 4 1395 ساري افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,610 328,265,300 Rls. 10,700 $
90 6 1395 ساري افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 5,990 317,739,129 Rls. 10,183 $
91 12 1395 ساري افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 8,400 272,092,800 Rls. 8,400 $
92 8 1395 ساري افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 8,360 266,374,680 Rls. 8,360 $
93 5 1395 ساري افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 5,020 264,748,191 Rls. 8,534 $
94 9 1395 ساري افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 8,240 264,256,800 Rls. 8,240 $
95 10 1395 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,800 263,883,520 Rls. 8,160 $
96 5 1395 ساري افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 8,450 261,595,100 Rls. 8,450 $
97 4 1395 ساري افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 8,470 260,791,300 Rls. 8,470 $
98 1 1395 ساري افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,850 257,512,600 Rls. 8,510 $
99 3 1395 ساري افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 8,400 256,082,400 Rls. 8,400 $
100 7 1395 ساري افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 3,960 249,614,640 Rls. 7,920 $
مجموع کل
280,203,655,129 ريال
مجموع کل
8,902,510 دلار