آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 زنجان چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 153,790 22,577,240,640 Rls. 745,883 $
2 2 1395 زنجان چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 71,960 10,575,061,434 Rls. 349,007 $
3 4 1395 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 215,720 10,467,682,808 Rls. 341,053 $
4 6 1395 زنجان چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 48,520 7,334,644,743 Rls. 235,323 $
5 5 1395 زنجان چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 45,720 6,883,980,390 Rls. 221,742 $
6 11 1395 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 72,090 6,449,918,652 Rls. 199,293 $
7 12 1395 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 72,900 6,383,401,232 Rls. 196,976 $
8 9 1395 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 70,780 6,280,845,360 Rls. 195,848 $
9 10 1395 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 72,280 6,043,452,160 Rls. 186,988 $
10 8 1395 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 72,020 5,530,563,360 Rls. 174,180 $
11 5 1395 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 72,800 3,573,186,365 Rls. 115,097 $
12 3 1395 زنجان چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 24,005 3,549,302,064 Rls. 116,424 $
13 4 1395 زنجان چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 23,460 3,490,687,299 Rls. 113,781 $
14 2 1395 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 72,090 3,456,489,498 Rls. 113,974 $
15 1 1395 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 72,170 3,451,212,947 Rls. 114,101 $
16 3 1395 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 70,930 3,418,027,200 Rls. 112,140 $
17 6 1395 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 47,240 2,336,700,882 Rls. 74,686 $
18 7 1395 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 46,300 2,310,558,000 Rls. 73,200 $
مجموع کل
114,112,955,034 ريال
مجموع کل
3,679,696 دلار
[1]