آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 زنجان پاكستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,100,420 25,428,200,520 Rls. 840,168 $
2 11 1395 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 279,340 25,144,792,694 Rls. 776,906 $
3 6 1395 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 391,060 19,290,724,542 Rls. 618,266 $
4 10 1395 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 203,720 17,458,902,327 Rls. 539,535 $
5 2 1395 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 330,115 15,828,609,583 Rls. 521,912 $
6 3 1395 زنجان پاكستان 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 0.5 درصد وزني ياكمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 1,189,940 14,499,830,232 Rls. 475,976 $
7 7 1395 زنجان پاكستان 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 0.5 درصد وزني ياكمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 1,109,230 13,990,480,180 Rls. 443,692 $
8 4 1395 زنجان پاكستان 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 0.5 درصد وزني ياكمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 1,112,610 13,597,071,000 Rls. 445,044 $
9 5 1395 زنجان پاكستان 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 0.5 درصد وزني ياكمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 991,600 12,277,594,560 Rls. 396,640 $
10 2 1395 زنجان پاكستان 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 251,490 11,883,681,454 Rls. 392,324 $
11 1 1395 زنجان پاكستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 235,170 11,110,506,525 Rls. 366,865 $
12 8 1395 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 128,420 9,486,349,374 Rls. 298,004 $
13 7 1395 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 181,960 9,048,149,472 Rls. 287,679 $
14 5 1395 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 182,760 8,948,171,639 Rls. 288,943 $
15 1 1395 زنجان پاكستان 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 0.5 درصد وزني ياكمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 686,450 8,312,909,500 Rls. 274,580 $
16 6 1395 زنجان پاكستان 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 0.5 درصد وزني ياكمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 624,890 7,792,677,156 Rls. 249,956 $
17 9 1395 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 77,880 6,660,801,336 Rls. 207,400 $
18 3 1395 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 128,340 6,182,871,482 Rls. 202,902 $
19 12 1395 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 50,260 4,656,155,648 Rls. 143,744 $
20 4 1395 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 75,420 3,653,093,655 Rls. 119,239 $
21 12 1395 زنجان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 3,111,072,000 Rls. 96,000 $
22 1 1395 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 54,010 2,586,036,150 Rls. 85,390 $
23 2 1395 زنجان پاكستان 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 0.5 درصد وزني ياكمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 203,250 2,464,121,700 Rls. 81,300 $
24 8 1395 زنجان پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 24,657 1,330,945,409 Rls. 41,917 $
25 12 1395 زنجان پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,926 1,317,908,903 Rls. 40,674 $
26 9 1395 زنجان پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,797 1,300,654,559 Rls. 40,455 $
27 5 1395 زنجان پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,427 1,236,368,677 Rls. 39,825 $
28 6 1395 زنجان پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 22,591 1,195,740,920 Rls. 38,405 $
29 4 1395 زنجان پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 20,691 1,073,862,831 Rls. 35,174 $
مجموع کل
260,868,284,028 ريال
مجموع کل
8,388,915 دلار
[1]