آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 375,195 21,831,688,216 Rls. 694,409 $
2 9 1395 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 222,890 15,962,047,365 Rls. 497,433 $
3 5 1395 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 297,950 14,603,197,505 Rls. 471,059 $
4 2 1395 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 248,008 13,911,221,298 Rls. 458,814 $
5 11 1395 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 150,230 13,659,309,282 Rls. 422,003 $
6 8 1395 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 167,510 11,579,357,169 Rls. 361,437 $
7 5 1395 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 198,336 11,374,978,219 Rls. 366,922 $
8 4 1395 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 197,746 11,240,318,900 Rls. 365,830 $
9 3 1395 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 197,559 11,141,753,154 Rls. 365,484 $
10 2 1395 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 223,800 10,720,810,112 Rls. 353,828 $
11 12 1395 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 100,475 7,396,018,488 Rls. 228,246 $
12 4 1395 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 146,030 7,077,932,660 Rls. 230,874 $
13 10 1395 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,640 6,432,949,716 Rls. 198,867 $
14 1 1395 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 120,370 5,757,678,762 Rls. 190,306 $
15 6 1395 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 73,412 4,239,555,540 Rls. 135,812 $
16 11 1395 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 50,870 3,738,814,208 Rls. 115,424 $
17 7 1395 زنجان هند 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 44,000 3,045,424,800 Rls. 96,800 $
18 6 1395 زنجان هند 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 44,000 3,019,579,200 Rls. 96,800 $
19 12 1395 زنجان هند 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 22,000 1,567,772,800 Rls. 48,400 $
20 7 1395 زنجان هند 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 6,255 631,805,040 Rls. 20,016 $
21 7 1395 زنجان هند 59021030 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6 و 6 آغشته شده 553 68,076,236 Rls. 2,157 $
مجموع کل
179,000,288,670 ريال
مجموع کل
5,720,921 دلار
[1]