آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 زنجان عراق 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 155,000 101,274,782,110 Rls. 3,189,556 $
2 1 1395 زنجان عراق 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 155,000 97,788,250,000 Rls. 3,230,000 $
3 9 1395 زنجان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 575,422 88,955,339,232 Rls. 2,769,952 $
4 10 1395 زنجان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 556,659 72,159,229,551 Rls. 2,230,389 $
5 3 1395 زنجان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 456,933 56,371,875,224 Rls. 1,853,776 $
6 6 1395 زنجان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 372,359 47,110,323,195 Rls. 1,502,817 $
7 2 1395 زنجان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 232,583 28,637,012,910 Rls. 943,590 $
8 7 1395 زنجان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 212,414 27,005,631,255 Rls. 859,689 $
9 2 1395 زنجان عراق 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 119,232 26,748,414,000 Rls. 882,000 $
10 12 1395 زنجان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 177,961 26,453,767,048 Rls. 816,676 $
11 6 1395 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 216,860 23,689,000,200 Rls. 758,400 $
12 10 1395 زنجان عراق 85446020 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا ز 132کيلووات لغايت 400 کيلوولت 192,013 21,534,334,755 Rls. 666,285 $
13 8 1395 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 138,395 14,843,268,000 Rls. 468,000 $
14 7 1395 زنجان عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 96,701 14,348,470,333 Rls. 456,183 $
15 7 1395 زنجان عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 136,223 12,870,019,572 Rls. 408,669 $
16 9 1395 زنجان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 145,037 12,238,414,667 Rls. 381,479 $
17 10 1395 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 117,998 12,000,843,900 Rls. 370,800 $
18 5 1395 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 100,430 11,301,382,800 Rls. 364,500 $
19 5 1395 زنجان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 118,163 10,967,010,852 Rls. 354,471 $
20 6 1395 زنجان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 65,337 10,485,308,196 Rls. 336,287 $
21 9 1395 زنجان عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 105,840 10,189,531,890 Rls. 317,520 $
22 8 1395 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 65,205 9,784,794,000 Rls. 309,000 $
23 6 1395 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 68,250 9,681,104,850 Rls. 310,350 $
24 6 1395 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 184,776 9,443,823,552 Rls. 301,248 $
25 8 1395 زنجان عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 97,559 9,283,458,102 Rls. 292,677 $
26 1 1395 زنجان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 89,540 8,128,604,082 Rls. 268,598 $
27 4 1395 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 167,040 7,733,534,400 Rls. 250,560 $
28 3 1395 زنجان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 79,524 7,267,678,674 Rls. 238,572 $
29 2 1395 زنجان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 79,111 7,195,726,419 Rls. 237,333 $
30 10 1395 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 146,880 7,130,356,560 Rls. 220,320 $
31 4 1395 زنجان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 25,317 7,015,593,870 Rls. 227,853 $
32 4 1395 زنجان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 76,275 7,013,048,850 Rls. 228,825 $
33 6 1395 زنجان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 66,859 6,266,172,267 Rls. 200,577 $
34 11 1395 زنجان عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 63,183 6,134,600,892 Rls. 189,549 $
35 3 1395 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 186,618 5,912,292,317 Rls. 193,955 $
36 8 1395 زنجان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 66,845 5,734,160,538 Rls. 180,841 $
37 1 1395 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 102,624 5,331,916,080 Rls. 176,112 $
38 2 1395 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 240,600 5,106,074,400 Rls. 168,420 $
39 3 1395 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 161,229 4,750,014,845 Rls. 155,915 $
40 2 1395 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 46,251 4,661,441,400 Rls. 153,600 $
41 7 1395 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 95,188 4,497,013,203 Rls. 142,783 $
42 3 1395 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 209,772 4,470,509,166 Rls. 146,841 $
43 9 1395 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 79,067 4,314,181,543 Rls. 134,414 $
44 7 1395 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 47,654 4,263,273,000 Rls. 135,450 $
45 10 1395 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 73,739 4,054,149,237 Rls. 125,357 $
46 10 1395 زنجان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 46,841 4,020,294,879 Rls. 124,643 $
47 9 1395 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 82,627 3,980,018,640 Rls. 123,940 $
48 6 1395 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 100,880 3,830,336,427 Rls. 122,559 $
49 2 1395 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 1,341,625 3,660,795,011 Rls. 120,734 $
50 12 1395 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 43,861 3,645,225,000 Rls. 112,500 $
51 1 1395 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 33,280 3,634,200,000 Rls. 120,000 $
52 8 1395 زنجان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 42,950 3,604,140,838 Rls. 113,817 $
53 11 1395 زنجان عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 12,079 3,518,431,515 Rls. 108,711 $
54 2 1395 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 113,717 3,471,416,546 Rls. 114,462 $
55 1 1395 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 158,724 3,362,312,880 Rls. 111,109 $
56 5 1395 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 62,252 3,284,689,558 Rls. 105,830 $
57 5 1395 زنجان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 11,717 3,259,552,230 Rls. 105,453 $
58 12 1395 زنجان عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 33,482 3,255,189,363 Rls. 100,446 $
59 8 1395 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 51,100 3,250,626,453 Rls. 102,289 $
60 10 1395 زنجان عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 153,830 3,237,003,590 Rls. 99,990 $
61 3 1395 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 1,135,500 3,112,217,733 Rls. 102,183 $
62 11 1395 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 62,640 3,040,858,800 Rls. 93,960 $
63 10 1395 زنجان عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 75,008 2,987,886,960 Rls. 92,640 $
64 9 1395 زنجان عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 75,008 2,971,516,680 Rls. 92,640 $
65 1 1395 زنجان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 85,495 2,865,391,320 Rls. 94,728 $
66 12 1395 زنجان عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 22,000 2,852,608,000 Rls. 88,000 $
67 5 1395 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 129,180 2,800,961,604 Rls. 90,426 $
68 4 1395 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 17,129 2,771,100,000 Rls. 90,000 $
69 5 1395 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 86,922 2,692,249,288 Rls. 86,929 $
70 1 1395 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 957,095 2,607,233,117 Rls. 86,133 $
71 9 1395 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 110,220 2,476,471,158 Rls. 77,154 $
72 10 1395 زنجان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 25,178 2,440,249,884 Rls. 75,534 $
73 12 1395 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 25,130 2,348,420,000 Rls. 72,500 $
74 4 1395 زنجان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 62,147 2,340,053,631 Rls. 76,497 $
75 5 1395 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 14,165 2,319,061,500 Rls. 74,700 $
76 9 1395 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 18,266 2,314,872,000 Rls. 72,000 $
77 1 1395 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 70,388 2,286,594,571 Rls. 75,551 $
78 12 1395 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 97,710 2,216,651,682 Rls. 68,397 $
79 7 1395 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 100,251 2,200,322,400 Rls. 69,980 $
80 9 1395 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 19,080 2,184,660,450 Rls. 67,950 $
81 7 1395 زنجان عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 54,473 2,131,168,140 Rls. 67,740 $
82 5 1395 زنجان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 54,707 2,106,382,320 Rls. 68,040 $
83 10 1395 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 25,060 2,103,358,794 Rls. 65,269 $
84 4 1395 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 17,495 1,995,997,500 Rls. 65,250 $
85 4 1395 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 62,704 1,928,706,214 Rls. 62,972 $
86 6 1395 زنجان عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 20,250 1,904,451,750 Rls. 60,750 $
87 12 1395 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 40,560 1,889,853,120 Rls. 58,320 $
88 3 1395 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 12,540 1,728,556,200 Rls. 56,700 $
89 9 1395 زنجان عراق 79012000 الياژهاي روي 20,060 1,703,054,883 Rls. 53,159 $
90 12 1395 زنجان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 42,102 1,692,115,200 Rls. 52,200 $
91 12 1395 زنجان عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 42,102 1,691,125,200 Rls. 52,200 $
92 10 1395 زنجان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 35,843 1,689,661,800 Rls. 52,200 $
93 6 1395 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 72,900 1,597,532,370 Rls. 51,030 $
94 12 1395 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 10,970 1,555,296,000 Rls. 48,000 $
95 2 1395 زنجان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 42,824 1,431,667,776 Rls. 47,256 $
96 11 1395 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 62,892 1,424,859,885 Rls. 44,025 $
97 2 1395 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 1,330 1,363,905,000 Rls. 45,000 $
98 10 1395 زنجان عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 12,825 1,245,397,275 Rls. 38,475 $
99 8 1395 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 54,252 1,206,242,979 Rls. 37,978 $
100 9 1395 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 416,750 1,204,599,813 Rls. 37,502 $
مجموع کل
1,020,583,277,865 ريال
مجموع کل
32,548,640 دلار