آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 زنجان جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,091,140 56,057,708,140 Rls. 1,805,692 $
2 10 1395 زنجان جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 474,420 41,769,669,718 Rls. 1,290,422 $
3 9 1395 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 230,500 17,482,526,508 Rls. 544,481 $
4 8 1395 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 211,314 14,231,159,664 Rls. 446,639 $
5 7 1395 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 190,146 11,076,594,834 Rls. 352,074 $
6 11 1395 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 89,128 6,943,417,518 Rls. 214,442 $
7 5 1395 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 94,511 5,412,152,130 Rls. 174,845 $
8 12 1395 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 47,056 3,465,653,116 Rls. 106,958 $
9 6 1395 زنجان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 50,140 2,902,150,833 Rls. 92,759 $
مجموع کل
159,341,032,461 ريال
مجموع کل
5,028,312 دلار
[1]