آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 6,017,269 522,939,912,744 Rls. 16,289,236 $
2 8 1395 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,786,980 277,167,472,695 Rls. 8,724,431 $
3 7 1395 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 5,294,516 274,658,658,019 Rls. 8,727,493 $
4 10 1395 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,007,004 257,572,497,132 Rls. 7,964,316 $
5 11 1395 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,735,511 247,334,048,214 Rls. 7,641,784 $
6 12 1395 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,527,109 228,870,090,441 Rls. 7,063,455 $
7 2 1395 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,173,364 152,114,186,607 Rls. 5,017,680 $
8 6 1395 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,968,330 148,133,633,313 Rls. 4,751,699 $
9 5 1395 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,970,930 145,491,757,669 Rls. 4,697,038 $
10 4 1395 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,795,469 135,646,368,087 Rls. 4,419,266 $
11 3 1395 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,382,586 114,746,892,360 Rls. 3,766,869 $
12 1 1395 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,493,805 71,465,369,129 Rls. 2,361,706 $
13 9 1395 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 395,140 29,319,771,444 Rls. 913,644 $
14 10 1395 زنجان ترکيه 84414000 ماشين هابرا ي قالب ريزي ا شياءا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا 152,238 19,881,206,412 Rls. 615,136 $
15 8 1395 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 300,000 19,331,618,010 Rls. 610,485 $
16 7 1395 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 185,260 10,768,669,847 Rls. 342,731 $
17 11 1395 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 144,190 9,658,701,483 Rls. 298,347 $
18 11 1395 زنجان ترکيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 182,125 9,517,229,600 Rls. 293,985 $
19 9 1395 زنجان ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 164,713 8,463,975,831 Rls. 263,541 $
20 5 1395 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 233,080 8,222,982,572 Rls. 265,624 $
21 7 1395 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 192,190 6,897,668,206 Rls. 218,774 $
22 7 1395 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 160,696 6,583,259,544 Rls. 208,906 $
23 2 1395 زنجان ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 9,708 5,856,508,147 Rls. 193,310 $
24 3 1395 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 98,390 5,544,837,796 Rls. 182,022 $
25 10 1395 زنجان ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 102,000 5,275,699,200 Rls. 163,200 $
26 10 1395 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 119,402 5,019,696,859 Rls. 155,223 $
27 8 1395 زنجان ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 96,400 4,890,086,952 Rls. 154,107 $
28 1 1395 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 119,587 4,703,415,475 Rls. 155,464 $
29 6 1395 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 107,384 4,356,894,646 Rls. 139,600 $
30 8 1395 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 71,620 4,325,535,557 Rls. 136,486 $
31 12 1395 زنجان ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 94,820 4,149,442,905 Rls. 128,101 $
32 9 1395 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 47,760 4,086,672,825 Rls. 127,493 $
33 6 1395 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 70,280 4,048,110,430 Rls. 130,018 $
34 12 1395 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 91,705 3,863,194,283 Rls. 119,217 $
35 3 1395 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 94,020 3,723,725,677 Rls. 122,227 $
36 2 1395 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 93,910 3,698,239,925 Rls. 122,083 $
37 10 1395 زنجان ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 72,042 3,519,496,643 Rls. 108,714 $
38 12 1395 زنجان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 64,570 3,335,956,864 Rls. 102,962 $
39 10 1395 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 47,970 3,235,652,160 Rls. 100,113 $
40 12 1395 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 47,130 3,105,712,568 Rls. 95,879 $
41 4 1395 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 49,220 2,803,645,030 Rls. 91,057 $
42 8 1395 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 67,035 2,759,549,403 Rls. 87,146 $
43 4 1395 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 66,585 2,671,689,834 Rls. 86,561 $
44 12 1395 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 206,570 2,603,809,822 Rls. 80,371 $
45 10 1395 زنجان ترکيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 46,400 2,402,513,920 Rls. 74,240 $
46 12 1395 زنجان ترکيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 46,000 2,384,051,200 Rls. 73,600 $
47 9 1395 زنجان ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 47,420 2,366,822,298 Rls. 73,878 $
48 1 1395 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 47,940 2,294,442,405 Rls. 75,793 $
49 5 1395 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 53,732 2,162,256,122 Rls. 69,852 $
50 11 1395 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 184,340 2,128,319,698 Rls. 65,759 $
51 8 1395 زنجان ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,000 1,984,132,800 Rls. 62,400 $
52 9 1395 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 157,110 1,981,842,156 Rls. 61,782 $
53 2 1395 زنجان ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,320 1,955,185,600 Rls. 64,536 $
54 7 1395 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 111,830 1,844,771,940 Rls. 58,628 $
55 11 1395 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 23,590 1,824,738,700 Rls. 56,380 $
56 10 1395 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 139,860 1,800,151,606 Rls. 55,694 $
57 4 1395 زنجان ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,000 1,797,968,250 Rls. 58,500 $
58 9 1395 زنجان ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,571,430,000 Rls. 49,000 $
59 8 1395 زنجان ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,555,848,000 Rls. 49,000 $
60 7 1395 زنجان ترکيه 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 22,500 1,554,795,000 Rls. 49,500 $
61 12 1395 زنجان ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,500 1,430,375,305 Rls. 44,138 $
62 2 1395 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 23,836 1,141,704,760 Rls. 37,685 $
63 9 1395 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 26,550 1,109,691,765 Rls. 34,515 $
64 11 1395 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,740 1,103,970,150 Rls. 34,110 $
65 1 1395 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,916 1,081,764,740 Rls. 35,749 $
66 4 1395 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 22,340 1,031,772,900 Rls. 33,510 $
67 5 1395 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 38,400 952,616,640 Rls. 30,720 $
68 4 1395 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,769 946,423,020 Rls. 30,738 $
69 6 1395 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,140 930,594,015 Rls. 29,889 $
70 8 1395 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 21,365 924,043,191 Rls. 28,843 $
71 9 1395 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 35,600 916,728,480 Rls. 28,480 $
72 1 1395 زنجان ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 908,550,000 Rls. 30,000 $
73 6 1395 زنجان ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 25,400 899,691,876 Rls. 28,956 $
74 7 1395 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 35,640 897,016,032 Rls. 28,512 $
75 8 1395 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 35,200 894,762,720 Rls. 28,160 $
76 1 1395 زنجان ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 25,000 832,150,000 Rls. 27,500 $
77 2 1395 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 24,560 815,507,728 Rls. 26,918 $
78 6 1395 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 65,290 814,478,369 Rls. 25,981 $
79 4 1395 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,125 613,860,230 Rls. 19,937 $
80 3 1395 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,125 607,799,382 Rls. 19,937 $
81 5 1395 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 47,420 580,052,788 Rls. 18,738 $
82 2 1395 زنجان ترکيه 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 2,820 503,180,501 Rls. 16,609 $
83 7 1395 زنجان ترکيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 10,990 450,969,155 Rls. 14,287 $
84 11 1395 زنجان ترکيه 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,830 407,567,028 Rls. 12,594 $
85 1 1395 زنجان ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 25,000 302,850,000 Rls. 10,000 $
86 3 1395 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 22,690 288,031,728 Rls. 9,448 $
87 6 1395 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 11,000 275,026,400 Rls. 8,800 $
88 10 1395 زنجان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,390 263,580,767 Rls. 8,143 $
89 11 1395 زنجان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 21,600 174,765,600 Rls. 5,400 $
90 1 1395 زنجان ترکيه 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 360 151,375,000 Rls. 5,000 $
91 10 1395 زنجان ترکيه 25081000 بنتونيت 24,000 69,871,680 Rls. 2,160 $
92 11 1395 زنجان ترکيه 25081000 بنتونيت 23,000 34,986,565 Rls. 1,081 $
مجموع کل
2,846,328,570,570 ريال
مجموع کل
89,952,580 دلار
[1]