آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 زنجان تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 95,642 6,453,216,704 Rls. 199,177 $
2 2 1395 زنجان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 576,520 5,204,766,688 Rls. 171,675 $
3 2 1395 زنجان تركمنستان 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 24,900 4,912,974,000 Rls. 162,000 $
4 9 1395 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 101,477 3,906,567,520 Rls. 121,772 $
5 4 1395 زنجان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 368,800 3,266,580,800 Rls. 106,564 $
6 3 1395 زنجان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 345,350 3,218,651,944 Rls. 105,646 $
7 7 1395 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 62,668 2,369,815,294 Rls. 75,201 $
8 12 1395 زنجان تركمنستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 108,943 2,294,077,346 Rls. 70,813 $
9 11 1395 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 58,819 2,284,628,164 Rls. 70,583 $
10 1 1395 زنجان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 230,260 2,091,041,305 Rls. 69,057 $
11 3 1395 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 56,960 2,080,570,181 Rls. 68,352 $
12 5 1395 زنجان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 207,430 1,954,439,300 Rls. 63,230 $
13 4 1395 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 42,139 1,551,887,436 Rls. 50,567 $
14 6 1395 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 41,260 1,542,848,858 Rls. 49,511 $
15 8 1395 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 40,240 1,532,357,930 Rls. 48,288 $
16 10 1395 زنجان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 164,890 1,512,578,550 Rls. 46,846 $
17 1 1395 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 41,590 1,511,460,146 Rls. 49,908 $
18 11 1395 زنجان تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,080 1,358,363,808 Rls. 41,952 $
19 2 1395 زنجان تركمنستان 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 23,980 1,135,325,741 Rls. 37,409 $
20 1 1395 زنجان تركمنستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,810 1,123,977,440 Rls. 37,144 $
21 6 1395 زنجان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 115,410 1,046,037,910 Rls. 33,470 $
22 11 1395 زنجان تركمنستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 47,367 996,874,248 Rls. 30,789 $
23 11 1395 زنجان تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 157,420 917,121,969 Rls. 28,336 $
24 12 1395 زنجان تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,180 885,222,648 Rls. 27,324 $
25 9 1395 زنجان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 92,400 863,161,278 Rls. 26,864 $
26 5 1395 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 22,464 836,873,856 Rls. 26,957 $
27 10 1395 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 20,184 783,999,191 Rls. 24,221 $
28 2 1395 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 21,341 776,174,694 Rls. 25,609 $
29 9 1395 زنجان تركمنستان 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 14,784 531,362,778 Rls. 16,558 $
30 11 1395 زنجان تركمنستان 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 24,062 506,172,960 Rls. 15,640 $
31 10 1395 زنجان تركمنستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 23,250 489,176,513 Rls. 15,113 $
32 8 1395 زنجان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 115,070 486,238,746 Rls. 15,278 $
33 9 1395 زنجان تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 79,100 457,765,938 Rls. 14,238 $
34 3 1395 زنجان تركمنستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 46,060 408,063,980 Rls. 13,366 $
35 5 1395 زنجان تركمنستان 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 3,205 403,522,910 Rls. 12,998 $
36 5 1395 زنجان تركمنستان 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 2,016 293,375,250 Rls. 9,450 $
37 8 1395 زنجان تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 50,000 285,799,752 Rls. 9,001 $
38 10 1395 زنجان تركمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,490 223,184,255 Rls. 6,895 $
39 11 1395 زنجان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,210 222,833,025 Rls. 6,885 $
40 9 1395 زنجان تركمنستان 08081000 سيب , تازه 25,400 204,158,850 Rls. 6,350 $
41 12 1395 زنجان تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 26,900 156,842,064 Rls. 4,842 $
42 3 1395 زنجان تركمنستان 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 14,210 151,606,878 Rls. 4,973 $
43 10 1395 زنجان تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 25,755 150,085,864 Rls. 4,636 $
44 2 1395 زنجان تركمنستان 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 2,340 137,563,272 Rls. 4,536 $
45 12 1395 زنجان تركمنستان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 3,318 59,115,400 Rls. 1,825 $
46 12 1395 زنجان تركمنستان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 3,391 50,531,520 Rls. 1,560 $
مجموع کل
63,628,994,904 ريال
مجموع کل
2,033,409 دلار
[1]