آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 زنجان امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,489,620 73,516,466,319 Rls. 2,355,089 $
2 7 1395 زنجان امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 976,830 48,520,828,397 Rls. 1,544,368 $
3 9 1395 زنجان امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 505,020 43,497,007,857 Rls. 1,355,427 $
4 8 1395 زنجان امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 490,750 39,131,332,476 Rls. 1,229,334 $
5 10 1395 زنجان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 197,438 13,346,285,440 Rls. 412,942 $
6 1 1395 زنجان امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 49,310 7,235,614,950 Rls. 239,154 $
7 2 1395 زنجان امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 48,020 7,059,531,087 Rls. 232,897 $
8 12 1395 زنجان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 96,040 7,029,668,928 Rls. 216,858 $
9 12 1395 زنجان امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 74,160 6,787,387,288 Rls. 209,539 $
10 8 1395 زنجان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 100,447 6,386,968,868 Rls. 201,698 $
11 4 1395 زنجان امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 97,830 4,731,324,710 Rls. 154,669 $
12 4 1395 زنجان امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 26,765 3,970,887,900 Rls. 129,810 $
13 3 1395 زنجان امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 26,600 3,932,224,800 Rls. 129,010 $
14 11 1395 زنجان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 48,240 3,581,497,332 Rls. 110,663 $
15 2 1395 زنجان امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 49,970 2,395,923,981 Rls. 79,003 $
مجموع کل
271,122,950,333 ريال
مجموع کل
8,600,461 دلار
[1]