آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 270,640 23,113,648,163 Rls. 714,571 $
2 11 1395 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 242,000 22,179,735,908 Rls. 685,159 $
3 9 1395 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 161,090 13,690,888,242 Rls. 427,070 $
4 2 1395 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 269,670 12,925,704,154 Rls. 426,349 $
5 8 1395 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 173,770 12,179,872,934 Rls. 383,058 $
6 3 1395 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 150,570 7,247,072,366 Rls. 238,050 $
7 6 1395 زنجان افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 23,200 6,545,671,200 Rls. 208,800 $
8 2 1395 زنجان افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 23,575 6,434,631,225 Rls. 212,175 $
9 5 1395 زنجان افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 23,100 6,426,189,000 Rls. 207,900 $
10 1 1395 زنجان افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 22,696 6,181,028,640 Rls. 204,264 $
11 4 1395 زنجان افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 22,080 6,078,844,800 Rls. 198,720 $
12 8 1395 زنجان افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 17,113 4,907,316,219 Rls. 154,013 $
13 4 1395 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 80,540 3,896,377,762 Rls. 127,334 $
14 7 1395 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 69,710 3,467,601,333 Rls. 110,211 $
15 5 1395 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 54,190 2,650,071,292 Rls. 85,674 $
16 12 1395 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 27,230 2,523,045,272 Rls. 77,891 $
17 4 1395 زنجان افغانستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 31,261 1,634,722,031 Rls. 53,144 $
18 6 1395 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 23,120 1,143,602,424 Rls. 36,552 $
19 6 1395 زنجان افغانستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 20,397 1,087,012,781 Rls. 34,675 $
20 12 1395 زنجان افغانستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 2,449 1,021,104,000 Rls. 31,500 $
21 7 1395 زنجان افغانستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 18,652 1,000,870,280 Rls. 31,708 $
22 8 1395 زنجان افغانستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 9,900 946,331,100 Rls. 29,700 $
23 9 1395 زنجان افغانستان 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت وبالاتر 1,420 919,214,604 Rls. 28,644 $
24 6 1395 زنجان افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 17,034 638,836,322 Rls. 20,441 $
25 1 1395 زنجان افغانستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 10,143 522,191,838 Rls. 17,243 $
26 9 1395 زنجان افغانستان 85352910 سکسيونر براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتر 1,798 369,239,046 Rls. 11,506 $
27 4 1395 زنجان افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 1,450 292,746,300 Rls. 9,570 $
28 1 1395 زنجان افغانستان 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 1,000 211,820,000 Rls. 7,000 $
29 8 1395 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 73,125 209,403,039 Rls. 6,581 $
30 12 1395 زنجان افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 1,124 107,461,612 Rls. 3,316 $
31 7 1395 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 30,957 87,768,023 Rls. 2,787 $
32 7 1395 زنجان افغانستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 1,140 75,566,610 Rls. 2,394 $
33 10 1395 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 25,750 74,950,316 Rls. 2,317 $
34 6 1395 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 25,750 72,491,979 Rls. 2,317 $
35 12 1395 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 46,301 70,525,734 Rls. 2,176 $
36 5 1395 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 19,850 55,205,260 Rls. 1,786 $
37 12 1395 زنجان افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,796 40,443,936 Rls. 1,248 $
38 11 1395 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 23,750 36,115,992 Rls. 1,116 $
39 7 1395 زنجان افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,300 15,782,500 Rls. 500 $
40 8 1395 زنجان افغانستان 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 133 12,687,003 Rls. 399 $
41 6 1395 زنجان افغانستان 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 120 11,263,320 Rls. 360 $
42 5 1395 زنجان افغانستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 70 6,491,100 Rls. 210 $
43 5 1395 زنجان افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 140 6,182,000 Rls. 200 $
مجموع کل
151,117,727,660 ريال
مجموع کل
4,800,629 دلار
[1]