آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 زنجان آفريقاي جنوبي 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 206,000 68,969,600,000 Rls. 2,240,000 $
2 10 1395 زنجان آفريقاي جنوبي 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 130,450 54,244,960,000 Rls. 1,680,000 $
3 8 1395 زنجان آفريقاي جنوبي 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 87,200 26,599,440,000 Rls. 840,000 $
4 2 1395 زنجان آفريقاي جنوبي 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 81,200 25,474,680,000 Rls. 840,000 $
5 7 1395 زنجان آفريقاي جنوبي 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 73,600 21,987,000,000 Rls. 700,000 $
6 10 1395 زنجان آفريقاي جنوبي 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 75,900 15,790,740,000 Rls. 490,000 $
7 8 1395 زنجان آفريقاي جنوبي 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 45,500 8,866,480,000 Rls. 280,000 $
مجموع کل
221,932,900,000 ريال
مجموع کل
7,070,000 دلار
[1]