آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 زاهدان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,705,525 43,008,268,971 Rls. 1,338,867 $
2 8 1395 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 4,386,670 41,141,223,615 Rls. 1,294,199 $
3 4 1395 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,924,670 38,520,079,021 Rls. 1,254,142 $
4 3 1395 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,900,395 37,684,523,202 Rls. 1,237,027 $
5 5 1395 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,688,822 34,021,296,505 Rls. 1,097,724 $
6 7 1395 زاهدان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,309,194 28,806,832,458 Rls. 914,122 $
7 6 1395 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,312,820 26,680,264,934 Rls. 853,335 $
8 2 1395 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,277,449 25,180,025,425 Rls. 830,332 $
9 3 1395 زاهدان افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 262,206 23,969,011,554 Rls. 786,618 $
10 2 1395 زاهدان افغانستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 701,482 23,450,975,963 Rls. 773,832 $
11 1 1395 زاهدان افغانستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 647,204 21,553,309,590 Rls. 711,928 $
12 10 1395 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,555,710 14,846,120,829 Rls. 458,981 $
13 8 1395 زاهدان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 694,141 14,363,895,495 Rls. 451,299 $
14 12 1395 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,058,620 12,975,801,849 Rls. 400,446 $
15 9 1395 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,343,280 12,723,821,586 Rls. 396,307 $
16 1 1395 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 610,634 12,084,635,725 Rls. 399,240 $
17 10 1395 زاهدان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 488,315 10,322,047,303 Rls. 319,166 $
18 11 1395 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 850,100 10,023,105,754 Rls. 309,678 $
19 4 1395 زاهدان افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 103,575 9,518,864,295 Rls. 310,725 $
20 12 1395 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 412,621 8,692,136,003 Rls. 268,208 $
21 7 1395 زاهدان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,000,000 8,589,243,000 Rls. 273,000 $
22 7 1395 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 818,870 7,680,316,269 Rls. 243,661 $
23 6 1395 زاهدان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 268,303 7,474,909,507 Rls. 238,499 $
24 7 1395 زاهدان افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 78,039 7,357,329,810 Rls. 234,117 $
25 3 1395 زاهدان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,000,000 7,306,110,000 Rls. 240,000 $
26 2 1395 زاهدان افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 77,523 7,054,831,443 Rls. 232,569 $
27 4 1395 زاهدان افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 75,988 7,036,108,860 Rls. 227,964 $
28 11 1395 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 258,124 5,431,416,914 Rls. 167,784 $
29 1 1395 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 513,320 5,125,320,148 Rls. 169,323 $
30 11 1395 زاهدان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 234,396 4,930,923,305 Rls. 152,360 $
31 6 1395 زاهدان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 124,994 4,796,550,972 Rls. 153,712 $
32 2 1395 زاهدان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 51,767 4,710,079,089 Rls. 155,301 $
33 12 1395 زاهدان افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 21,554 4,698,115,712 Rls. 144,932 $
34 4 1395 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 447,540 4,536,435,331 Rls. 147,801 $
35 2 1395 زاهدان افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 14,994 4,174,397,952 Rls. 137,728 $
36 11 1395 زاهدان افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 14,592 3,759,784,722 Rls. 116,118 $
37 4 1395 زاهدان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 50,195 3,704,214,740 Rls. 120,086 $
38 8 1395 زاهدان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,000,000 3,577,162,500 Rls. 112,500 $
39 9 1395 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 3,000,000 3,559,770,000 Rls. 111,000 $
40 3 1395 زاهدان افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 10,951 3,465,728,400 Rls. 113,705 $
41 5 1395 زاهدان افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 17,904 3,376,951,635 Rls. 108,685 $
42 3 1395 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 331,200 3,325,996,154 Rls. 109,251 $
43 5 1395 زاهدان افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 86,896 3,053,294,666 Rls. 98,627 $
44 6 1395 زاهدان افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 86,750 3,034,990,737 Rls. 96,813 $
45 11 1395 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 2,500,000 2,994,169,500 Rls. 92,500 $
46 4 1395 زاهدان افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 11,894 2,921,509,150 Rls. 94,885 $
47 2 1395 زاهدان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,000,000 2,730,750,000 Rls. 90,000 $
48 9 1395 زاهدان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 70,342 2,707,303,890 Rls. 84,410 $
49 2 1395 زاهدان افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 86,000 2,551,349,856 Rls. 84,128 $
50 8 1395 زاهدان افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 26,574 2,534,920,434 Rls. 79,722 $
51 6 1395 زاهدان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,000,000 2,436,876,000 Rls. 78,000 $
52 5 1395 زاهدان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,000,000 2,421,510,000 Rls. 78,000 $
53 5 1395 زاهدان افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 25,911 2,406,458,214 Rls. 77,733 $
54 12 1395 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 2,000,000 2,397,748,000 Rls. 74,000 $
55 3 1395 زاهدان افغانستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 26,128 2,385,930,576 Rls. 78,384 $
56 10 1395 زاهدان افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 12,283 2,362,495,040 Rls. 73,097 $
57 2 1395 زاهدان افغانستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 25,952 2,361,138,912 Rls. 77,856 $
58 2 1395 زاهدان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 46,042 1,885,717,064 Rls. 62,156 $
59 4 1395 زاهدان افغانستان 34011150 صابون رختشويي 65,085 1,731,070,055 Rls. 56,207 $
60 2 1395 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 163,580 1,636,114,824 Rls. 53,958 $
61 9 1395 زاهدان افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 19,753 1,543,545,009 Rls. 48,099 $
62 11 1395 زاهدان افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,039 1,460,843,343 Rls. 45,117 $
63 5 1395 زاهدان افغانستان 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 48,815 1,273,000,225 Rls. 41,005 $
64 8 1395 زاهدان افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 15,990 1,261,328,718 Rls. 39,586 $
65 6 1395 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 1,000,000 1,218,867,000 Rls. 39,000 $
66 3 1395 زاهدان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 15,860 1,208,532,000 Rls. 39,650 $
67 10 1395 زاهدان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 1,195,840,000 Rls. 37,000 $
68 3 1395 زاهدان افغانستان 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 3,660 1,164,488,400 Rls. 38,205 $
69 12 1395 زاهدان افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 11,947 1,161,821,856 Rls. 35,841 $
70 12 1395 زاهدان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 51,664 1,088,594,112 Rls. 33,582 $
71 12 1395 زاهدان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 51,557 1,086,324,992 Rls. 33,512 $
72 12 1395 زاهدان افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 129,742 1,051,023,429 Rls. 32,437 $
73 10 1395 زاهدان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,470 1,028,131,520 Rls. 31,811 $
74 7 1395 زاهدان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 25,060 1,026,760,826 Rls. 32,578 $
75 11 1395 زاهدان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,766 962,271,501 Rls. 29,719 $
76 4 1395 زاهدان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 923,700,000 Rls. 30,000 $
77 4 1395 زاهدان افغانستان 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 4,188 905,657,060 Rls. 29,414 $
78 12 1395 زاهدان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,002 894,967,248 Rls. 27,602 $
79 2 1395 زاهدان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 10,115 766,878,849 Rls. 25,287 $
80 4 1395 زاهدان افغانستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 22,462 758,016,732 Rls. 24,708 $
81 5 1395 زاهدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 25,676 715,285,032 Rls. 23,108 $
82 12 1395 زاهدان افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 86,709 702,714,048 Rls. 21,678 $
83 1 1395 زاهدان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 9,105 688,778,120 Rls. 22,762 $
84 6 1395 زاهدان افغانستان 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 24,650 647,124,618 Rls. 20,706 $
85 9 1395 زاهدان افغانستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 6,300 607,653,900 Rls. 18,900 $
86 3 1395 زاهدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 24,636 561,146,490 Rls. 18,477 $
87 6 1395 زاهدان افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 25,992 527,988,182 Rls. 16,894 $
88 6 1395 زاهدان افغانستان 34011150 صابون رختشويي 6,785 276,758,037 Rls. 8,851 $
89 8 1395 زاهدان افغانستان 08081000 سيب , تازه 24,615 194,840,898 Rls. 6,153 $
90 9 1395 زاهدان افغانستان 08081000 سيب , تازه 23,761 190,299,780 Rls. 5,940 $
91 6 1395 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 19,560 180,915,079 Rls. 5,771 $
92 9 1395 زاهدان افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,737 144,775,953 Rls. 4,503 $
93 7 1395 زاهدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 14,908 119,126,200 Rls. 3,800 $
94 2 1395 زاهدان افغانستان 34011150 صابون رختشويي 1,963 94,523,520 Rls. 3,120 $
95 9 1395 زاهدان افغانستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,158 93,077,145 Rls. 2,895 $
96 5 1395 زاهدان افغانستان 87112019 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي از نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 1,805 68,299,000 Rls. 2,200 $
97 10 1395 زاهدان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,442 51,529,374 Rls. 1,599 $
98 9 1395 زاهدان افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 2,990 51,312,996 Rls. 1,596 $
99 9 1395 زاهدان افغانستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 240 15,432,480 Rls. 480 $
100 10 1395 زاهدان افغانستان 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 700 7,734,240 Rls. 240 $
مجموع کل
637,711,191,370 ريال
مجموع کل
20,430,574 دلار