آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 13,403,056 175,201,654,592 Rls. 5,510,737 $
2 1 1395 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 12,735,185 161,885,349,992 Rls. 5,348,766 $
3 9 1395 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,870,356 129,533,994,267 Rls. 4,034,102 $
4 6 1395 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,802,195 126,236,062,655 Rls. 4,049,129 $
5 2 1395 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 11,925,232 109,545,133,189 Rls. 3,614,020 $
6 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,821,460 61,131,660,450 Rls. 2,020,438 $
7 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 8,327,449 56,142,090,696 Rls. 1,748,762 $
8 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,685,799 49,629,175,682 Rls. 1,640,022 $
9 11 1395 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 6,108,361 49,456,239,868 Rls. 1,527,768 $
10 7 1395 دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,366,439 44,525,608,840 Rls. 1,418,171 $
11 8 1395 دوغارون افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,333,297 43,420,305,881 Rls. 1,365,312 $
12 5 1395 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,089,568 40,359,615,305 Rls. 1,300,829 $
13 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 2,433,025 38,910,753,334 Rls. 1,283,886 $
14 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 22,500,000 37,457,282,500 Rls. 1,237,500 $
15 3 1395 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 4,063,783 36,943,533,980 Rls. 1,214,568 $
16 12 1395 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,536,698 36,530,138,359 Rls. 1,127,330 $
17 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 5,467,025 36,444,583,579 Rls. 1,148,074 $
18 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,412,329 36,319,705,168 Rls. 1,197,811 $
19 5 1395 دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 384,079 35,667,372,924 Rls. 1,152,172 $
20 6 1395 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,968,909 35,467,069,977 Rls. 1,136,311 $
21 8 1395 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,084,467 32,856,178,698 Rls. 1,033,753 $
22 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,873,750 32,798,653,692 Rls. 1,030,562 $
23 3 1395 دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 355,494 32,459,230,362 Rls. 1,066,482 $
24 1 1395 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 521,800 32,337,373,475 Rls. 1,068,625 $
25 5 1395 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,458,236 29,707,620,313 Rls. 959,090 $
26 2 1395 دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 321,224 29,214,489,897 Rls. 963,687 $
27 7 1395 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,187,468 29,204,898,523 Rls. 927,855 $
28 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,500,000 29,182,835,000 Rls. 962,500 $
29 3 1395 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 801,000 28,603,404,300 Rls. 939,650 $
30 6 1395 دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 304,892 28,505,810,346 Rls. 914,676 $
31 4 1395 دوغارون افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 228,000 27,984,114,800 Rls. 912,000 $
32 9 1395 دوغارون افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 839,701 27,879,256,749 Rls. 869,553 $
33 8 1395 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 601,799 27,835,911,423 Rls. 875,983 $
34 3 1395 دوغارون افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 223,300 27,218,325,200 Rls. 893,200 $
35 5 1395 دوغارون افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,126,125 27,100,122,365 Rls. 873,887 $
36 10 1395 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 3,132,905 25,599,112,114 Rls. 791,364 $
37 9 1395 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 570,970 24,962,010,879 Rls. 776,946 $
38 12 1395 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 3,067,168 24,847,936,725 Rls. 766,850 $
39 3 1395 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,477,000 24,185,800,140 Rls. 794,835 $
40 9 1395 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 234,999 22,612,886,721 Rls. 704,997 $
41 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,000,000 22,312,322,500 Rls. 732,500 $
42 7 1395 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 463,160 21,447,129,798 Rls. 681,843 $
43 7 1395 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 222,302 20,981,123,847 Rls. 667,011 $
44 8 1395 دوغارون افغانستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 86,960 20,736,531,150 Rls. 652,200 $
45 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 56,200 20,653,634,800 Rls. 678,400 $
46 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 792,294 20,518,744,883 Rls. 676,684 $
47 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,852,789 20,393,036,047 Rls. 648,745 $
48 8 1395 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 212,943 20,279,120,217 Rls. 638,829 $
49 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,000,000 19,786,200,000 Rls. 630,000 $
50 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,000,000 19,626,390,000 Rls. 630,000 $
51 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 625,500 19,265,550,600 Rls. 595,736 $
52 4 1395 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 2,180,437 19,171,422,364 Rls. 626,316 $
53 1 1395 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,500,000 19,142,502,500 Rls. 632,500 $
54 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 2,695,000 19,137,379,500 Rls. 628,350 $
55 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,480,000 19,027,829,200 Rls. 614,200 $
56 7 1395 دوغارون افغانستان 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 19,326,800 18,395,017,166 Rls. 584,337 $
57 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,000,000 18,196,200,000 Rls. 600,000 $
58 10 1395 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,344,897 18,016,632,254 Rls. 568,536 $
59 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,634,696 17,711,066,034 Rls. 572,141 $
60 9 1395 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,581,635 17,601,607,329 Rls. 548,192 $
61 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 182,660 17,426,944,755 Rls. 547,977 $
62 2 1395 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 514,694 17,379,970,253 Rls. 573,207 $
63 5 1395 دوغارون افغانستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 73,400 17,053,173,750 Rls. 550,500 $
64 9 1395 دوغارون افغانستان 08061000 ا نگور تازه 1,045,790 16,771,707,489 Rls. 522,932 $
65 10 1395 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 165,246 16,036,031,124 Rls. 495,738 $
66 8 1395 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,528,500 15,776,660,790 Rls. 495,855 $
67 4 1395 دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 171,565 15,733,086,900 Rls. 514,125 $
68 4 1395 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,650,000 15,358,575,000 Rls. 499,500 $
69 2 1395 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,191,500 15,329,740,668 Rls. 505,532 $
70 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 16,122,500 15,181,172,610 Rls. 482,055 $
71 12 1395 دوغارون افغانستان 01023900 سايربوفالو بجز مولد نژاد خالص 117,740 15,050,758,500 Rls. 464,441 $
72 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,907,300 14,880,090,975 Rls. 477,219 $
73 9 1395 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,237,750 14,820,949,908 Rls. 461,729 $
74 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 2,176,442 14,766,807,649 Rls. 455,842 $
75 10 1395 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 304,518 14,380,771,828 Rls. 444,611 $
76 11 1395 دوغارون افغانستان 01023900 سايربوفالو بجز مولد نژاد خالص 96,800 14,333,619,600 Rls. 442,800 $
77 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 294,086 14,104,095,858 Rls. 443,696 $
78 9 1395 دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,987,460 13,801,406,799 Rls. 429,776 $
79 9 1395 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 1,701,157 13,687,153,083 Rls. 425,975 $
80 5 1395 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,500,000 13,473,442,500 Rls. 434,934 $
81 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 262,200 13,415,065,344 Rls. 433,152 $
82 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 2,050,000 13,331,010,000 Rls. 430,500 $
83 11 1395 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 135,690 13,172,656,710 Rls. 407,070 $
84 6 1395 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 280,980 13,063,205,370 Rls. 417,734 $
85 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 130,220 12,530,293,200 Rls. 390,660 $
86 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,899,680 12,516,046,434 Rls. 386,882 $
87 9 1395 دوغارون افغانستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 95,790 12,312,941,760 Rls. 383,160 $
88 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,764,650 12,297,145,593 Rls. 382,937 $
89 8 1395 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 1,539,901 12,243,895,971 Rls. 385,143 $
90 9 1395 دوغارون افغانستان 08105000 کيوي، تازه 950,049 11,965,697,958 Rls. 372,694 $
91 10 1395 دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 239,560 11,623,774,860 Rls. 359,340 $
92 5 1395 دوغارون افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 93,681 11,588,587,460 Rls. 374,620 $
93 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 1,800,000 11,584,020,000 Rls. 378,000 $
94 10 1395 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,360,167 11,471,299,171 Rls. 354,923 $
95 7 1395 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 836,887 11,122,306,530 Rls. 352,362 $
96 12 1395 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 114,186 11,102,600,970 Rls. 342,558 $
97 11 1395 دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,639,917 10,648,814,366 Rls. 328,981 $
98 6 1395 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,283,750 10,449,393,124 Rls. 335,122 $
99 12 1395 دوغارون افغانستان 01023900 سايربوفالو بجز مولد نژاد خالص 71,400 10,415,260,800 Rls. 321,300 $
100 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 415,140 10,176,623,352 Rls. 316,928 $
مجموع کل
2,840,679,542,161 ريال
مجموع کل
90,931,234 دلار