آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 402,521 19,385,936,985 Rls. 603,483 $
2 2 1395 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 304,222 13,834,335,831 Rls. 456,334 $
3 11 1395 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 268,100 12,921,429,525 Rls. 399,150 $
4 3 1395 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 278,458 12,732,080,922 Rls. 417,687 $
5 1 1395 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 231,055 10,481,580,005 Rls. 346,583 $
6 12 1395 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 113,687 5,526,513,713 Rls. 170,531 $
7 8 1395 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 91,390 4,367,939,355 Rls. 137,085 $
8 7 1395 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 65,980 3,113,850,060 Rls. 98,970 $
9 10 1395 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 43,460 2,110,294,110 Rls. 65,190 $
10 10 1395 خوي ترکيه 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 43,370 2,105,765,295 Rls. 65,055 $
11 12 1395 خوي ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 42,400 2,061,657,600 Rls. 63,600 $
12 2 1395 خوي ترکيه 20096100 آب ا نگور بايک مقياس بريکس که ا ز 30تجاوز نکند 42,632 1,940,757,852 Rls. 63,948 $
13 3 1395 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 600,000 804,384,000 Rls. 26,400 $
14 5 1395 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 600,000 742,416,000 Rls. 24,000 $
15 8 1395 خوي ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 30,080 734,574,294 Rls. 23,102 $
16 12 1395 خوي ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,000 596,288,800 Rls. 18,400 $
17 2 1395 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 450,000 581,683,200 Rls. 19,200 $
18 6 1395 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 400,000 499,812,000 Rls. 16,000 $
19 10 1395 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 300,000 388,176,000 Rls. 12,000 $
20 9 1395 خوي ترکيه 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 47,770 384,842,892 Rls. 11,942 $
21 8 1395 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 300,000 382,356,000 Rls. 12,000 $
22 7 1395 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 300,000 378,204,000 Rls. 12,000 $
23 4 1395 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 300,000 367,080,000 Rls. 12,000 $
24 12 1395 خوي ترکيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 23,260 113,099,424 Rls. 3,489 $
25 11 1395 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 50,000 64,728,000 Rls. 2,000 $
26 9 1395 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 50,000 64,182,000 Rls. 2,000 $
27 4 1395 خوي ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 24,000 35,239,680 Rls. 1,152 $
مجموع کل
96,719,207,543 ريال
مجموع کل
3,083,301 دلار
[1]