آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خسروي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 18,538,761 87,539,992,578 Rls. 2,780,774 $
2 8 1395 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 12,622,995 60,105,177,733 Rls. 1,893,408 $
3 6 1395 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 12,217,665 57,213,334,152 Rls. 1,832,638 $
4 6 1395 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 11,844,041 55,486,603,086 Rls. 1,776,590 $
5 7 1395 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 9,520,050 55,471,935,828 Rls. 1,791,736 $
6 4 1395 خسروي عراق 08071100 هندوا نه , تازه 10,708,725 49,511,300,501 Rls. 1,607,201 $
7 6 1395 خسروي عراق 08071100 هندوا نه , تازه 10,156,790 47,554,477,584 Rls. 1,523,118 $
8 5 1395 خسروي عراق 08071100 هندوا نه , تازه 9,963,540 46,417,332,729 Rls. 1,499,706 $
9 5 1395 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 9,241,035 42,916,816,237 Rls. 1,386,148 $
10 1 1395 خسروي عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 35,136,150 42,529,526,074 Rls. 1,405,446 $
11 5 1395 خسروي عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 6,461,490 40,009,914,132 Rls. 1,292,298 $
12 4 1395 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 7,972,050 36,782,587,224 Rls. 1,195,790 $
13 6 1395 خسروي عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 5,422,130 33,800,018,262 Rls. 1,084,426 $
14 2 1395 خسروي عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 775,375 28,291,240,202 Rls. 933,412 $
15 7 1395 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,850,000 27,319,872,000 Rls. 912,000 $
16 7 1395 خسروي عراق 08071100 هندوا نه , تازه 4,914,980 25,961,594,488 Rls. 842,248 $
17 11 1395 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,683,420 21,429,279,209 Rls. 662,057 $
18 12 1395 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,559,080 20,759,410,814 Rls. 640,644 $
19 3 1395 خسروي عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,982,950 18,227,667,188 Rls. 599,318 $
20 5 1395 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,276,200 15,240,742,447 Rls. 491,427 $
21 3 1395 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 2,535,225 12,000,020,305 Rls. 393,816 $
22 7 1395 خسروي عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 919,995 11,574,908,532 Rls. 386,397 $
23 2 1395 خسروي عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,409,000 11,418,816,772 Rls. 376,360 $
24 9 1395 خسروي عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 2,246,575 10,818,113,061 Rls. 336,986 $
25 3 1395 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 5,634,000 10,299,987,015 Rls. 338,040 $
26 10 1395 خسروي عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,970,600 9,558,616,433 Rls. 295,594 $
27 12 1395 خسروي عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 123,120 9,172,636,992 Rls. 283,176 $
28 9 1395 خسروي عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 1,722,806 8,293,701,426 Rls. 258,422 $
29 12 1395 خسروي عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 843,420 8,200,046,239 Rls. 253,030 $
30 5 1395 خسروي عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 716,580 6,660,442,845 Rls. 214,974 $
31 12 1395 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 998,055 6,469,245,522 Rls. 199,611 $
32 6 1395 خسروي عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 665,830 6,239,816,289 Rls. 199,747 $
33 1 1395 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,057,450 5,553,205,845 Rls. 183,447 $
34 11 1395 خسروي عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 546,435 5,306,244,475 Rls. 163,933 $
35 11 1395 خسروي عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 637,645 5,159,151,358 Rls. 159,415 $
36 6 1395 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,604,200 4,877,183,310 Rls. 156,252 $
37 12 1395 خسروي عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 487,485 4,740,969,680 Rls. 146,246 $
38 2 1395 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,512,600 4,571,876,517 Rls. 150,756 $
39 5 1395 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,455,100 4,561,782,216 Rls. 147,306 $
40 3 1395 خسروي عراق 25202000 ک گچ 7,367,550 4,484,580,636 Rls. 147,343 $
41 11 1395 خسروي عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 470,160 4,453,525,330 Rls. 137,602 $
42 10 1395 خسروي عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 918,400 4,195,784,324 Rls. 129,762 $
43 4 1395 خسروي عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 671,280 4,143,811,440 Rls. 134,256 $
44 9 1395 خسروي عراق 25202000 ک گچ 6,321,240 4,058,386,755 Rls. 126,426 $
45 8 1395 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,982,100 3,965,945,138 Rls. 124,869 $
46 11 1395 خسروي عراق 25202000 ک گچ 5,953,300 3,813,038,700 Rls. 117,786 $
47 12 1395 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 508,470 3,789,777,199 Rls. 116,952 $
48 2 1395 خسروي عراق 25202000 ک گچ 6,198,600 3,758,368,414 Rls. 123,963 $
49 7 1395 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,927,400 3,667,063,896 Rls. 116,478 $
50 7 1395 خسروي عراق 25202000 ک گچ 5,316,270 3,351,989,792 Rls. 106,326 $
51 1 1395 خسروي عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 86,000 3,259,131,825 Rls. 107,643 $
52 5 1395 خسروي عراق 25202000 ک گچ 5,043,570 3,123,136,096 Rls. 100,879 $
53 12 1395 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 524,220 3,058,947,016 Rls. 94,357 $
54 10 1395 خسروي عراق 25202000 ک گچ 4,653,900 3,011,610,976 Rls. 93,082 $
55 4 1395 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,572,600 2,900,188,140 Rls. 94,356 $
56 8 1395 خسروي عراق 25202000 ک گچ 4,518,630 2,867,941,189 Rls. 90,372 $
57 5 1395 خسروي عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 206,060 2,846,205,142 Rls. 91,814 $
58 8 1395 خسروي عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 581,590 2,779,600,668 Rls. 87,236 $
59 9 1395 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 28,787 2,772,460,926 Rls. 86,361 $
60 4 1395 خسروي عراق 25202000 ک گچ 4,070,700 2,504,587,079 Rls. 81,409 $
61 9 1395 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,219,350 2,463,790,392 Rls. 76,818 $
62 10 1395 خسروي عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 275,000 2,223,642,250 Rls. 68,750 $
63 10 1395 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,041,950 2,124,095,021 Rls. 65,645 $
64 8 1395 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 22,086 2,101,686,045 Rls. 66,258 $
65 6 1395 خسروي عراق 25202000 ک گچ 3,254,760 2,030,617,347 Rls. 65,095 $
66 1 1395 خسروي عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 982,326 1,948,713,200 Rls. 64,396 $
67 11 1395 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 951,700 1,940,745,857 Rls. 59,957 $
68 8 1395 خسروي عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 403,975 1,930,738,485 Rls. 60,595 $
69 12 1395 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 285,855 1,853,330,280 Rls. 57,171 $
70 1 1395 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 399,515 1,814,087,285 Rls. 59,923 $
71 7 1395 خسروي عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 160,325 1,763,664,324 Rls. 56,139 $
72 2 1395 خسروي عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 18,000 1,637,658,000 Rls. 54,000 $
73 8 1395 خسروي عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 144,430 1,600,716,300 Rls. 50,550 $
74 8 1395 خسروي عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 415,009 1,582,241,085 Rls. 49,800 $
75 3 1395 خسروي عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 427,905 1,562,672,270 Rls. 51,347 $
76 2 1395 خسروي عراق 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 66,000 1,549,879,476 Rls. 51,151 $
77 1 1395 خسروي عراق 25202000 ک گچ 2,555,550 1,547,346,246 Rls. 51,107 $
78 11 1395 خسروي عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 167,000 1,351,333,000 Rls. 41,750 $
79 12 1395 خسروي عراق 25202000 ک گچ 2,008,440 1,318,850,757 Rls. 40,701 $
80 10 1395 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 13,165 1,277,897,160 Rls. 39,495 $
81 7 1395 خسروي عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 349,791 1,220,429,898 Rls. 38,714 $
82 6 1395 خسروي عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 125,700 1,178,762,922 Rls. 37,710 $
83 10 1395 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 242,565 1,177,810,803 Rls. 36,387 $
84 3 1395 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 15,701 1,174,340,604 Rls. 38,562 $
85 12 1395 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 522,550 1,066,929,714 Rls. 32,922 $
86 7 1395 خسروي عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 111,915 1,054,909,863 Rls. 33,574 $
87 2 1395 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 19,385 1,008,359,318 Rls. 33,257 $
88 12 1395 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 10,338 1,004,915,988 Rls. 31,014 $
89 10 1395 خسروي عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 254,000 982,248,480 Rls. 30,480 $
90 3 1395 خسروي عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 10,417 949,092,870 Rls. 31,251 $
91 1 1395 خسروي عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 257,069 933,795,155 Rls. 30,847 $
92 8 1395 خسروي عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 234,771 897,644,436 Rls. 28,172 $
93 1 1395 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 17,415 895,732,750 Rls. 29,605 $
94 9 1395 خسروي عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 230,763 892,402,392 Rls. 27,692 $
95 1 1395 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 124,920 869,946,415 Rls. 28,729 $
96 2 1395 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 186,255 846,263,747 Rls. 27,934 $
97 11 1395 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 8,436 819,144,000 Rls. 25,308 $
98 11 1395 خسروي عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 142,740 803,847,960 Rls. 24,836 $
99 7 1395 خسروي عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 211,002 796,919,914 Rls. 25,319 $
100 7 1395 خسروي عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 205,106 774,392,073 Rls. 24,612 $
مجموع کل
1,085,823,262,063 ريال
مجموع کل
34,850,738 دلار