آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 خرم آباد عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 15,950 15,969,819,824 Rls. 526,206 $
2 5 1395 خرم آباد عراق 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 45 15,322,230,000 Rls. 495,000 $
3 7 1395 خرم آباد عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 79,920 7,538,495,040 Rls. 239,760 $
4 3 1395 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 195,698 5,662,508,766 Rls. 185,896 $
5 10 1395 خرم آباد عراق 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 15,200 4,912,640,000 Rls. 152,000 $
6 6 1395 خرم آباد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 48,870 4,588,534,170 Rls. 146,610 $
7 12 1395 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 146,551 4,511,483,894 Rls. 139,224 $
8 3 1395 خرم آباد عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 72,000 3,908,619,000 Rls. 128,700 $
9 5 1395 خرم آباد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 36,180 3,361,253,760 Rls. 108,516 $
10 7 1395 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 102,207 3,056,256,148 Rls. 97,098 $
11 2 1395 خرم آباد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 65,347 2,970,492,526 Rls. 98,022 $
12 2 1395 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 100,820 2,903,368,302 Rls. 95,762 $
13 5 1395 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 96,460 2,838,293,168 Rls. 91,630 $
14 1 1395 خرم آباد عراق 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 32,000 2,662,880,000 Rls. 88,000 $
15 8 1395 خرم آباد عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 5,000 2,652,343,230 Rls. 82,790 $
16 12 1395 خرم آباد عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 27,270 2,651,706,720 Rls. 81,810 $
17 7 1395 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 42,760 2,580,268,280 Rls. 82,130 $
18 1 1395 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 88,530 2,545,086,565 Rls. 84,104 $
19 11 1395 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 1,413,800 2,454,189,425 Rls. 75,821 $
20 5 1395 خرم آباد عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 5,280 2,438,344,954 Rls. 78,763 $
21 11 1395 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 78,900 2,426,581,409 Rls. 74,955 $
22 4 1395 خرم آباد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 24,300 2,239,812,000 Rls. 72,900 $
23 11 1395 خرم آباد عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 4,327 2,116,474,800 Rls. 65,400 $
24 12 1395 خرم آباد عراق 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 6,500 2,107,040,000 Rls. 65,000 $
25 12 1395 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 1,288,762 2,087,805,417 Rls. 64,436 $
26 1 1395 خرم آباد عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 24,000 1,998,370,000 Rls. 66,000 $
27 2 1395 خرم آباد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 21,600 1,963,180,800 Rls. 64,800 $
28 4 1395 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 66,810 1,947,834,210 Rls. 63,470 $
29 1 1395 خرم آباد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 18,360 1,666,004,760 Rls. 55,080 $
30 10 1395 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 31,444 1,627,376,192 Rls. 50,310 $
31 9 1395 خرم آباد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 16,200 1,558,529,100 Rls. 48,600 $
32 3 1395 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 101,960 1,553,406,145 Rls. 50,980 $
33 9 1395 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 50,510 1,540,925,207 Rls. 47,986 $
34 8 1395 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 47,306 1,426,509,112 Rls. 44,941 $
35 10 1395 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 46,120 1,418,186,840 Rls. 43,815 $
36 9 1395 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 363,393 1,401,252,537 Rls. 43,607 $
37 12 1395 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 50,220 1,383,375,969 Rls. 42,687 $
38 4 1395 خرم آباد عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 16,000 1,354,760,000 Rls. 44,000 $
39 9 1395 خرم آباد عراق 08081000 سيب , تازه 119,333 1,340,265,773 Rls. 41,768 $
40 3 1395 خرم آباد عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 16,000 1,336,280,000 Rls. 44,000 $
41 2 1395 خرم آباد عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 16,000 1,334,476,000 Rls. 43,987 $
42 12 1395 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 24,860 1,289,060,864 Rls. 39,776 $
43 6 1395 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 43,006 1,276,181,794 Rls. 40,857 $
44 8 1395 خرم آباد عراق 08081000 سيب , تازه 100,006 1,151,757,222 Rls. 36,321 $
45 2 1395 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 316,473 1,150,520,896 Rls. 37,976 $
46 3 1395 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 89,830 1,091,526,598 Rls. 35,818 $
47 9 1395 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 46,477 1,078,820,652 Rls. 33,628 $
48 9 1395 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 36,720 1,004,006,502 Rls. 31,212 $
49 7 1395 خرم آباد عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 224,623 850,305,298 Rls. 26,954 $
50 3 1395 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 229,513 838,290,060 Rls. 27,540 $
51 10 1395 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 27,000 742,482,990 Rls. 22,950 $
52 9 1395 خرم آباد عراق 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 9,604 731,931,528 Rls. 22,808 $
53 1 1395 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 66,763 702,899,410 Rls. 23,225 $
54 2 1395 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 67,501 702,403,927 Rls. 23,155 $
55 3 1395 خرم آباد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 7,560 691,422,480 Rls. 22,680 $
56 2 1395 خرم آباد عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 8,000 666,798,000 Rls. 22,000 $
57 11 1395 خرم آباد عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 6,691 628,026,378 Rls. 19,405 $
58 1 1395 خرم آباد عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 1,947 602,281,200 Rls. 19,920 $
59 7 1395 خرم آباد عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 10,140 575,248,284 Rls. 18,252 $
60 4 1395 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 36,540 560,572,775 Rls. 18,270 $
61 11 1395 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 49,597 557,469,900 Rls. 17,225 $
62 10 1395 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,348 542,148,381 Rls. 16,749 $
63 2 1395 خرم آباد عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 49,851 515,083,228 Rls. 16,972 $
64 6 1395 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 42,098 508,386,733 Rls. 16,217 $
65 7 1395 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 45 503,784,993 Rls. 16,013 $
66 6 1395 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 18,900 503,621,685 Rls. 16,065 $
67 9 1395 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,450 484,898,400 Rls. 15,120 $
68 5 1395 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 39,072 467,537,700 Rls. 15,060 $
69 8 1395 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,700 443,532,960 Rls. 13,920 $
70 6 1395 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,800 441,393,920 Rls. 14,080 $
71 2 1395 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 28,275 428,703,642 Rls. 14,135 $
72 9 1395 خرم آباد عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 7,300 421,675,740 Rls. 13,140 $
73 11 1395 خرم آباد عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 7,000 407,761,200 Rls. 12,600 $
74 10 1395 خرم آباد عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 4,050 393,091,380 Rls. 12,150 $
75 3 1395 خرم آباد عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 6,610 363,245,940 Rls. 11,898 $
76 2 1395 خرم آباد عراق 28365000 کربنات کلسيم 149,360 362,634,132 Rls. 11,948 $
77 6 1395 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 22,750 355,551,625 Rls. 11,375 $
78 2 1395 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 13,500 347,979,375 Rls. 11,475 $
79 7 1395 خرم آباد عراق 08081000 سيب , تازه 27,421 346,204,920 Rls. 10,968 $
80 5 1395 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,720 332,860,416 Rls. 10,752 $
81 3 1395 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,580 319,735,360 Rls. 10,528 $
82 12 1395 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 19,500 315,942,250 Rls. 9,750 $
83 10 1395 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 19,500 315,367,000 Rls. 9,750 $
84 1 1395 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 11,880 305,634,330 Rls. 10,098 $
85 10 1395 خرم آباد عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,230 303,247,258 Rls. 9,367 $
86 1 1395 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 19,500 295,213,750 Rls. 9,750 $
87 4 1395 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,880 290,377,920 Rls. 9,408 $
88 1 1395 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 76,145 276,485,620 Rls. 9,137 $
89 12 1395 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,989 271,937,824 Rls. 8,389 $
90 8 1395 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 63,360 241,784,388 Rls. 7,604 $
91 6 1395 خرم آباد عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 21,873 240,237,660 Rls. 7,716 $
92 9 1395 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 13,000 208,513,500 Rls. 6,500 $
93 10 1395 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 52,885 205,381,305 Rls. 6,345 $
94 5 1395 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 13,000 201,136,000 Rls. 6,500 $
95 7 1395 خرم آباد عراق 28365000 کربنات کلسيم 76,420 192,339,970 Rls. 6,114 $
96 6 1395 خرم آباد عراق 28365000 کربنات کلسيم 72,930 181,280,642 Rls. 5,834 $
97 1 1395 خرم آباد عراق 28365000 کربنات کلسيم 72,210 174,805,968 Rls. 5,777 $
98 4 1395 خرم آباد عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 4,000 172,844,000 Rls. 5,600 $
99 4 1395 خرم آباد عراق 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 14,600 107,187,360 Rls. 3,504 $
100 11 1395 خرم آباد عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 57,658 93,269,612 Rls. 2,882 $
مجموع کل
161,132,084,888 ريال
مجموع کل
5,167,726 دلار