آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 خرم آباد ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,546,000 60,914,878,700 Rls. 2,009,640 $
2 3 1395 خرم آباد ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,173,000 46,499,433,500 Rls. 1,524,900 $
3 5 1395 خرم آباد ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 989,000 39,799,351,800 Rls. 1,285,700 $
4 1 1395 خرم آباد ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 874,000 34,403,986,500 Rls. 1,136,200 $
5 4 1395 خرم آباد ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 736,000 29,367,809,900 Rls. 956,800 $
6 1 1395 خرم آباد ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 506,000 11,489,535,000 Rls. 379,500 $
7 5 1395 خرم آباد ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 240,000 9,547,480,800 Rls. 308,880 $
8 12 1395 خرم آباد ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 240,000 9,020,439,600 Rls. 278,400 $
9 11 1395 خرم آباد ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 192,000 6,991,839,000 Rls. 216,000 $
10 4 1395 خرم آباد ترکيه 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 192,000 6,601,653,120 Rls. 213,888 $
11 4 1395 خرم آباد ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 253,000 5,830,914,000 Rls. 189,750 $
12 10 1395 خرم آباد ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 46,545 3,304,534,200 Rls. 102,300 $
13 9 1395 خرم آباد ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 48,592 3,180,069,000 Rls. 99,000 $
14 8 1395 خرم آباد ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 47,975 3,170,347,200 Rls. 99,600 $
15 7 1395 خرم آباد ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 47,620 3,141,541,200 Rls. 99,600 $
16 5 1395 خرم آباد ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 47,560 2,997,504,600 Rls. 96,900 $
17 3 1395 خرم آباد ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 115,000 2,629,417,500 Rls. 86,250 $
18 2 1395 خرم آباد ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 110,000 2,500,492,500 Rls. 82,500 $
19 5 1395 خرم آباد ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 92,000 2,135,826,000 Rls. 69,000 $
20 6 1395 خرم آباد ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 23,988 1,518,859,050 Rls. 48,450 $
21 1 1395 خرم آباد ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 23,000 1,449,567,000 Rls. 47,880 $
22 4 1395 خرم آباد ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 23,820 1,408,166,100 Rls. 45,900 $
23 3 1395 خرم آباد ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 21,560 1,321,568,100 Rls. 43,350 $
24 6 1395 خرم آباد ترکيه 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 23,300 1,175,894,125 Rls. 37,625 $
25 5 1395 خرم آباد ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,052 1,023,927,366 Rls. 33,079 $
26 3 1395 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 90,869 967,098,230 Rls. 31,725 $
27 1 1395 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 69,660 776,240,878 Rls. 25,651 $
28 12 1395 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,245 579,157,584 Rls. 17,877 $
29 4 1395 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,325 501,601,650 Rls. 16,350 $
30 2 1395 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 46,698 456,806,918 Rls. 15,057 $
31 11 1395 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,482 296,314,239 Rls. 9,156 $
32 10 1395 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,279 246,440,000 Rls. 7,625 $
33 7 1395 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,386 243,744,930 Rls. 7,722 $
34 5 1395 خرم آباد ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 29,690 220,594,325 Rls. 7,126 $
35 2 1395 خرم آباد ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 30,000 218,224,800 Rls. 7,196 $
36 1 1395 خرم آباد ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 30,000 217,980,000 Rls. 7,200 $
37 4 1395 خرم آباد ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 15,000 110,844,000 Rls. 3,600 $
مجموع کل
296,260,083,415 ريال
مجموع کل
9,647,377 دلار
[1]