آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 خرم آباد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 977,975 44,479,155,890 Rls. 1,466,681 $
2 7 1395 خرم آباد افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 35,763 37,724,897,242 Rls. 1,196,995 $
3 3 1395 خرم آباد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 693,396 31,679,181,870 Rls. 1,040,091 $
4 4 1395 خرم آباد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 645,122 29,674,241,089 Rls. 967,684 $
5 4 1395 خرم آباد افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 26,019 25,755,978,105 Rls. 843,629 $
6 3 1395 خرم آباد افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 18,674 20,875,118,016 Rls. 684,879 $
7 7 1395 خرم آباد افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 20,264 19,045,545,570 Rls. 605,370 $
8 9 1395 خرم آباد افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 16,888 13,408,059,447 Rls. 417,814 $
9 5 1395 خرم آباد افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 16,965 12,515,726,245 Rls. 404,281 $
10 1 1395 خرم آباد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 268,437 12,186,350,142 Rls. 402,656 $
11 5 1395 خرم آباد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 160,752 7,457,711,545 Rls. 241,027 $
12 12 1395 خرم آباد افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 7,170 5,642,555,872 Rls. 174,067 $
13 12 1395 خرم آباد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 45,871 2,229,484,414 Rls. 68,807 $
14 8 1395 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 37,590 1,912,398,768 Rls. 60,144 $
15 12 1395 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 19,440 1,008,267,264 Rls. 31,104 $
16 6 1395 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 19,185 960,385,752 Rls. 30,696 $
17 9 1395 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,510 948,807,792 Rls. 29,616 $
18 4 1395 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 19,236 947,642,304 Rls. 30,778 $
19 7 1395 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,490 932,398,928 Rls. 29,584 $
20 2 1395 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,680 905,875,392 Rls. 29,870 $
21 3 1395 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 17,920 874,094,592 Rls. 28,672 $
22 1 1395 خرم آباد افغانستان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 2,508 683,028,720 Rls. 22,572 $
23 2 1395 خرم آباد افغانستان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 2,145 585,115,245 Rls. 19,294 $
24 2 1395 خرم آباد افغانستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,914 86,949,520 Rls. 2,870 $
25 2 1395 خرم آباد افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 568 22,380,166 Rls. 738 $
26 1 1395 خرم آباد افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 53 2,118,200 Rls. 70 $
مجموع کل
272,543,468,090 ريال
مجموع کل
8,829,989 دلار
[1]