آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 خارك چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 70,854,184 387,761,960,430 Rls. 12,612,043 $
2 11 1395 خارك چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 32,575,765 304,516,024,560 Rls. 9,404,991 $
3 1 1395 خارك چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 11,592,229 270,793,496,225 Rls. 8,944,459 $
4 1 1395 خارك چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 26,952,218 257,765,569,187 Rls. 8,522,021 $
5 1 1395 خارك چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,002,160 256,669,964,245 Rls. 8,489,167 $
6 6 1395 خارك چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 42,279,445 235,134,157,664 Rls. 7,525,740 $
7 9 1395 خارك چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 31,475,947 225,671,829,858 Rls. 7,019,135 $
8 7 1395 خارك چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 33,301,557 187,107,092,940 Rls. 5,927,676 $
9 11 1395 خارك چين 29051101 20,069,439 183,804,865,662 Rls. 5,679,651 $
10 5 1395 خارك چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 27,424,162 151,673,055,429 Rls. 4,881,499 $
11 2 1395 خارك چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 26,785,610 144,799,240,060 Rls. 4,767,838 $
12 8 1395 خارك چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 17,863,916 118,962,358,554 Rls. 3,733,558 $
13 6 1395 خارك چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,093,659 110,531,172,470 Rls. 3,536,658 $
14 4 1395 خارك چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,048,032 108,445,828,480 Rls. 3,522,112 $
15 6 1395 خارك چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 11,549,493 104,875,848,370 Rls. 3,355,705 $
16 2 1395 خارك چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 11,171,534 98,577,648,930 Rls. 3,245,889 $
17 12 1395 خارك چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 36,253,527 97,468,888,464 Rls. 3,009,042 $
18 8 1395 خارك چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 38,791,332 91,464,589,554 Rls. 2,870,558 $
19 3 1395 خارك چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 36,048,156 86,684,305,956 Rls. 2,847,804 $
20 5 1395 خارك چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 31,242,499 76,688,106,147 Rls. 2,468,157 $
مجموع کل
3,499,396,003,185 ريال
مجموع کل
112,363,703 دلار
[1]