آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 خارك پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 14,144,806 207,141,674,683 Rls. 6,400,347 $
2 11 1395 خارك پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 6,392,024 107,221,113,379 Rls. 3,312,957 $
3 1 1395 خارك پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 3,285,278 76,769,143,650 Rls. 2,534,890 $
4 9 1395 خارك پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 7,083,945 72,519,857,904 Rls. 2,258,360 $
5 8 1395 خارك پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 7,266,677 66,965,651,606 Rls. 2,111,332 $
6 7 1395 خارك پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 7,256,393 66,329,181,440 Rls. 2,108,344 $
7 9 1395 خارك پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 7,046,011 65,782,176,834 Rls. 2,047,217 $
8 8 1395 خارك پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 4,181,986 42,395,410,159 Rls. 1,333,256 $
9 1 1395 خارك پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,400,315 32,722,033,950 Rls. 1,080,470 $
10 10 1395 خارك پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 2,842,137 29,309,649,404 Rls. 1,457,662 $
11 3 1395 خارك پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 3,294,326 29,180,162,676 Rls. 957,166 $
12 2 1395 خارك پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 3,288,245 28,974,385,473 Rls. 955,399 $
13 6 1395 خارك پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,805,837 25,330,197,756 Rls. 815,236 $
14 5 1395 خارك پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 2,322,736 22,924,027,504 Rls. 740,488 $
15 7 1395 خارك پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 2,151,761 21,570,659,892 Rls. 685,980 $
16 5 1395 خارك پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,349,562 21,133,943,070 Rls. 682,665 $
17 6 1395 خارك پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,895,890 18,779,592,039 Rls. 604,409 $
18 10 1395 خارك پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 1,897,433 17,842,800,974 Rls. 551,589 $
19 3 1395 خارك پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,382,908 13,440,393,306 Rls. 440,871 $
20 2 1395 خارك پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,385,940 13,399,590,699 Rls. 441,837 $
مجموع کل
979,731,646,398 ريال
مجموع کل
31,520,475 دلار
[1]