آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 خارك هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 25,106,910 187,983,610,782 Rls. 6,204,054 $
2 9 1395 خارك هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 25,182,148 180,547,298,352 Rls. 5,615,618 $
3 7 1395 خارك هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 30,924,606 172,823,221,167 Rls. 5,504,579 $
4 8 1395 خارك هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 27,444,346 167,344,723,805 Rls. 5,273,839 $
5 1 1395 خارك هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 15,053,035 144,145,061,415 Rls. 4,759,619 $
6 11 1395 خارك هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 15,562,897 142,531,924,238 Rls. 4,404,299 $
7 3 1395 خارك هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 25,742,420 139,674,201,054 Rls. 4,582,150 $
8 12 1395 خارك هند 29051101 12,541,472 134,060,284,520 Rls. 4,138,685 $
9 12 1395 خارك هند 29051102 12,532,387 134,004,530,174 Rls. 4,135,687 $
10 4 1395 خارك هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 12,959,135 70,809,568,022 Rls. 2,306,726 $
11 5 1395 خارك هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 12,579,795 69,321,246,474 Rls. 2,239,203 $
مجموع کل
1,543,245,670,003 ريال
مجموع کل
49,164,459 دلار
[1]