آمار کل " صادرات به" کشور (كنيا) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 خارك كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 9,592,364 186,487,054,036 Rls. 5,755,418 $
2 11 1395 خارك كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 8,561,717 137,164,455,885 Rls. 4,238,049 $
3 2 1395 خارك كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,423,030 110,597,244,570 Rls. 3,641,661 $
4 12 1395 خارك كنيا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,414,348 39,897,133,434 Rls. 1,231,317 $
5 11 1395 خارك كنيا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,166,322 30,499,157,750 Rls. 942,350 $
6 2 1395 خارك كنيا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 565,362 4,988,728,050 Rls. 164,265 $
مجموع کل
509,633,773,725 ريال
مجموع کل
15,973,060 دلار
[1]